Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Maddi zararın belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?


Müterafik kusur oranı

Bedensel zararın boyutu

Kaza anındaki ücreti

İş görebilme yaşının uzunluğu

Yaşam süresinin uzunluğu


2.Soru

Elde edebileceği kazanç ile mevcut durumuyla gelecekte elde edebileceği kazanç arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?


Kazanç kaybı

Çalışma gücünün azalması ya da yitirilmesinden doğan kayıplar

Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar

Meslekte kazanma gücü kaybı

Objektif ölçüt


3.Soru

TBK madde 54’e göre bedensel zarar kalemlerinden biri değildir?


Tedavi giderleri

Kazanç kaybı

Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar

Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar

Objektif ölçüt


4.Soru

Yargıtay’ın iş görebilme çağı konusunda uyguladığı yaş standartı aşağıdakilerin hangisi bakımından farklıdır?


Şoför

İnşaat işçisi

Marangoz

Yeraltı maden işçisi

Ağır makine operatörü


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni için gerekli belgelerden biri değildir?


Başvuru formu

İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu

Madencilik faaliyetlerinde bunlara ilave olarak maden arama ruhsatı

Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği

Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde İş sağlığı iş güvenliği tedbirlerine uyulmaması sonucu olarak yaralanma ya da ölüm olayı meydana gelmişse işveren ile ilgili cezai yaptırımlar düzenlenmiştir?


Türk Ceza Kanunu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

İş Kanunu

Ceza Muhakemeleri Kanunu

Türk Borçlar Kanunu


7.Soru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına soruşturma yapma görevi hangi tarihten itibaren SGK’ya devredilmiştir?


2011 yılı Haziran ayı 

2011 yılı Aralık ayı

2012 yılı Nisan ayı

2013 yılı Haziran ayı

2013 yılı Aralık ayı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi manevi tazminat miktarının belirlenmesinde dikkate alınan unsurlardan biri değildir?


İşçinin çalışamayacağı süre

Olayın oluş şekli

İşçinin kusur oranı

Tarafların sosyal ve ekonomik durumu

Hak ve nesafet kuralları


9.Soru

Umumu açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bir örneği yetkili idare tarafından kolluk kuvvetlerine ne kadar sürede gönderilmelidir?


Bir (1) gün içinde

Üç (3) gün içinde

Yedi (7) gün içinde

On (10) gün içinde

On beş (15) gün içinde


10.Soru

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç 3 ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için ne kadardır?


3 ay

4 ay

6 ay

5 ay

1 yıl


11.Soru

Yargıtay uygulamasında iş görebilme çağının sonu olarak kaç yaş gösterilmektedir?


50

55

60

65

Emeklilik yaşı


12.Soru

  1. Ancak mevzuatın izin verdiği hallerde verilebilir.
  2. Yargı kararına dayanan idari işlemlerdir.
  3. Kamu yararını korumak amacıyla verilen cezalardır.
  4. İdari yaptırımların uygulanmasında idari usuller geçerlidir.
  5. İdari yaptırımlarda ispat yükü idarededir.

İdari yaptırımlarla ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?


1

2

3

4

5


13.Soru

Ruhsatın yenilenmesi veya intibak gereken hallerde yetkili idareye en geç kaç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur?


2

3

4

5

6


14.Soru

İşveren, işyerinde meydana gelen iş kazasını o yer yetkili kolluk kuvvetlerine ne zaman haber vermekle yükümlüdür?


1 saat

1 gün

Derhal

6 gün

7 gün


15.Soru

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç kaç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur?


7

6

5

4

3


16.Soru

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idareciler tarafından tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren kaç günlük süre verilir?


7 gün

14 gün

15 gün

30 gün

45 gün


17.Soru

Maddi zararın belirlenmesinde kullanılan bir diğer unsur, iş kazası ya da meslek hastalığının gerçekleşmesinde tarafların kusurudur. İş kazası tazminatında, maddi zarar miktarına ulaşılabilmesi için tarafların kusur oranlarının belirlenmesi gerekir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Maddi zararda sadece iş veren suçludur.

Maddi zararda sadece işçi suçludur.

Maddi zararda hem işçi hem işveren suçlu olabilir.

Maddi zararda hiçbir kimse suçlu değildir.

Maddi zararda işçi ve işveren hariç diğer suçlu olan kişiler sorumludur.


18.Soru

İş kazası sonucunda tazminat talep edilebilmesi için aranan ön şart aşağıdakilerden hangisidir?


Bir iş şözleşmesinin varlığı

Bir iş kazasının varlığı

Bir iş çıkış belgesinin varlığı

Bir işçi şikayetinin olması

Bir ihmalin olması


19.Soru

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde hangi işlem uygulanır?


Ruhsat iptal edilir.

Ek süre verilir.

İşyeri geçici olarak kapatılır.

Kanuni işlem yapılır.

Yetkili idareye şikayet edilir.


20.Soru

İşin durdurulması yaptırımı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


İşyerinin bir bölümünde ya da tamamında işin durdurulması yaptırımı uygulanabilir.

İşin durdurulması kararı 24 saat içinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

İşin durdurulması kararına karşı işveren yetkili iş mahkemesine itiraz edebilir.

İşin durdrulması kararına itiraz edilmesi halinde mahkemenin verdiği karar kesindir.

İşin durdurulması yaptırımına rağmen izinsiz çalışma yaptıran işveren ya da işveren vekiline 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.