Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İş kazalarında maddi tazminat aşağıdakilerden hangisini karşılamaz?


İşçinin tedavi giderleri

Kazanç kaybı

Çalışma gücünün azalması ya da yitirilmesinden doğan kayıplar

Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar

Ülke düzeyinde veya küresel olarak gelişen ekonomik krizler nedeniyle oluşan maddi kayıplar


2.Soru

İş kazası sonucu bedensel bütünlüğünün ihlali söz konusu olduğunda manevi tazminat talebi esas olarak kime aittir?


İşveren

Meslektaşları

İş güvenliği uzmanı

Kazaya uğrayan işçi

İş yeri hekimi


3.Soru

İşverenin bütün uyarılarına ve çabalarına rağmen atölye şefinin hatalı ve kusurlu davranışlarından ötürü meydana gelmişse işveren değil de atölye şefinin ceza görmesi hangi düzenleme kapsamında değerlendirebilir?


İdari yaptırım

Cezai yaptırım

İdari sorumluluk

Cezai sorumluluk

Hukuki sorumluluk


4.Soru

Manevi tazminat talebinde aşağıdakilerden hangisi ölen işçi ile olan fiili ilişkisine dayanarak manevi tazminat davası açabilir?


İşvereni

Duygusal yakınlığı olmayan mirasçısı

Görüşülmeyen kardeşi

Yıllardır uzakta yaşayan çocuğu

Nişanlısı


5.Soru

Maddi zararın belirlenmesinde işçinin, kazayla rapor tarihi arasındaki ücretlerinin tümünün tespit edilemediği hallerde hesaplama nasıl yapılır?


Bilirkişi raporuna göre

Yaşına göre

Cinsiyetine göre

Asgari ücrete göre

İş görebilirlik durumuna göre


6.Soru

İşverenin uyarılarına rağmen atölye şefinin hatalı davranışından dolayı gerçekleşen bir kazada, cezai sorumluluk kime yüklenir?


Üretim aracı sahibine

İşverene

İşveren ve yöneticiye

Atölye şefine

İşveren ve atölye şefine


7.Soru

İş kazaları sonrasında kusur oranlarının belirlendiği soruşturma raporları aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişleri ve kolluk kuvvetleri

En büyük mülki amir ve kolluk kuvvetleri

Sosyal Güvenlik Kurum'na bağlı iş müfettişleri, savcılık ve kolluk kuvvetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişleri, savcılık ve kolluk kuvvetleri

En büyük mülki amir, savcılık ve kolluk kuvvetleri


8.Soru

Manevi tazminat talebinde aşağıdakilerden hangisi ölen işçi ile olan fiili ilişkisine dayanarak manevi tazminat davası açabilir?


İşvereni

Mirasçısı

Görüşülmeyen kardeşi

Yıllardır uzakta yaşayan çocuğu

Nişanlısı


9.Soru

Manevi tazminat aşağıdaki kanunlardan hangisi tarafından düzenlenir?


Türk borçlar kanunu

Türk ceza kanunu

Medeni kanun

İş kanunu

Çalışma kanunu


10.Soru

İşveren, aşağıdakilerden hangisine işin durdurulması kararı için aşağıdakilerin hangisine itiraz edemez?

  1. İş mahkemesi
  2. İdare mahkemesi
  3. Bölge müdürlüğü


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

Yalnız III

II ve III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları sonrasında yapılan soruşturmalara ilişkin doğru bilgidir?


İş kazaları sonrasında yapılan soruşturmalar Ceza Muhakemesi Kanunu, TCK, İK ve SSGSSK hükümlerine göre yapılır.

Soruşturma, iş kazası belediye sınırları içerisinde meydana gelmişse jandarma karakolları yardımıyla Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütür.

İşveren, işyerinde meydana gelen iş kazasını o yer yetkili kolluk kuvvetlerine ve SGK’ya en geç kazadan sonraki 5 işgünü içinde bildirmekle yükümlüdür.

Soruşturmada, tutuklamaya ancak polis karakolları karar verebilir.

Soruşturma, iş kazası belediye sınırları dışında meydana gelmişse polis karakolları, tarafından yürütür.


12.Soru

"Eski Borçlar Kanunu’nda sadece ölenin ailesine sunulan manevi tazminat talep hakkı, Türk Borçlar Kanunu (TBK) ile sadece ölenin ailesine değil yakınlarına da tanınmıştır. Bir başka deyişle, TBK m.56 ile hükmün kapsamı genişletilmiştir. Bu hükmün uygulanması için de şart olarak yakınların ölümden manevi acı duyduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Bu hüküm, ölene manevi yakınlık duymayan tüm yakınların bu tazminatı talep edebilmesine olanak vermez."

Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdaki seçeneklerde yer alan çıkarımlardan hangisi doğrudur?


Manevi tazminat talep edecek kişinin, işçiyle kan bağı olmalıdır.

İşçiyle sıhri hısımlığı olanlar manevi tazminat talep edebilirler.

Olaydan acı duyan sözlü gibi yakınlar manevi tazminat talep edebilirler.

Uzakta yaşayan yıllardır görülmeyen çocuklar manevi tazminat talebinde bulunabilirler.

Manevi tazminat talebi için ölene duygusal yakınlık yeterli değildir.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanın ölümü halinde uğranılan zararlardan değildir?


Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu nedenle uğradıkları kayıplar

Ölenin iş arkadaşlarının iş yüklerinin artması

Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar

Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri

Cenaze giderleri


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi manevi tazminat miktarının belirlenmesinde dikkate alınan unsurlardan biri değildir?


İşçinin çalışamayacağı süre

Olayın oluş şekli

İşçinin kusur oranı

Tarafların sosyal ve ekonomik durumu

Hak ve nesafet kuralları


15.Soru

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç hangi süre içinde kontrol edilir?


3 Gün içinde

10 Gün içinde

15 Gün içinde

Aynı Gün içinde

1 Ay içinde


16.Soru

İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini ÇSGB’ye yazılı olarak bildirmesi halinde en geç kaç gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır?


1 gün

3 gün

5 gün

7 gün

10 gün


17.Soru

“İşçinin ölümü nedeniyle talep sahibinin sosyal seviyesine uygun bir yaşam seviyesini yakalayamayacak olmasıdır.” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Karine

Farazi Destek

Gerçek Destek

Bakım Gücü

Bakım İhtiyacı


18.Soru

Ölen işçinin destekten yoksun kalan çocuklarının tazminat taleplerinde erkek çocukların yaş sınırı kaçtır?


16

18

22

25

27


19.Soru

"Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç ...ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre, mirasçılar için ...ay olarak uygulanır."

Boş bırakılan yerler uygun olarak doldurulduğunda doğru cevap hangi şık olur?


1-2

1-3

2-3

3-5

3-6


20.Soru

Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece hangi bakanlık tarafından denetlenir?


Adalet Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı