Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel İmar uygulamalarından biri değildir?


Ayırma(İfraz)

Birleştirme(Tevhid)

Kadastro Kayıtları Özeti

Yola Terk 

Yoldan İhdas


2.Soru

Veritabanında kayıtlı özellik ve/veya öznitelik bilgilerinin, grafik ekranda ilgili veri üzerine yazdırılması işlemine ne ad verilir?


Süzgeç

Tablo

Etiketleme

Balon içeriği

Tematik


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriter olarak belirlenen özellik ve/veya öznitelik bilgisi aynı olan verilerin aynı tanımlamada (renk, tarama, sembol vb.) gösterildiği bir yöntemdir?


Nokta

Çizgi

Alan

Tablo düzenle

Özgün


4.Soru

Kadastro haritalarında raster veri ekleme işlemi tamamlandıktan sonra raster veri köşe veya gridlerinin bulunması sağlamak için aşağıdaki işlemlerden hangisi seçilir? 


Register

Tümünü Dönüştür

Giriş/Çizim Araçları

İşle/Tümünü İşle

Alan


5.Soru

Ada fonksiyon bilgilerinin veritabanına aktarımı için, "İçindekinden Bilgi Al" seçeneğindeki makro değeri ne olarak seçilmelidir?


Tabaka

Yazı

Alan

Çizgi

Nokta


6.Soru

Netçap modülü aşağıdaki belgelerden hangileri hazırlamak için kullanılır?


İmar çapı, durumu, çap aplikasyon krokisi, kot kesit tutanağı, istikamet krokisi

İmar çapı, kat durumu, çap aplikasyon krokisi, kot kesit tutanağı, istikamet krokisi

İmar çapı, durumu, çap aplikasyon krokisi, kot kesit tutanağı, kat durumu

İmar çapı, durumu, çap aplikasyon krokisi, çatı yüksekliği, istikamet krokisi

Kat durumu, durumu, çatı yüksekliği, kot kesit tutanağı, istikamet krokisi


7.Soru

Havza analizlerinin gerçekleştirilmesinde genellikle tercih edilen akım modeli aşağıdakilerden hangisidir?


D2 Akım Modeli

D4 Akım Modeli

D6 Akım Modeli

D8 Akım Modeli

D12 Akım Modeli


8.Soru

İmar uygulaması yapmak için aşağıdakilerden hangisi
zorunludur?


Plan Tadilatı

Mevzi Plan

İlave İmar Planı

Plan Onayı

Revizyon İmar Planı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir?


İmar Parseli

Parsel Numarası

Ortak Katılım Alanı

Ayır

Kalan


10.Soru

İmar verilerinin veri tabanına aktarımı için, imar çapı, durumu, çap aplikasyon krokisi, kot kesit tutanağı, istikamet krokisi gibi belgelerin hazırlanması için hangi modül kullanılmaktadır?


İmar çapı, durumu, çap aplikasyon krokisi için,  Ağ Veritabanı Tablo işlemleri kullanılır

İmar çapı, durumu, çap aplikasyon krokisi, kot kesit tutanağı, istikamet krokisi gibi belgelerin hazırlanması için Netçap modülü kullanılmaktadır.

İmar çapı, durumu, çap aplikasyon krokisi için, MySQL veri tabanı yönetim sistemi kullanılır.

İmar yarı çapları için Oracle Server veri tabanı kullanılır.

Setup Support Files en etkili imar yarı çapları veri tabanıdır.


11.Soru

NETGIS Server, ______________  ile birlikte de çalışır?


NETIGMA

SPSS

ESRI 

Q-GIS

ARC-GIS


12.Soru

Bir imar parselinde inşa edilecek yapı veya yapıların imar yasası, imar planı, imar planı ilke kararları ve İmar Yönetmeliği ile öngörülen, proje yapım koşullarını yazı ve kroki ile belirten ilgili belediyelerce tanzim edilen yapı ruhsatına esas belge nedir?


İmar Çapı

Yapı belgesi

İmar durumu

Kadastro

CBS Belgesi


13.Soru

 1. MS SQL Server
 2. Oracle
 3. IBMDB2
 4. PostgreSQL
 5. MS Project

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dünyada ve ülkemizde kullanılan ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri yazılımlarındandır?


I, II ve III

I, III ve V

II, IV ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


14.Soru

Netçap modülü ile imar çapı hazırlayabilmek için imar ada ve parsel verilerinin veritabanında bulunması gerekmektedir. Kullanılacak veritabanı içerisinde mutlak bulunması gereken tablolar aşağıdakilerden hangisidir?


Parsel, bina ve tapu

Parsel, arsa ve tutanak

Arazi, bina ve tutanak

Parsel, bina ve tutanak

Parsel, bina ve arsa


15.Soru

 1. Özgün
 2. Sayısal Aralık
 3. Grafik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tematik harita oluşturmada yaygın olarak kullanılan sınıflandırma yöntemlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


16.Soru

Düzenleme ortaklık payı oranının %40’tan fazla çıkması
durumunda yapılması gereken çalışmalardan biri değildir?


İmar uygulaması iptal edilmesi

Bağışlardan karşılanması

Belediyenin kendi taşınmazlarından karşılanması

Hazine ve özel idareye ait taşınmazlardan karşılanması

Kamulaştırma yapılması


17.Soru

Netcad tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş, geliştirme ve bakım süreçlerini hızlandıran kodlama bilgisi gerektirmeden yazılım geliştirmeyi sağlayan web tabanlı yazılım platformu aşağıdakilerden hangisidir?


Netigma

NETGIS Server

KEOS

YBS

CBS


18.Soru

Heyelan duyarlılık analizinde girdi olarak kullanılacak veriler, türlerine göre raster veya spatial veri kaynağı operatörleri ile tanımlanarak puanlamalarını yapan editör seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


GeoFunction

Netcad Mimar

GeoEditör

Geocalculator

Weighted overlay


19.Soru

 1. Depremsellik analizi yapılırken FAY_AKOLUK.NCZ dosyası Netcad ortamına eklenir ve çoklu tampon analizi yapılır.
 2. Aktif faylara 0-3000 metre yakınlıkta olan alanlar depremsellik açısından risklidir.
 3. 3000 m’ den daha uzakta kalan alanlar ise depremsellik açısından duyarlıdır.
 4. 5000 m’ den daha uzakta kalan alanlar ise depremsellik açısından en az duyarlıdır.

Depremsellik analizi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


I - IV

II - III

I - II

II - III

I - II - III


20.Soru

Ayırma işlemi sonrası oluşacak parsel alan bilgisi aşağıdaki diyaloglardan hangisi ile girilir?


Yeni parsel no

Obje özellikleri

Kalan

Proje veri nakli

Paralel ifraz