Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Manevi tazminat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Manevi tazminat hakkı sadece yaralanan veya meslek hastalığına uğrayan işçiye aittir.

Ölen kişinin geride kalan yakınları manevi tazminat talep edebilir.

Ağır yaralanan işçinin yakınları manevi tazminat talep edemez.

Manevi tazminat talep edecek kişinin, işçiyle kan ya da sıhri hısımlığı şarttır.

Manevi tazminat talep edecek kişinin mirasçılık sıfatını haiz olması gerekir.


2.Soru

Hukuk sistemimizde manevi tazminatı düzenleyen iki temel madde aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


m.66 ve m.68

m.52 ve m.58

m.54 ve m.56

m.65 ve m.85

m.56 ve m.58


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PMF cetveline göre belirlenen maddi tazminat unsurudur?


Kişilerin ortalama yaşam süresi

Kişilerin iş görebilme çağı

İşçilerin ücretleri

Tarafların kusur oranları

ÇSGB ortalama yaşam süresi endeksi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ölüm halinde uğranılan zararlardan biri değildir?


Cenaze giderleri

Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri

Ölenin arkasında bıraktığı borçlar

Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar

Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu nedenle uğradıkları kayıplar


5.Soru

Ölen işçinin destekten yoksun kalan çocuklarının tazminat taleplerinde erkek çocukların yaş sınırı kaçtır?


16

18

22

25

27


6.Soru

Yer altı maden işçilerinde işçinin anılan işlerde çalışıyor olması halinde Yargıtay çalışma süresini kaç yaş ile sınırlandırmıştır?


40

45

50

55

60


7.Soru

Ölüm tarihine kadar fiilen gerçekleşmediği halde ileride desteklik ilişkisinin olacağının kabul edilebildiği durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?


Destek

Gerçek destek

Farazi destek

Bakım gücü

Bakım ihtiyacı


8.Soru

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen iş yerleri, ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç kaç ay içerisinde kontrol edilir?


1

2

3

4

5


9.Soru

TBK m.54’e göre bedensel zarar kalemlerinden hangisi yanlış olarak verilmiştir?


Tedavi giderleri

Eğitim giderleri

Kazanç kaybı

Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar

Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar


10.Soru

İş kazaları sonrasında aşağıda verilen kanunlardan hangisine göre soruşturma yapılabilir?

  1. Ceza Mahkemeleri Kanunu
  2. Türk Borçlar Kanunu
  3. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  4. İş Kanunu


I, II ve III

I, III ve IV

I ve IV

III ve IV

I, II, III ve IV


11.Soru

Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararı verilen 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yer alan yatırımlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili idareler tarafından kaç gün içinde verilir?


12

13

14

15

16


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen iş yerlerinin taşıması gereken zorunluluklardan biri değildir?


İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması

Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması

Büyükşehir belediyesi ile nüfusu 100.000’i geçen belediye sınırları içinde açılacak ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli bitişik nizamlı binalarda açılmış olması

Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması


13.Soru

I. Meslekte kazanma gücü kaybı

II. İşgörebilme çağı ve yaşam süresi

III. Çalışma koşulları

IV. Ücret

V. Tarafların kusuru

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri maddi tazminatta zararın belirlenmesindeki unsurlardandır?


Yalnız I

I, II ve V

II, III, IV

I, II, III ve V

I, II, III, IV ve V


14.Soru

Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak kim tarafından denetlenir?


Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çevre ve şehircilik Bakanlığı

Büyükşehir belediyeleri

Sağlık Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı


15.Soru

Sıhhi işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen başvurularda uygun görülmesi halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı kaç gün içinde verilir?


Aynı gün içinde

1 gün

1 iş günü

3 gün

3 iş günü


16.Soru

Başvurunun, İAÇY’de öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye hangi süre içinde verilir?


3 Gün içinde

10 Gün içinde

15 Gün içinde

Aynı Gün içinde

7 Gün içinde


17.Soru

Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin başvurusundan itibaren en geç kaç gün içinde tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek yer seçimi raporu formunu düzenler ve görüşünü bildirir?


4

5

6

7

8


18.Soru

Yetkili idareler tarafından verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının örneklerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il Müdürlüğü’ne hangi sıklıkla gönderir?


Günde bir

7 günde bir

Ayda bir

3 ayda bir

Yılda bir


19.Soru

“Benzer durum ve şartlar altında işçi ya da işverenin dahil olduğu çevredeki makul, normal bir insanın zararlı sonucun doğmasını önlemek için sarfedeceği çaba ve göstereceği özendir.” tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir?


Farazi destek

Gerçek destek

Bakım gücü

Karine

Objektif ölçüt


20.Soru

“İşyeri sağlık ve güvenlik birimi” kurmayan işverenlere idari para cezasının verilmesi hangi yasal düzenleme ile uygulanmaktadır?


Türk Ceza Kanunu

İş Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Ceza Muhakemesi Kanunu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu