Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İlke ve kuralların belirlenmesinde temel araçtır. Uluslararası antlaşma niteliğindedir, ulusal politikaya yol gösterir ve onaylayan ülkeyi bağlar. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Protokol

Tavsiye Kararı

Sözleşme

Antlaşma

Ateşkes


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yer seçimi ve tesis kurma izni ile ilgili belgeler arasında değildir?


Başvuru formu

Tesis yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita

İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu

Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu

Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirletici nitelik niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları


3.Soru

İşyerinde acil müdahale ve tedavi yapacak bir uzman bulunmadığında işyeri aşağıdakilerden hangisinde bu hizmeti almakla yükümlüdür?


Özel hastanelerden

Ortak sağlık ve güvenlik biriminden 

Devlet hastanelerinden

Özel muayenehanelerden

En yakın işyeri hekiminden


4.Soru

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan zarar, sadece maddi nitelik taşımaz. Olayın neden olduğu bedensel bütünlüğün ihlali, manevi zarar da doğurur. Bu zarar, sadece kaza ya da hastalık geçiren işçiler üzerinde değil onların sakatlanması ya da ölümleri halinde yakınları üzerinde de oluşur. Dolayısıyla, iş güvenliği önlemlerinin gerektiği gibi alınmaması halinde uygulanabilecek hukuki yaptırımlardan birinin de manevi tazminat olduğunu söyleyebiliriz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Manevi tazminat, iş kazasına ya da meslek hastalığına maruz kalan işçinin uğradığı bedensel kaybın neden olduğu acı ve ıstırabı hafifletmeyi amaçlar.

Manevi tazminat maddi tazminatın yerine kullanılır.

İş kazalarında maddi tazminat manevi tazminatı da kapsayan yasal bir haktır. 

İş kazalarında manevi tazminat maddi tazminat kapsamında ele alınmalıdır. 

İş kazalarında manevi tazminat dikkat edilen bir yasal hak değildir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanlarının görevleri arasında değildir?


Rehberlik ve Danışmanlık

Risk değerlendirmesi

İş yerinde çalışanlara görev dağılımı

Çalışma ortamı gözetimi

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir?


İş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak

Alınması gerekli tedbirleri planlamak ve belirlemek

Önleme politikası geliştirmek

Eğitim programları hazırlamak

Günlük rapor hazırlamak


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hijyen sözleşmesinin ilgilendiği iş koludur?


İnşaat işçileri

Maden işçileri

Büro işçileri

Tarım işçileri

Hayvancılık işçileri


8.Soru

I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan hangi antlaşmayla işçilerin korunması için çalışacak örgütün kurulmasına karar verilmiştir?


Varşova Antlaşması

Paris Antlaşması

Moskova Barış Antlaşması

Versay Barış Antlaşması

Ankara Antlaşması


9.Soru

  1. Rehberlik ve danışmanlık
  2. Risk değerlendirme
  3. Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
  4. Cezalandırma

Yukarıdakilerden hangileri iş güvenliği uzmanlarının görevleri arasında yer alır?


Yalnız I

I, II

III, IV

I, II, III

Hepsi


10.Soru

I. Tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir işyeri hekimi,

II. Sendika temsilcisi

III. En az bir iş güvenliği uzmanı

IV. En az bir diğer sağlık personeli 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için yukarıdakilerden hangisi veya hangilerini çalıştırması zorunludur?


I,III, IV

I,II,III,IV

I,II,III

1,II

II,III,IV


11.Soru

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


İş yeri müdürü

İşveren veya işveren vekili,

İş güvenliği uzmanı, 

İşyeri hekimi,

Çalışan temsilcisi


12.Soru

İş güvenliği uzmanlarının asgari çalışma süresi, yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına kaç dakikadır?


10

20

30

40

60


13.Soru

Çalışan temsilcisi seçimi kaç yıl süreyle geçerlidir?


2

3

4

5

6


14.Soru

İş yerinde görevli diğer sağlık personelinin görevleri arasındadır?


İş yerinde tehlikeli durumlarda işi tek başına aldığı kararla durdurabilir.

Sağlık tetkiklerini yapabilir.

İş kazası raporlarını işveren ya da vekiline sunar.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda araştırma ve incelemeler yapar.

Periyodik test kontrollerine eşlik eder.


15.Soru

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesinin koşullarından biridir?


Üniversite mezunu olmak

En az 3 yıllık iş deneyimine sahip olmak

İş yerinin kısmi zamanlı çalışanı olmak

Sendika temsilcisi olmamak

İşyerine ortaklığı olmak


16.Soru

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre onaylı defter hangi kurum veya kuruluşlarca onaylanır?


Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noterler

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya noterler

İş Teftiş Kurulu veya noterler

Çalışma Genel Müdürlüğü veya noterler

İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü veya iş teftiş kurulu


17.Soru

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun sekreteryası hangi üye tarafından yürütülür?


çalışan temsilcisi

iş güvenliği uzmanı

sivil savunma uzmanı

işveren vekili

işyeri hekimi


18.Soru

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yer alan yatırımlar için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili idareler tarafından başka bir işleme gerek kalmaksızın hangi süre  içinde verilir?


1 Hafta

20 Gün

15 Gün

45 Gün

1 Ay


19.Soru

“Çalışanın, çalışma ortamını, koşullarını, ilişkilerini ve çevresini, kendisini motive eden bir çalışma yürütebilecek bir biçimde etkileyebildiği; sağlıklı ve güvenli bir üretim ortamının ürünü olan fiziksel, ruhsal ve toplumsal en uygun iyilik halinde olması" olarak tanımlanan İLO ilkesi aşağıdakilerden hangisidir.


Maddi doyum sağlama

İşte sağlıklı ve güvenli olma

Hakların savunulmas

Ayrımcılık sağlama

Borçlanma planlaması


20.Soru

Destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Destekten yoksun kalma tazminatının talep edilebilmesi için destekle hukuki ilişkinin olması gerekir.

Destekten yoksun kalan erkek çocuklarının 22 yaşına kadar destek ihtiyacı görecekleri içtihatlar da kabul edilmiştir.

Destekten yoksun kalanların mutlaka mirasçı olması gerekir.

Destekten yoksun kalma tazminatını ölen işçinin nikahsız eşi de talep edebilir.

Destekten yoksun kalma tazminatının talep edilebilmesi için destekle fiili bir ilişkinin olması yeterli değildir.