Uluslararası Ticarette Vergilendirme Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. İkametgâh
II. Varış
III. Kaynak
IV. Menşe
Yukardakilerden hangisi uluslararası dolaylı vergilerin vergileme ilkeleridir?


I ve II

I ve III

II ve IV

II, III, IV

I, III, IV


2.Soru

2017 yılında Türkiye’de 150.000 TL, Almanya’da 90.000 TL kazanç elde eden sanayi şirketinin kazancından Türkiye’de %20 kurumlar vergisi alınacak olsun. Rusya’da elde edilen 90.000 TL’lik kazanç üzerinden Rusya’da %10 vergi ödenmiş olsun. Mahsup sisteminde Türkiye’de ödenecek vergi kaç TL'dir?


12.000

9.000

19.000

39.000

29.000


3.Soru

Ödeme emrine karşı kaç gün içinde dava açılabilecektir?


30

7

15

3

10


4.Soru

Gümrük vergisi ve buna bağlı cezalara ilişkin uyuşmazlıkların yargısal çözümünde hangi  mahkemeler görevlendirilmiştir.


Hukuk mahkemeleri

Vergi mahkemeleri

Asliye hukuk mahkemeleri

Ceza mahkemeleri

İstinaf mahkemeleri


5.Soru

5326 sayılı Kanun’un 17. maddesindeki düzenlemeye göre, ilgililerin, aleyhlerine kesilen para cezalarına karşı kanun yollarına başvurmadan bunları ödemeleri hâlinde, bu cezaların ne kadarını ödeyecekleri belirtilmiştir?


4’ te 2’sini

4’ te 3’ ünü

3’ te 1’ ini

4’ te 1’ini

3 ‘te 2’sini


6.Soru

I - Ülkelerin kendi egemenlik sınırları içindedir,

II -  Gümrük bölgesi sınırları dışındadır,

III- Gümrük mevzuatına tabidir,

IV-  Hukuki ve idari düzenlemelerden kısmen veya tamamen muaftır.

Yukarıda serbest bölgenin unsurları sıralanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi serbest bölgeler için geçerlidir?


I - III

I - II - III

I - II - IV

II - III - IV

I-II-III-IV


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gümrük vergilerine (ve bunlara bağlı olarak kesilen cezalara) itiraz nedenleri arasında yer almaz?


Konu nedeniyle itirazlar

Matrah nedeniyle itirazlar

Tarife nedeniyle itirazlar

Diğer itiraz nedenleri

Uyuşmazlık nedeniyle itirazlar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anti Damping Vergisi özelliklerinden biri değildir?


Damping soruşturmasının tamamlanarak ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi varlığının kanıtlanmış olması istenir.

Uygulanacak verginin oran ve miktarı her olaya göre değişmektedir.

Uygulanacak vergi oran ve miktarları her koşulda damping marjıyla sınırlıdır.

Vergi; hakkında soruşturma açılan eşya menşe-i, firma ve süreyle sınırlı uygulanabilmektedir.

Mevcut gümrük vergilerin oran ve miktarlarında yapılan ayarlamalar şeklinde uygulanmaktadır.


9.Soru

Aynı düzeydeki vergi otoriteleri arasındaki çifte vergilendirmeyi aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlar?


Dikey çifte vergilendirme

Ulusal ve uluslararası çifte vergilendirme

Yatay çifte vergilendirme

Mülkilik ilkesi

Şahsilik ilkesi


10.Soru

Dünya Ticaret Örgütüne taraf olan bir ülkeye taviz verildiği zaman o tavizi Dünya Ticaret Örgütü üyesi olan tüm ülkelere vermek gerektiğ ve her GATT üyesinin taraf olan tüm ülkelere aynı gümrük tarife oranını uygulaması ve ayrımcı işlemlerde bulunmaması temeline dayanan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Dış Ticarette Vergilemede Varış Ülkesi İlkesi

Dış Ticarette Vergilemede Çıkış/Kaynak Ülkesi İlkesi

Dış Ticarette Vergilemede En Çok Kayrılan Ülke İlkesi

Dış Ticarette Vergilemede Mülkilik İlkesi

Dış Ticarette Vergilemede Evrensellik İlkesi


11.Soru

Devletlerin kural olarak ülke sınırları içinde geçerli vergilendirme yetkilerini, benimsedikleri ikamet, kaynak ve vatandaşlık ilkeleriyle ülke sınırları dışına yaymaları durumunda ortaya çıkan kavram hangisidir?


Uyuşma

Uyuşmazlık

Mali Uyuşmazlık

Uluslararası vergi uyuşmazlığı 

Gümrük vergisi uyuşmazlığı


12.Soru

Yukarıdaki ithalat rejimlerinden hangileri hem ekonomik etkili hem de şartlı muafiyetli dış ticaret rejimlerinden biri değildir?


Dâhilde işleme

Hariçte işleme

Gümrük kontrolü altında

Transit

Geçici ithalat


13.Soru

Serbest bölge içerisinde yer alan firmalar farklı denetimlere tabi tutulabilir. Buna göre gümrük vergisi ödenmeksizin mal giriş-çıkışlarını engellemek amacıyla gümrük görevlilerinin yapmış olduğu denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?


İdari denetim

Bağımsız denetim

Fiziki denetim

Mali denetim

Vergi denetimi


14.Soru

Gümrük vergisi olmaksızın yabancı menşeli malların gümrük idaresinin denetimi altında belirli bir süre depolandığı kapalı alanlar hangi serbest bölge çeşididir?


Serbest çevre

Gümrüksüz satış mağazaları

Serbest üretim bölgesi

Serbest limanlar

Antrepo


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşmalarından beklentisi değildir?


Ticari bağımlılığı azaltmak

Vergisiz ticaret olanaklarından yararlanmak

İhtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamulleri daha uygun koşullarda temin etmek

Önemli pazar payı elde etmek

Siyasi ilişkileri güçlendirmek


16.Soru

Mükellef veya diğer ilgililerle gümrük idaresi arasında çıkan uyuşmazlığın yargı yoluna başvurmaksızın ve idare ile kişiler arasında bazen pazarlık ve bazen de otomatik mekanizmalar aracılığıyla çözümüne hizmet eden müesseselere ne denir?


İdari Çözüm Yolları

Peşin Ödeme İndirimi

Uzlaşma

Uyuşmazlık

Gümrük vergisi uyuşmazlığı


17.Soru

"Ucuz iş gücü ve hammaddeden yararlanmak, vergisel ve diğer teşvik imkanlarından faydalanmak amacıyla kurulan endüstriyel üretim alanlarıdır" şeklinde ifade edilen kavram hangisidir? 


Üretim Bölgesi

Serbest Üretim Bölgesi

Ticaret Bölgesi

Serbest Ticaret Bölgesi

Serbest Limanlar


18.Soru

Gümrük vergisine tabi mallar bakımından Katma Değer Vergi açısından vergiyi doğuran olay aşağıdakilerden hangisidir?


Gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması

Gümrük beyannamesinin tescili

İhracat rejimine tabi tutulması

Dahilde işleme rejimine tabi tutulması

Serbest bölge rejimine giriş


19.Soru

İtiraz üzerine bölge idare mahkemesi ve temyiz üzerine Danıştay,  dava daireleri ile Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen kararlarda kanunda belirtilen türden aykırılıklar bulunması hâlinde, bu aykırılıkların giderilmesi amacıyla, aynı daireye, bir defaya mahsus olmak üzere başvuru yapılması mümkündür. Buna ne denir? 


İtiraz

Temyiz

Kararın düzeltilmesi

Yargılamanın yenilenmesi

Kanun yararına bozma


20.Soru

Vergilendirme yetkisinin kullanımını özel şartlara bağlayan vergi hangisidir?


KDV

Damga vergisi

Özel tüketim vergisi

Gümrük vergisi

Anti damping vergisi