Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Coğrafi bilgi sistemlerinin kent bazındaki uygulaması olan kent bilgi sistemleri kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde hangi bilgi kullanılmaz?


Mühendislik

Altyapı

Planlama

Mimarlık

Yönetimsel bilgiler


2.Soru

Sınırı tespit edilerek düzenlenmesine karar verilen saha nedir?


Atık bölgesi

Kırmızı alan

Sarı alan

Düzenleme sahası

Oyun bölgesi


3.Soru

Mekansal Adres Kayıt Sistemi hangi devlet kurumu tarafından yürütülmektedir?


Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Belediye

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türk Standartları Enstitüsü

Kara Yolları Genel Müdürlüğü


4.Soru

Kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelemek amacıyla oluşturulan coğrafi bilgi sistemlerinin kent bazındaki uygulamasına ne ad verilir?


Dosya ataması

ESRI

Kent bilgi sistemi

İşletmelerde bilgi sistemleri

Yönetimde karar verme


5.Soru

X seçeneği ile açılan diyalogda analiz yöntemi ve diğer değişkenler tanımlanarak analize devam edilir?


Uygulama Menüsü/Ekle/Dosya Ekle       

Analiz/Nethydro/Havza Bul

Referanslar/Ekle/Spatial

Analiz/Yüzey Analizleri/Yükseklik

Analiz/Yüzey Analizleri/Rölyef


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir tek koordinat değeri (x, y) ile gösterilen, sıfır boyutlu, uzunluk ve alan bilgisi olmayan, ölçeğe bağlı büyüklüğe sahip coğrafi detaydır?


Nokta

Çizgi

Alan

Tablo düzenle

Özgün


7.Soru

Bir düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme ortaklık payı miktarının bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin toplam yüz ölçüm miktarına oranı nedir?


Düzenleme sınırı

Düzenleme sahası

Düzenleme ortaklık payı oranı

Düzenleme ortaklık payı katsayısı

Düzenleme katsayısı


8.Soru

Parsel seçeneği İlişkilendir modunda iken proje ekranından _______________ seçimi gerçekleştirilir?


Kadastro bedelinin

İmar payının

Düzenleme alanının

Düzenleme oranının

Parsel verilerini


9.Soru

İfraz işleminde son kalan parsel için yöntemler içerisinde bulunan aşağıdakilerden hangisi seçili iken işlem sonlandırılır?


İmar Parseli

Parsel Numarası

Ortak Katılım Alanı

Ayır

Kalan


10.Soru

İmar çapında bulunması istenilen diğer bir veri olan imar adaları, ADA.NCZ proje dosyası

_____________________ seçeneği kullanılarak aktif projeye eklenir?


Uygulama Menüsü/Yazdır/Dosya Ekle

Uygulama Menüsü/Ekle/Dosya Ekle

Uygulama Menüsü/Yazdır/Dosya kopyala

Ekle/Dosya/Yapıştır

Uygulama Menüsü/Görüntüle/Yapıştır


11.Soru

İmar verilerini bulunduran PARSEL_HAT.NCZ proje dosyası ____________ seçeneği kullanılarak aktif proje ekranına yüklenir?


Uygulama Menüsü/Yapıştır

Uygulama Menüsü/Kopyala

Uygulama Menüsü/Aktar

Uygulama Menüsü/Yazdır

Uygulama Menüsü/Aç


12.Soru

Adres kayıt sisteminde belediye tarafafından girilen birlgilerden hangisi yer almaz?


Mahalle

Yol

Yapı

Numarataj verileri

İmar 


13.Soru

Kent bilgi sistemleri günümüzde hangi yapıya dönüşmüştür?


Coğrafi işaret tanımlama

Haritalama

ESRI

Kent otomasyon sistemi

Yönetimde bilgi teknolojileri


14.Soru

"_ _ _ _ _ _ _ sekmesinde; parsel, uygulama, mevkii ve taşınmaz bilgileri, _ _ _ _ _ _ _ sekmesinde; malik kişisel bilgileri, hisse ve ek bilgileri ve _ _ _ _ _ _ _ sekmesinde ise şerh ve beyan bilgi girişlerinin yapılacağı satırlar bulunmaktadır."

Yukarıdaki boşluklar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ve sıralı olarak verilmiştir?


Parsel-malik-beyan

Parsel-malik-tapu

parsel-tapu-beyan

Sınır-malik-tapu

Tapu-parsel-malik


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme ortaklık payı miktarının bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin toplam yüz ölçüm miktarına oranıdır?


Düzenleme Sahası

Düzenleme Sınırı

Düzenleme Ortaklık Payı

Düzenleme Ortaklık Payı Oranı

Dengeleme


16.Soru

________________, hem belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesini hem de vatandaşın pek çok hizmetten doğrudan yararlanabilmesini sağlar?


Yönetim bilişim sistemleri

Coğrafi bilgi sistemleri

Kent Rehberi

İnsan Kaynakları

Rehberlik hizmetleri


17.Soru

Düzenleme yapılmış veya yapılmamış alanlarda oluşmuş veya oluşmamış imar parselinin imar planlarını yansıtan tevhid, ifraz, yola terk, yoldan ihdas gibi imar parseli oluşma koşullarını yazı ve kroki ile gösteren ön imar durumu nedir?


İmar yasağı

İmar Çapı

Tapu

CBS

ESRI


18.Soru

İmar uygulamasına ilişkin ana kurallar ‘___________ İmar Kanunu’nun ______ ve ______

maddelerinde yer almaktadır?


2180; 22 ; 18

3147; 12; 16

3194; 18; 19

4215; 21; 19

2847; 2; 1


19.Soru

Belediyeler, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümeni kararı ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında valilikler, il idare kurulu kararı ile beldenin ihtiyaç durumuna göre yeterli miktarda arsayı, konut yapımına hazır bulunduracak şekilde ________________ tespit etmek ve uygulamasını yapmak mecburiyetindedir?


Oyun alanı

Düzenleme sahası

ESRI payı

Düzenleme oranı

Düzenleme kadastro bilgisi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başlangıç ve bitiş noktaları bulunan, koordinatlar dizisinden oluşan, uzunluk bilgisi olup, alan bilgisi olmayan coğrafi detaydır?


Nokta

Çizgi

Alan

Tablo düzenle

Özgün