Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi spatial objeler (nokta, çizgi, alan) etrafında belirli genişliğe sahip etki alanı oluşturmak için kullanılmaktadır?


Jeolojik Yaş

Deprem

Fay

Aktif (Diri) Fay

Tampon analizi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veri işleme aşamalarından biri değildir?


Saha okumalarının aktarımı

Arazi detayların işlenmesi

Sayısal arazi yükseklik modelinin oluşturulması

Poligon noktalarının belirlenmesi

Hâlihazır haritaların üç boyutlu incelenmesi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüzeye vuran güneş ışığının XY düzlemi izdüşümünün y ekseni ile derece cinsinden yaptığı açı olup 0-360 arası değişmektedir?


Netcad

Tema Oluştur

Referanslar

Z açısı

XY açısı


4.Soru

Eğri temizleme araçlarından Eğri Temizle(Oto) seçeneği ile kapalı alana sahip detaylardan münhanilerin otomatik temizlenmesi sağlanır. Eğri Temizle fonksiyonu Netcad arayüzünde hangi sekme altında bulunur?


görünüm

netsurf

planet

hesap

araçlar


5.Soru

.................................... sayısal yükseklik modelindeki her bir gridin (pikselin) deniz seviyesine göre yükseklik değerlerini tanımlar. Araziden alınan yükseklik değerlerine sahip noktaların lineer enterpolasyon yöntemi ile sayısal yükseklik modelinin üretilmesi ile oluşturulur.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Yüzey analizleri

Rölyef

Topoğrafik yükseklik

Eğim analizi

Yamaç yönelimi


6.Soru

Aşağıdaki ölçeklerden hangisi uluslararası sisteme göre bölümlendirilen paftalar için kullanılmaz?


1/1000000

1/750000

1/500000

1/250000

1/50000


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Netcad tarafından geliştirilmiş bir obje tipi olup özellikle planlama çalışmalarında içerdiği bilgilerden faydalanılarak plan hesaplamalarının otomatik yapılmasını sağlayan güncellenebilir yapıdaki obje tipidir?


Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği

Akıllı Nesne

Yarıçap

Kırma

Oto


8.Soru

Netcad tarafından geliştirilmiş bir obje tipi olan ve plan hesaplamalarının otomatik yapılmasını sağlayan güncellenebilir yapıdaki obje aşağıdakilerden hangisidir?


Kırma

Planet

Akıllı Nesne

Sayısallaştırma

NCZ


9.Soru

Mekânsal planlar üzerinde, mevzuata göre hangi hesaplamanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir?


Nüfus hesaplamaları

Yoğunluk hesaplamaları

Donatı hesaplamaları

Kentsel donatıların yeterlilik kontrolleri

DOP/KOP hesaplamaları


10.Soru

Arazi Model/Üçgen Oluştur seçeneği ile modellemede kullanılacak nokta seçimi yapılır. Üçgen Oluştur diyaloğu Üçgenleri Analiz Et seçeneği ile seçilen noktalara göre hesaplanan üçgenlere ait istatistiki bilgiler hesaplatılır. Üçgen oluşturmak için kullanılacak fonksiyon Netcad programının hangi sekmesinin altındadır?


detaylar

görünüm

netsurf

planet

analiz


11.Soru

..................... belirli ölçekteki büyük harita, plan veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her birine denir. Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


münhani

pafta

kroki

şev

menfez


12.Soru

Mekânsal planlar üzerinde yapılan değişikliklerin zamana bağlı olarak izlenmesi için kullanılan modül aşağıdakilerden hangisidir?


Zaman gezgini

Tarih modülü

Plan dönüştür

Donatı kontrolü

Tarama


13.Soru

Geçerlilik tarihleri tanımlanan uygulama imar planları üzerinden değişimin izlenebilmesi için aşağıdakilerden hangi özellikleri kullanılır?


Nüfus

Nüfus projeksiyonu

Üssel (Geometrik) Yöntem

Aritmetik Yöntem

Zaman Gezgini


14.Soru

Sahada yapılan hava kalite ölçüm değerlerinin bulunduğu CEVRESEL_ANALIZ. mdb veritabanı dosyası hangi yol kullanılarak projeye eklenir?


Analiz/Nethydro/Ekle

Yüzey Analizleri/Nehir Aşındırma Gücü Endeksi

Ekle/Yamaç Eğimi

Analiz/Yüzey Analizleri/Ekle

Referanslar/Ekle/Spatial


15.Soru

Ha^lihazır haritası üretilecek arazi üzerinde mevcut bina, yol, akarsu, sulama tesisi, maden ocağı, köprü ve menfez, geçit, bent, enerji hatı, mera, park, hendek, şev gibi yerlerin sınırları, kayalık, dere yatakları ve haritada gösterilmesi gereken diğer detaylar uygun dağılım ve arazi eğimi dikkate alınarak toplanır. Farklı yöntem ve aletlerle toplanmış bu verilerin Netcad’e aktarılmasına ne ad verilir? 


Arazi yüksekliklerinin aktarımı

TotalStation Okumalarının aktarımı

GPS okumalarının aktarımı

Saha okumalarının aktarımı

CORS Okumalarının aktarımı 


16.Soru

N Noktadan Helmert yöntemi en az kaç ortak noktadan yapılan bir dönüşümdür?


2

3

4

5

6


17.Soru

Yüksekliğin x ve y yönlerindeki değişiminin derece veya
yüzde cinsinden hesaplatılması şeklinde yapılan analiz aşağıdakilerden hangisidir?


Bakı analizi

Sonlu farklar analizi

Havza analizi

Eğim analizi

Yerleşilebilirlik analizi


18.Soru

Aşağıdaki analizlerden hangisi yüksekliğin birincil türevleri içerisinde yer almaz?


Eğim

Bakı

Rölyef (Kabartma)

Yükseklik

Topografik Nemlilik Endeksi


19.Soru

Tasarlanan iş akış modelinin kullanılması sonucu oluşan çoklu tehlike haritasında, kırmızı renk ile tematize edilmiş yüksek puana sahip alanlar neyi ifade etmektedir?


Topografik nemliliği düşük alanlar

Depremsellik

Jeolojik açıdan yerleşime uygun alanlar

Kentsel dönüşümde öncelikli alanlar

Heyelan Duyarlılığı yüksek alanlar


20.Soru

Raster veri formatındaki kadastro haritalarının projelerde altlık olarak kullanılması ve vektör veri formatına dönüştürülebilmesi için hangi işlemin uygulanması gerekmektedir?


Kadastro referanslama işlemi
Coğrafi referanslama işlemi
Rafta konumlama işlemi
Haritalandırma işlemi
Projelendirme işlemi