Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşverenlere uygulanacak cezai yaptırımlar Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddelerinde düzenlenmiştir?


 83. ve 85. Maddeler

 82. ve 86. Maddeler

 85. ve 87. Maddeler

 85. ve 89. Maddeler

 83. ve 89. Maddeler


2.Soru

Umumu açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bir örneği en geç kaç gün içinde yetkili idare tarafından kolluk kuvvetlerine gönderilir?


7

8

9

10

11


3.Soru

Umumu açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bir örneği en geç kaç gün içinde yetkili idare tarafından kolluk kuvvetlerine gönderilmektedir?


15 gün

1 ay

6 ay

7 gün

3 ay


4.Soru

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç ne zaman müracaat etmek zorundadır?


3 gün

6 gün

7 gün

3 ay

6 ay


5.Soru

Turizm işletme belgeli tesislerin işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili denetimi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılır? 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Valilikler

Belediyeler


6.Soru

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSGK) yayınlandıktan sonra 4857 sayılı İş Kanunu’nun (İK) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kaçıncı  bölümündeki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır?


2.

5.

7.

4.

6.


7.Soru

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç ne kadar sürede başvurmak gerekmektedir?


15 gün içinde

1 ay içinde

3 ay içinde

6 ay içinde

1 yıl içinde


8.Soru

  1. Türk Ceza Kanunu md 85 ve 89'da düzenlenmiştir.
  2. İşverenin bir zarar doğma ihtimali yaratması cezalandırılır.
  3. Cezai yaptırımların dayanağı işverenin koruma, gözetme ve denetim yükümlülüklerini yerine getirmemesidir.
  4. İş kazalarının önlenmesi amacıyla getirilen para cezaları tazminat niteliğindedir.
  5. Cezai yaptırımların caydırıcı-önleyici fonksiyonu vardır.

İşverenlere uygulanacak cezai yaptırımlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve IV

II, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve V

I, II, III, IV ve V


9.Soru

Kaç kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü iş yerleri,  iş yerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunu almak zorundadır?


15

75

25

30

50


10.Soru

İşin durdurulması yaptırımına karşı işveren itiraz yoluna başvurduğunda mahkeme kaç gün içinde kararını verir?


3 gün

3 işgünü

6 gün 

6 işgünü

15 işgünü


11.Soru

Manevi tazminat ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir çıkarımdır?


İş kazasına veya meslek hastalığına maruz kalan kişinin maddi kayıplarını telafi etmeyi amaçlar

Sadece işçinin kendisine yönelik olarak sağlanacak destekleri içerir

Manevi tazminat sadece iş kazası ve meslek hastalıkları için söz konusu olmaktadır

İş kazasına ya da meslek hastalığına maruz kalan işçinin uğradığı bedensel kaybın neden olduğu acı ve ıstırabı hafifletmek ne önemi amacıdır

Maddi tazminattan farklı olarak manevi tazminatlar hukuki yaptırımlar arasında yer almamaktadır


12.Soru

Manevi tazminatın amacı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir?


İşçinin moralini düzeltmek

İş kazasının bir daha tekrarlanmasını engellemek

İş kazasına ya da meslek hastalığına maruz kalan işçinin uğradığı bedensel kaybın neden olduğu acı ve ıstırabı hafifletmek

İşçinin güvenini kazanmak

İşçinin işe geri dönmesini sağlamak


13.Soru

İşçilerin karşılanmayan zararını işverenlerin karşılamalarını sağlamak için açılan davalara ne ad verilmektedir?


Maddi tazminat davaları

Manevi tazminat davaları

Destekten yoksun kalma tazminat davaları

İş ve sosyal güvenlik davaları

İş kazası ve meslek hastalığından doğan tazminat davaları


14.Soru

İş kazası veya meslek hastalığından zarar gören işçi ya da ölümleri halinde desteğinden yoksun kalanlar, işçiki gözetme borcuna aykırı davranışları nedeniyle buna neden olan işverenlerden talep edilen tazminat aşağıdakilerden hangisidir? 


Nafaka Tazminatı

Maddi Tazminat

Manevi Tazminat

Sağlık Tazminatı

Yakınlık Tazminatı


15.Soru

I- Ücret
II-Cinsiyet
III- Yaş
IV- Tarafların kusuru
V- İşçinin tedavi giderleri
Yukarıda verilenlerden hangisi maddi zararın tespit edilmesi için kullanılan öğe/öğelerdir?


Yalnız II

Yalnız V

I, III ve IV

Hepsi

I ve III


16.Soru

İşveren, işyerinde meydana gelen iş kazasını, SGK’ya en geç ne kadar süre içinde bildirmekle yükümlüdür?


Kaza olur olmaz

3 gün içinde

15 gün içinde

1 ay içinde

3 ay içinde


17.Soru

Hukuk sistemimize göre aşağıdaki kanun çeşitlerinden hangisinde manevi tazminat hakkı düzenlenmiştir?


Türk Borçlar Kanunu

Medeni Kanun

İş Kanunu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Türk Ceza Kanunu


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi tazminat davalarına yönelik karşılanması gereken kayıplardan birisi değildir?


İşçinin tedavi giderleri

Kazanç kaybı

Statü ve itibar kaybı

Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar

Çalışma gücünün azalmasından doğan kayıplar


19.Soru

İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini ÇSGB’ye yazılı olarak bildirmesi halinde en geç kaç gün içinde iş yerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır?


10

5

30

7

45


20.Soru

TBK madde 54’e göre aşağıdakilerden hangisi bedensel zarar kalemlerinden biri değildir?


Tedavi giderleri

Kazanç kaybı

Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar

Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar

Objektif ölçüt