Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Bir zarar doğma ihtimalinin suç sayılması, zararı önleme amacına uygundur.

II. İşverene uygulanacak cezai yaptırımların dayanağı, işverenin sorumluluğunun gereği olan koruma-gözetme-denetim görevlerini yerine getirmemesidir.

III. İş kazalarının önlenmesi amacıyla getirilen para cezaları, tazminat niteliğindedir.


I ve II

II ve III

I ve III

Yalnız III

I, II ve III


2.Soru

Kusurların tespiti ve rakamların ifadelendirilmesi kim tarafından yapılır?


Teknik destek

Teknik servis

Teknik usta

Teknik işçi

Teknik bilirkişi


3.Soru

Tazminatta esas alınacak ücrete ilişkin aşağıdakilerden hangisi denemez?


Belirlenebilen ücretler, iiçinin kaza olmasaydı kaza anından rapor (tazminata esas alınan bilirkişi raporu) tarihine kadar çalışarak elde edebileceği ücretlerdir.

İşçinin, kazayla rapor tarihi arasındaki ücretlerinin tümünün tespit edilemediği hallerde belirlenen ücretlerden hüküm tarihine en yakın olan dönemin asgari ücretin yarısı olarak hesaplanır.

Zarar hesabında kural, kaza anındaki ücretin esas alınması olmakla birlikte bize göre işçinin kaza sonrasında iş değiştirmesi halinde yeni işinde elde etmekte olduğu ücret, zarar hesabında dikkate alınmalıdır.

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve destekten yoksun kalma tazminatlarına esas ücret, işçinin gördüğü iş karşılığında işvereninden aldığı parasal değerlerin toplamından oluşmalıdır.

Kaza ya da hastalık sonrasında işgöremez bulunduğu sırada işçinin emsallerine yapılan ancak süreklilik taşımayan parasal yardımlar, işçinin uğradığı zarar kalemleri içine dahil edilebilirse de ücretin bir parçası olarak görülmemelidir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi destekten yoksun kalma tazminatında zararın belirlenmesinde başvurulan unsurdur?


Farazi destek

Gerçek destek

Bakım ihtiyacı

Destek

Zorunlu destek


5.Soru

İş kazası sonrasında bedensel bütünlüğü ihlal eden bir durum, işçinin mesleğini tam ya da gereği gibi yürütmesine engel olduğunda aşağıdakilerden hangisinden sözedilir?


Ekonomik kayıp

Maddi tazminat

Meslekte kazanma gücü kaybı

Meslek hastalığı

Kazanç kaybı


6.Soru

I- Olayın oluş şekli
II- Çalışanın kusur oranı
III- Davacıların duyduğu elem ve ızdırap derecesi
IV- Tarafların sosyal ve ekonomik durumu
V- Hak ve nesafet kuralları
Yukarıda verilen seçeneklerden hangisi manevi tazminatın hesaplamalarında kullanılan unsurlar arasındadır?


Yalnız III

I, II ve III

IV ve V

I, III, IV ve V

Hepsi


7.Soru

Mevzuatın yetki verdiği durumlarda idarenin, herhangi bir yargı kararına dayanmadan, doğrudan idari bir tasarrufla idare hukukuna özgü usullerle kamu yararını korumak amacıyla verdiği cezalar aşağıdakilerden hangisidir?


İdari yaptırım

Hukuki yaptırım

Cezai yaptırım

Kanuni düzenleme

İdari karar


8.Soru

İş kazaları sonrasında yapılan soruşturmalarda hangisinin hükmü yoktur?


Ceza Muhakemesi Kanunu

TCK

İK

SSGSSK

İAÇY


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ölüm halinde uğranılan zararlardan biri değildir?


Cenaze giderleri

Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri

Ölenin arkasında bıraktığı borçlar

Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar

Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar


10.Soru

İşyerinin açılması safhasında diğer işyerlerinden farklı olarak aşağıdakilerden hangisi büyük endüstriyel kazaların yaşanabileceği işyerleri için bir şarttır?


İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması

Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının alınmış olması

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatının örneğinin SGK'ya gönderilmesi

Büyük kaza önleme politikası belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması


11.Soru

İş verenlere uygulanacak cezai yaptırımlar ceza kanununun hangi maddelerinde düzenlenmiştir?


20. ve 49.

85. ve 89.

65. ve 66.

80. ve 81.

88. ve 89.


12.Soru

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç kaç ay içinde kontrol edilir?


1

2

3

5

6


13.Soru

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu zarar gören işçinin talep edebileceği maddi tazminat aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?


Tedavi giderleri

Kazanç kaybı

Kıdem tazminatı

Çalışma gücünün azalması ya da yitirilmesinden doğan kayıplar

Ekonomik geleceği sarsılmasından doğan kayıplar


14.Soru

Mevzuatın yetki verdiği durumlarda idarenin, herhangi bir yargı kararına dayanmadan, doğrudan doğruya idari bir tasarruf yani idari bir işlemle idare hukukuna özgü usullerle kamu yararını korumak amacıyla verdiği cezalar ne olarak adlandırılmaktadır?


İdari cezalar

İdari yaptırım

Cezai yaptırım

Kanuni yaptırım

Hukuku yaptırım


15.Soru

İş kazası sonrasında bedensel bütünlüğü ihlal edilen işçinin mesleğini tam ya da gereği gibi yürütmesine engel olan veya zorlaştıran durum ne olarak ifade edilmektedir?


Yeti yetimi

İşgörebilme kaybı

Çalışma gücünün azalması

Çalışma gücünün yitirilmesi

Meslekte kazanma gücü kaybı


16.Soru

İSGK m.6/I uyarınca belirtilen nitelikte iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
görevlendirmeyen işverene ne kadar idari para cezası verilir?


2.240 TL

2.800 TL

5.601 TL

1.680 TL

11.202


17.Soru

İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına aykırı davranan işverenlere TCK hükümleri dışında hapis cezası öngören hukuk sistemimizdeki tek yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?


İş kanunu

Ceza Muhakemesi Kanunu

Umumi Hıfzısıhha Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


18.Soru

Aşağıdakilerden hangileri iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda ortaya çıkan zararın karşılanmasını sağlayan kaynaklardır?


Sendika ve Sosyal Güvenlik Kurumu

Sendika ve İşveren

Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşveren

Türkiye İş Kurumu ve İşveren

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu


19.Soru

Kaza anı ile maddi tazminat davasının hüküm tarihi arasında geçen süreye ne ad verilir?


İşlemiş zarar dönemi

Zaman aşımı

SGK ortalama yaşam süresi cetveli

PMF cetveli

Hüküm tarihi


20.Soru

İş sağlığı iş güvenliği tedbirlerine uyulmaması sonucu olarak yaralanma ya da ölüm olayı meydana gelmişse işveren, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddelerine göre ceza alır?


85-89

85-87

87-89

83-89

83-84