Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmesinin açılabilmesi için gerekli olan bir rapor türüdür?


Sosyal etki raporu

Taşıma kapasitesi raporu

Çevre raporu

Sürdürülebilirlik raporu

Çevresel etki değerlendirme raporu


2.Soru

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük hangi tarihlidir?


27.11.1973

27.11.1974

27.11.1975

27.11.1976

27.11.1977


3.Soru

Maddi zararların belirlenmesinde kullanılan dördüncü unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Kazanın sebep olduğu hasar

Kazanın maliyeti

Kazadaki  ciddiyet

Kazadaki tarafların kusuru

Kazanın iyileşme süresi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'e göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerinin taşıması gereken şartlardan biri değildir?


İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması

Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, vb için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması

Umuma açık eğlence yerlerinde genel güvenlik yönünden Belediye'nin görüşünün alınmış olması

Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması

Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması


5.Soru

“İşçinin ölümü nedeniyle talep sahibinin sosyal seviyesine uygun bir yaşam seviyesini yakalayamayacak olmasıdır.” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Karine

Farazi Destek

Gerçek Destek

Bakım Gücü

Bakım İhtiyacı


6.Soru

İşveren, işyerinde meydana gelen iş kazasını Sosyal güvenlik kurumuna aşağıda verilen sürelerin hangisinde bildirmesi uygun olmaz?


5 gün

1 gün

2 gün

3 gün

Derhal


7.Soru

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince belediye sınırları içerisindeki bir işyerinde meydana gelen iş kazası olayının soruşturulması kim tarafından yürütülür?


Jandarma karakolları

Polis karakolları

Cumhuriyet Savcılığı

Sosyal Güvenlik Kurumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


8.Soru

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç kaç gün içinde kontrol edilir?


15 gün

1 ay

2 ay

3 ay

6 ay


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi tazminatta maddi zararın belirlenmesindeki unsurlardan değildir?


Meslekte kazanma gücü kaybı

İş görebilme çağı ve yaşam süresi

Ücret

Tarafların kusuru

Mücbir sebep nedeni


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine ilişkin yanlış bir bilgidir?


Adresi ve işletmecisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenir.

Aynı adreste bulunan ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat düzenlenmez.

Tali faaliyet konular› ruhsatta ayrıca belirtilir.

İşyerlerinin, depo olarak kullandıkları yerler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında gösterilir

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılır.


11.Soru

ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve raporu hangi belge yerine geçmektedir?


Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni

Deneme İzni

Sağlık Koruma Bandı

Açılma Ruhsatı

Güvenlik Raporu veya Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi


12.Soru

I.Manevi zarar ilgililere ödenmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. II. Manevi huzuru sağlayacak özgün bir nitelik taşımalıdır. III.Asgari ücret kadar olmalıdır. IV. Manevi tazminat TBK m.56’daki ilkeler çerçevesinde hâkimler tarafından takdir edilir. V. Oluş şekline, işçinin (müterafık) kusur oranına, davacıların duyduğu elem ve ızdırabın derecesine, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, hak ve nesafet kurallarına göre yapılmalıdır.
Manevi tazminatın belirlenmesi ile ilgili yukarıda verilmiş olan ifadelerden hangileri doğrudur?


I, II,III

 II, III,IV

III,IV, V

Yalnız V

I,II,IV, V


13.Soru

Soruşturmada, tutuklamaya karar verme yetkisi kime aittir?


İş Mahkemesine

Adli hakime

Cumhuriyet Savcılığına 

Sulh ceza hâkimine

Ağır ceza hakimine


14.Soru

Yargıtay uygulamasında işgörebilme çağının sonu olarak eski düzenlemedeki emeklilik yaşından farklı olarak kaç yaş gösterilmiştir?


50

55

60

65

67


15.Soru

I- Kazanç kaybı
II- Çalışma gücünün azalması ya da yitirilmesinden doğan kayıplar
III- Çalışanın ekonomik geleceğine dair olan kaybı
IV- Çalışanın maruz kaldığı acılar
V- Çalışanın tedavi giderleri
VI- Çalışanın çektiği sıkıntılar ve zorluklar
Yukarıda verilen durumlardan hangisi maddi tazminat ile karşılanmaktadır?


I, II, III ve V

I, II ve III

I, V ve VI

V ve VI

IV, V ve VI


16.Soru

I- Olayın oluş şekli,
II- Çalışanın kusur oranı,
III- Davacıların duyduğu elem ve ızdırap derecesi
IV- Tarafların sosyal ve ekonomik durumu,
V- Hak ve nesafet kuralları
Yukarıda verilen seçeneklerden hangisi manevi tazminatın hesaplamalarında kullanılan unsurlar arasındadır?


Yanlız III

IV ve V

I, II ve IIII

I, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


17.Soru

İş kazası sonucu bedensel bütünlüğünün ihlali söz konusu olduğunda manevi tazminat talebi esas olarak kime aittir?


İşveren

Meslektaşları

İş güvenliği uzmanı

Kazaya uğrayan işçi

İş yeri hekimi


18.Soru

I. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar
II. Kazanç kaybı
III. Ruhsal kayıplar
IV. Duygusal zararlar
V. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar
Yukarıda verilen maddelerden hangileri TBK’ya m.54’e göre bedensel zarar kalemleri arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve V

I, II, III ve IV


19.Soru

I.Hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan verilerin dikkate alınması II.Sigorta primlerinin dikkate alınması III.Emsal işçilerden yararlanılması esasına dayanması IV.Asgari ücretin dikkate alınması
Maddi zararın belirlenmesinde ücret tespiti için belgelere ulaşılması durumunda nasıl bir uygulama yapılmaktadır? 


Yalnız I

 Yalnız III

 II, III

IV

III, IV


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi tazminatta zararın belirlenmesinde başvurulan unsurlardan biri arasında yer almaz?


Ücret

Meslekte kazanma gücü kaybı

İş görebilme çağı ve yaşam süresi

Enflasyon oranı

Tarafların kusuru