Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi adalar ile parseller arasında oluşan alan farklarının bulunarak parselere dağıtıldığı ya da yola verildiği işlemdir. Genellikle tapu alanı (kadastroda kayıtlı) ile hesap alanı (koordinatlardan hesaplanan) arasında oluşan farklar bu şekilde düzeltilir. Birleştirme, Ayırma, Yola Terk, Yoldan İhdas gibi işlemlerin sonunda dengeleme işlemi yaptırılabilir. Dengeleme işlemi sonucunda parsellerin tapu alanları bulunur?


Düzenleme Sahası

Düzenleme Sınırı

Düzenleme Ortaklık Payı

Düzenleme Ortaklık Payı Oranı

Dengeleme


2.Soru

Çap çizelgesi hangi modül yardımıyla hazırlanabilir?


Netçiz

ESRI

Q-GIS Maps eklentisi

ARC-GIS Maps eklentisi

Netçap


3.Soru

I. OGC WMS

II. OGC WFS

III. OGC WMTS

IV. Dinamik KML

V. PDF

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri NETGIS Server'in veri sunduğu standartlar arasındadır?


Yalnız I

I, II, III ve IV

Hepsi

Hiçbiri

Yalnız V


4.Soru

Parselin yapılanma hakkı ile ilgili olarak başka mevzuatlar yönünden kısıtlılığı olması halinde bu kısıtlılık ve alınması gereken izinlerin belirtildiği ve hazırlanacak projeler açısından esas alınacak belge nedir?


İmar Çapı

Tapu

İmar durumu

İmar yönetmeliği

Oturma izni


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bilgi sistem projelerinde veriler en temel gereksinimi oluştururlar?


Grafik (konumsal, mekânsal) veriler

Sözel (mekânsal olmayan, özniteksel) veriler

Veri

Yazılım

Donanım


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi GIS sistemleri verilerinden?

I. Düzenli olarak kodlanmış adres verisini

II. Yapı numarası

III. Vergi numarası


Yalnızca I

Yalnızca II

Yalnızca III

I ve II

I ve III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grafik verilerle ilişkili olarak, veritabanında tutulan özniteliksel verilerdir?


Grafik (konumsal, mekânsal) veriler

Sözel (mekânsal olmayan, özniteksel) veriler

Veri

Yazılım

Donanım


8.Soru

Belnet’in üstün _______________, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ve “UAVT” Ulusal Adres Veri Tabanı ile tam uyumludur?


Haritalama

İşlem gücü

NVI

Numarataj yapısı

Kent rehberi


9.Soru

Aşağıdaki sorgulama yöntemlerinden hangisi ile koordinat değerlerine sahip mekânsal veriler üzerinden, konuma bağlı olmayan sözel bilgilere ulaşılabilir?


SQL Sorgulama

Konumsal Bilgilerden Konumsal Bilgilerin Sorgulanması

Konumsal Olmayan Bilgilerden Konumsal Olmayan Bilgilerin Sorgulanması

Konumsal Olmayan Bilgilerden Konumsal Bilgilerin Sorgulanması

Konumsal Bilgilerden Konumsal Olmayan Bilgilerin Sorgulanması


10.Soru

İmar çaplarının oluşturulmasında  parsel bilgileri hangi seçenekte kullanılır?


GEOPARSEL seçeneği kullanılır.

SABLON.NCZ dosyasına tanıtım seçeneği kullanılır.

PARSEL tablosundaki vere tabanın giriş yapılır.

İmar çapı hazırlama işleminde kullanılacak ana tablo (GEOPARSEL) ve parsel bilgilerine ulaşım için gerekli kolon tanımlamalarının yapılması için; Netçap/Başlarken seçeneği kullanılır.

ADAPARSEL kolonundan giriş yapılır.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kent bilgi sistemlerinin ikinci temel ögelerinde yer alan bilgilerden biridir?


Mülkiyet

Nüfus

İmar planları

Vergi 

Uğraş


12.Soru

Tablolar arası tanımlanan ilişkiler Veritabanı Yönetimi diyaloğu altında ____________ sekmesinde görülür?


İlişkiler

Tablolar

Tutanak

Parsel

GEOPARSEL


13.Soru

İmar uygulamasına ilişkin ana kurallar ‘3194 sayılı İmar
Kanunu’nun hangi maddelerinde yer alır?


5 ve 6

7 ve 9

18 ve 19

21 ve 22

28 ve 29


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düzenlenecek imar adalarının imar planına göre yol, meydan, park, genel otopark, yeşil saha gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami ve karakol yerlerini çevreleyen sınırdır?


Düzenleme Sahası

Düzenleme Sınırı

Düzenleme Ortaklık Payı

Düzenleme Ortaklık Payı Oranı

Dengeleme


15.Soru

Veri tabanı yönetimi diyaloğunda tablolar arası ilişkinin tanımlanması gerekmektedir. Bu ilişkiyi tanımlamak için hangi tablolar kullanır?


Sadece GEOPARSEL tablosu yeterlidir.

Sadece GEOBINA tablosunda ilişki tanımlanır.

Veritabanı Yönetimi diyaloğunda tablolar arası ilişkinin tanımlanması gerekmektedir. Çap işleminde ana tablo olarak kullanılacak olan GEOPARSEL tablosu ile GEOBINA ve KAYIT_TUTANAK tabloları arasında ilişki tanımı yapılır.

HMAXtablosu ile ilişki tanımı yapılır.

CIZPEN adında oluşturulan hat ile belirlenmektedir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüz ölçümlerinden % 35`e kadar düşülebilen miktar ve/ veya zorunlu hallerde malikin muvafakatı ile tespit edilen karşılığı bedeldir?


Düzenleme Sahası

Düzenleme Sınırı

Düzenleme Ortaklık Payı

Düzenleme Ortaklık Payı Oranı

Dengeleme


17.Soru

Sayısal aralık yönteminde, aralık dağılım kuralı ve sayısının belirlenmesinde aşağıdaki seçeneklerden kullanılmaz?


(Min+Max)/2 den İkiye Böl

Toplamın Ortalamasından İkiye Böl

Standart Ortalama Hesabını Kullan

Kolon Doldur

Aralıkları Eşit Olarak Düzelt


18.Soru

İmarda “tevhid” ne demektir?


Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı birkaç taşınmazın birleştirilerek tek parsele dönüştürülmesi

Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı taşınmazın
çok parçaya ayrılması

Parsel üzerindeki hisseliliğin giderilmesi

İmar adasının parsellere bölünmesi

Kadastro adasının parsellere bölünmesi


19.Soru

I. imar yasası

II. imar planı

III. imar planı ilke kararları 

IV. İmar Yönetmeliği ile öngörülen, proje yapım koşulları

Yukarıdakilerden hangileri imar durumu belgesinde bulunmaktadır?


I. II.

I. II. III.

I. II. III. IV.

I. II. IV.

II. III. IV.


20.Soru

Netçap modülü ile imar çapı hazırlayabilmek için; imar veya kadastral verilerinin alan geometrisinde ve _________________ bulunması gerekmektedir?


Belediye

Tapu dairesi

Veritabanı

ESRI

Q-GIS