Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Zaman Gezgini modülünde, eklenen planların geçerli oldukları zaman aralığı ve birbirlerine olan geçişlerinin izlenebildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


Video izleme

Zaman çubuğu

Zaman karşılaştırma

Kontrol aracı

Doküman nesnesi


2.Soru

Heyelan duyarlılık haritalarının hazırlanması sırasında yapılan varsayımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi dezavantaj olarak görülebilir?


Heyelanlar, geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı jeolojik, jeomorfolojik, hidrojeolojik ve iklimsel koşullar altında oluşacağının kabülü

• Heyelanlara neden olan temel koşullar, yamacı oluşturan malzemenin özellikleri, jeolojik, jeomorfolojik, hidrojeolojik ve meteorolojik koşullar gibi tanımlanabilen ortamla ilgili faktörler olması

Tehlikenin derecesi değerlendirilebilmesi

Duyarsızlıklara ilişkin ayrıntılı özelliklerin bölgesel çalışmalarda kullanılan ölçekteki haritalara yansıtılması güç olması

Her türlü yamaç duyarsızlığı modeli tanımlanabilir ve sınıflandırılabilir olması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangi seçeneği ile açılan diyalogda değişkenler tanımlanarak işleme devam edilir?


Uygulama Menüsü/Ekle/Dosya Ekle

Analiz/Nethydro/Havza Bul

Referanslar/Ekle/Spatial

Analiz/Yüzey Analizleri/Yükseklik

Analiz/Yüzey Analizleri/Rölyef


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Planet/Semboller" menüsü altında bulunan seçeneklerden biri değildir?


Yerleşim

Yapılaşma

Katalog

Yol

Yoğunluk


5.Soru

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre 1/1000 ölçekli haritalarda münhani aralığı kaç metre olmalıdır?


50

25

10

2

1


6.Soru

Aşağıdakilerden hangileri halihazır haritaların hazırlanmasına dair veri işleme aşamalarındandır?

  1. Saha okumalarının aktarımı
  2. GPS okumaları
  3. Toolstation okumaları
  4. CORS okumaları
  5. ROCS okumaları


I-II-III

I-II-IV

I-II-III-IV

I-II-III-V

I-II-III-IV-V


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir veya birkaç tip litolojiden oluşan ve yapısındaki belirgin litoloji özelliğinden dolayı komşu birimlerden ayırt edilebilen kaya birimidir?


Duyarlılık

Tehlike

Risk

Litoloji

Formasyon


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır?


Jeolojik Yaş

Deprem

Fay

Aktif (Diri) Fay

Tampon analizi


9.Soru

  1. YAS kolonu seçme
  2. JEOLOJI.NCZ dosyasını Netcad' ekleme
  3. Özgün Tema özelliği  seçme
  4. Referanslar menüsünden özellikleri seçme

Yukarıda verilen sahanın CBS yapısında hazırlanmış jeoloji veri dosyası ile yerleşimi uygunluk analizinin yapılış sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


I - II - III - IV

II - IV - III - I

III - I - IV - II

IV - I - III - II

IV - III - II - I


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin kentsel fonksiyonlar için
uygun yer seçim analizi girdisi olarak kullanılmasına gerek
yoktur?


Yükseklik

Eğim

Nüfus

Bakı

Kirlilik


11.Soru

Yükseklik artış aralığı ve renklendirilmesi için açılan hangi diyaloğa gerekli tanımlamaları yapılır?


Netcad

Tema Oluştur

Referanslar

Z açısı

XY açısı


12.Soru

Raster verilerin ölçek ve pafta adına göre, köşe noktaları ve gridlerini hesaplayan ve toplu olarak kaydeden özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Otomatik Register

Obje Aktar

Makro Düzenleyici

Geometri Kontrol

Birleştir


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güneşin azimuth (xy) ve altitude (z) açı değerleri ile sayısal yükseklik modeli üzerinde gölgeleri hesaplanan, iki boyutlu planimetrik düzlemde üç boyut algısı yaratan haritalardır?


Yükseklik Analizi

Rölyef Haritası

Eğim

Bakı

Yamaç Yönelimi - Sonlu Farklar Analizi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 3194 sayılı İmar Kanunu ve 644 sayılı KHK uyarınca getirilen mekânsal strateji planı, bütünleşik kıyı alanı planı, kentsel tasarım projesi kavramlarına açıklık getirmekte ve plan yapım kurallarını tanımlamaktadır?


Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği

Akıllı Nesne

Yarıçap

Kırma

Oto


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir doğal tehlikenin belirli bir alanda bulunma/ gerçekleşme olasılığını ifade eder?


Duyarlılık

Tehlike

Risk

Litoloji

Formasyon


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir bölgedeki hâkim kaya ve/veya tabaka yapısına verilen addır?


Duyarlılık

Tehlike

Risk

Litoloji

Formasyon


17.Soru

Hâlihazır haritası üretilecek arazi üzerinde mevcut bina, yol, akarsu, sulama tesisi, maden ocağı, köprü ve menfez, geçit, bent, enerji hatı, mera, park, hendek, şev gibi yerlerin sınırları, kayalık, dere yatakları gibi detayların bilgileri toplandıktan sonra Netcad'e girilir. Bu işlem veri işleme aşamalarının hangisinde gerçekleştirilir?


saha okumalarının aktarımı

arazi detayların işlenmesi

nivelman işlemi

sayısal arazi yükseklik modelinin oluşturulması

hâlihazır haritaların üç boyutlu incelenmesi


18.Soru

Sahadan toplanan noktasal ölçüm değerlerinin alansal
dağılım analizlerini elde edebilmek için gerçekleştirilen analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?


Etki

Yoğunluk

Alan

Tampon

En Kısa


19.Soru

Kentsel fonksiyonlar için uygun yer seçim analizi iş akış modelinde Topografik Yüksekliğin oranı kaçtır?


15

25

35

45

55


20.Soru

Halihazır haritalar hangi ölçek kullanarak hazırlanmaktadır?


1/1000

1/3000

1/5000

1/10000

1/100000