Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ölümlü iş kazası nedeniyle kamu ihalesinden yasaklanma yaptırımı hangi kanunda düzenlenmiştir?


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Kanunu

Kabahatler Kanunu

Türk Ceza Kanunu

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu


2.Soru

Umumu açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bir örneği en geç kaç gün içinde yetkili idare tarafından kolluk kuvvetlerine gönderilir?


3 gün

5 gün

7 gün

10 gün

15 gün


3.Soru

Yeraltı maden işçilerinde işçinin anılan işlerde çalışıyor olması halinde Yargıtay çalışma süresini kaç yaş ile sınırlandırmıştır?


40

45

50

55

60


4.Soru

İşçinin ölümü nedeniyle talep sahibinin sosyal seviyesine uygun bir yaşam seviyesini yakalayamayacak olması nasıl tanımlanır?


Bakım ihtiyacı

Gerçek destek

Farazi destek

Pasif ücret

Objektif ücret


5.Soru

Maddi tazminat davasının açılmasına yönelik unsurlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?I.İşçinin tedavi giderleri, II.Kazanç kaybı III. Çalışma gücünün azalması IV. Gelecekle ilgili kaygılar V.Tarafların kusuru VI. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar


I,II, III

II, III,IV,V

IV,V,VI

I,II,III,VI

I,III,V,VI


6.Soru

I- Damga vergisi
II- Gelir stopaj vergisi
III- Hastalık
IV- Malullük
V- Hayat sigortası
IV- Bireysel emeklilik
Yukarıda verilen maddelerden hangisi/hangileri brüt maddi zararlarının hesaplanmasında kullanılan unsurlar arasındadır?


I ve II

I ve III

I, II, III ve IV

I, II ve III

Hepsi


7.Soru

5510 sayılı SSGSSK m.13/II, a’ya göre işveren, iş kazasını o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK’ya da en geç kazadan sonraki ...... içinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesiyle doğrudan veya taahhütlü postayla bildirmekle yükümlüdür.

Boşluğun uygun şekilde doldurulması için aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


3 gün

3 işgünü

5 gün

5 işgünü

7 gün


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kanunudur?


6331

2547

634

4587

6541


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalığı sonucu zarar gören işçinin talep edebileceği tazminat türlerinden biridir?


Kıdem tazminatı

Kötü niyet tazminatı

İhbar tazminatı

İcra inkar tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde yetkili idarelerin esas aldıkları düzenlemelerden biri değildir?


İnsan sağlığına zarar verilmemesi ile ilgili düzenlemeler

Çevre kirliliğine yol açılmaması ile ilgili düzenlemeler

Doğanın korunmasıyla ilgili düzenlemeler

Kat mülkiyeti ile ilgili düzenlemeler

İşyeri spor tesisleri ile ilgili düzenlemeler


11.Soru

I- Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar
II- Kazanç kaybı
III- Ruhsal kayıplar
IV- Duygusal zararlar
V- Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar
Yukarıda verilen maddelerden hangileri TBK’ya m.54’e göre bedensel zarar kalemleri arasında sayılır?


Yalnız I

Hepsi

Yalnız II

I, II ve V

I ve III


12.Soru

Kaza anı ile maddi tazminat davasının hüküm tarihi arasında geçen süreye ne ad verilir?


İşlemiş zarar dönemi

Zaman aşımı

SGK ortalama yaşam süresi cetveli

PMF cetveli

Hüküm tarihi


13.Soru

Soruşma, iş kazası belediye sınırları dışında meydana gelmişse hangi karakol güçleri yardımıyla Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülür?


Polis karakolları

Jandarma karakolları

Bölgedeki askeri şubeler

Mahallede görevlendirilmiş polisler

Mahalle bekçileri


14.Soru

Aşağıdaki iş görebilme çağı ve yaşam süreçleri hakkındaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İş görebilme çağı, yaşam süresi içinde yer alan bir zaman dilimini ifade ediyor olsa bile ondan daha kısa olmak zorunda değildir.

İşçilerin hayatlarının sonuna kadar çalışabilecekleri kabul edilmemektedir.

Belirli bir yaşta emekliye ayrılacakları ve o yaştan sonra ise geçimlerini çalışmaksızın alacakları yaşlılık aylığıyla sağlayacakları düşünülür.

Kazanç kayıplarının belirlenmesinde, işçinin aktif olduğu iş görebilme dönemi dikkate alınır. Bu dönemi takip eden pasif dönem içinde gerçekleşecek zararların ise mahrum kalınan yaşlılık aylıklarından oluştuğu varsayılır.

İş görebilme çağı ve yaşam süresinin sonuna ilişkin yapılan tespitler, tazminat hükmünün verilmesinden önce varsayımsal bir hayat dönemi ortaya koyar.


15.Soru

İş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde, mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde iş yerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi amacıyla ne kadar süre verilir?


15 gün

10 gün

1 ay

3 ay 

6 ay


16.Soru

ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve raporu neyin yerine geçer?


Deneme izni

Açılma ruhsatı

Sağlık koruma bandı

Yer seçimi ve tesis kurma izni

Lisans belgesi izni


17.Soru

I.İşçinin meslekte kazanma gücündeki kayıp oranı, II. İş göremezlik çağının uzunluğu, III. Yaşam süresinin sonu, IV.Asgari ücret V.Müterafık kusur oranı
Maddi zararın belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaktadır?


I, II

II, III,IV

I, II,V

I,III, V

IV, V


18.Soru

Hukuk sistemimize göre aşağıdakilerden hangi kanunda manevi tazminat hakkı düzenlenmiştir?


Türk Borçlar Kanunu

Medeni Kanun

İş Kanunu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Türk Ceza Kanunu


19.Soru

Nükleer santraller vb büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politikası belgesi veya güvenlik raporu kim tarafından hazırlanır?


Büyükşehir belediyesi

İşveren

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İl Sağlık Müdürlüğü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu'nda yer alan yaptırımlardan biridir?


Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene idari para cezası uygulanması

İş sağlığı ve güvenliği konusunda genel yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenlere idari para cezası uygulanması

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmayan işverenlere idari para cezası uygulanması

Risk değerlendirmesi yapmayan işverene idari para cezası uygulanması

Çalışma sürelerine uymayan işverene idari para cezası uygulanması