Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çekme oluşturma sonrasında oluşacak çekme çizgilerinin kaydedileceği yeri aşağıdakilerden hangisi ifade edilir?


Cephe

Taks

Tabaka

Çekme

Ölçek


2.Soru

3194 sayılı İmar Kanunu’na göre imar planlarının yürürlüğe girmesinin ardından yerel idarelerce yapılacak ilk işlem
aşağıdakilerden hangisidir?


İfraz ve tevhid işleri

Arazi ve arsa düzenlemesi

Beş yıllık imar planının hazırlanması

Kentsel tasarım projelerinin hazırlanması

Sahip olunan biyolojik çeşitliliğin korunması


3.Soru

I. Sicil numarası

II. Vergi numarası

III. Adres verisi

IV. Kapı numarası

V. Harita

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri GIS sisteminde bulunan verilerdir?


Yalnız I

I ve III

III ve V

Hepsi

Hiçbiri


4.Soru

Netmap proje dosyası üzerinde parsel ifrazının yürütülmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?


İmar Parseli

Parsel Numarası

Ortak Katılım Alanı

Ayır

Kalan


5.Soru

Birleşme işleminin uygulanabilmesi için birleştirilecek parsellerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


En az iki kenarı bitişik olmalıdır.

En az bir kenarı bitişik olmalıdır.

En az bir farklı parsele komşu olmalıdır.

En az bir umumi hizmetlere ayrılan yere komşu olmalıdır.

En az iki farklı parsele komşu olmalıdır.


6.Soru

KEOS içerisinde tüm bilgiler  _________________ ilişkili olarak üretilirler?


İnsan

Makine

Coğrafi işaret

Adres-harita

NVI


7.Soru

Veritabanına aktarımı sağlanacak kadastro parselleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile proje ekranından seçilebilir?


Düzenle/Tabaka Değiştir

Düzenle/Toplu Obje Değiştir

Düzenle/Bul Değiştir

Düzenle/Ayrıştır

Düzenle/Obje Böl


8.Soru

Tüm tapu kayıtlarını topladığı ve güncellediği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetim Bilgi Sistemi (YBS=MIS)

Coğrafi Arşiv Sisteminin (CAS)

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Adres Kayıt Sistemi (AKS)


9.Soru

İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Yeni parsel

İmar parseli

Düzenleme alanı

Yeni ada

Ortak katılım alanı


10.Soru

Netçap modülü ile imar çapı hazırlayabilmek için imar ada ve parsel verilerinin veritabanın- da bulunması gerekmektedir. Kullanılacak veritabanı içerisinde mutlak bulunması gereken tablolar; _______ , ______ ve ________ ?


Tapu, Ada, İmar durumu

Parsel, Tapu, İmar belgesi

Parsel, bina, tutanak

Tutanak, parsel, tapu

Parsel, İmar belgesi, kadastro


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bilgi sistemleri projeleri CBS yazılımları ile oluşturulur ve yönetilirler?


Grafik (konumsal, mekânsal) veriler

Sözel (mekânsal olmayan, özniteksel) veriler

Veri

Yazılım

Donanım


12.Soru

I. Görüntü üzerinde uzunluk ve alan hesaplaması

II. Tabela (pano) ölçümleri 

III. Panoramik fotoğraflar kaydetmek

Yukarıdakilerden hangileri 360 Panorama penceresinde yapılabilecek işlemler arasında yer alır?


I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız I

I ve II ve III


13.Soru

_________________ modülü ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslara uygun; standart tabaka ve veritabanı yapısında proje dosyalarının oluşturulması ...... ?


ESRI

CBS

NVI

NETMAP

Q-GIS


14.Soru

Netçap modülü ile imar çapı hazırlayabilmek için hangi veriye ihtiyaç vardır?


Veri tabanındaki referanslara ihtiyaç vardır.

Spatial tablolarda kayıt-tutanak bilgilerine ihtiyaç vardır.

Netçap modülü ile imar çapı hazırlayabilmek için imar ada ve parsel verilerinin veritabanında bulunması gerekmektedir.  

İmar durum ve çap belgesine ihtiyaç vardır.

Geoparsel kolon taraması gereklidir.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ada içindeki parsellere, her ada için (1)’den başlayarak verilen numaradır?


İmar Parseli

Parsel Numarası

Ortak Katılım Alanı

Ayır

Kalan


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamuya ayrılan parseller ortak katılım alanlarıdır. Bu alanlar kreş, hastane, belediye hizmet alanı, resmî tesislerdir?


İmar Parseli

Parsel Numarası

Ortak Katılım Alanı

Ayır

Kalan


17.Soru

Sayısallaştırma menü dosyasının oluşturulması için, "Sayısallaştır" sekmesi üzerinde hangi seçeneğin kullanılması gerekmektedir?


Tanımlar/Tanım Dosyası Ekle

Tanımlar/Tanım Dosyası Seç

Tanımlar/Tanımları Koru

Tanımlar/Tanımları Kaydet

Tanımlar/Raporla


18.Soru

Bir imar parselinde inşa edilecek yapı veya yapıların imar yasası, imar planı, imar planı ilke kararları ve İmar Yönetmeliği ile öngörülen, proje yapım koşullarını yazı ve kroki ile belirten ilgili belediyelerce tanzim edilen yapı ruhsatına esas belge aşağıdakilerden hangisidir?


İmar çapı

İmar durumu

İmar verisi

İmar referansı

Parsel


19.Soru

Belediyeler KBS yazılımları ile oluşturdukları adres verisini aşağıdaki hangi sistem ile gönderebilmektedirler?


Coğrafi Arşiv Sisteminin (CAS)

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)

Adres Kayıt Sistemi (AKS)

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS)


20.Soru

Her bir tablonun öznitelik bilgilerinin yer alacağı alanları tanımlamak için oluşturulmuş olan sütun çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Tablo türü sütunu

Geometri sütunu

Kolon sütunu

Veri türü sütunu

İlişki ve Look-up sütunu