Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir işte çalışan işçilerin sağlık güvenliğini geliştirecek önlemler alınırken uyulacak genel ilke kuralları aşağıdaki hangi direktifin içeriğinde yer almaktadır?


İşyeri direktifleri

İşkolları direktifleri

Fiziksel,kimyasal ve biyolojik etkenler hakkında direktif

Çerçeve direktif

Çalışma süresiyle ilgili direktif


2.Soru

I. İşyerinde tehlikeli etkenleri mümkünse ölçüm de yapılarak saptamak.

II. Tehlike ve risklerden etkilenmeyi sağlık zararı oluşmadan önlemek.

III. Tehlike düzeyine uygun önlemleri seçip uygulamak.

IV. Önlenemeyen etkilenmeye erken tanı koymak.

V. Etkilenmiş işçinin sağlık zararının artmasını önlemek.

Yukarıdakilerden hangileri sadece işçilerin sağlık gözetimini kapsayan etkiniklerdir?


II-IV-V

II-III-IV

I-II-IV

III-IV-V

I-III-IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanlarının yetkileri arasında sayılabilir?


İş güvenliğini sağlamak için iş yerindeki işin durdurulması için kendisi direk müdahale eder.

İş yerindeki çalışanlarla direk iletişim kurmak yerine işveren ya da vekili aracılığıya iletişim kurar.

Çalışanların sağlık tetkikleri hakkında görüş ve öneri bildirmek

Kaldırma araçlarının periyodik bakımlarını yapmak

İş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak


4.Soru

Mirasçılar için işyeri açma ve çalışma ruhsatının yenilenmesi gereken durumlarda en geç ne kadar süre içinde yetkili idareye başvurulması gerekir?


1 ay

3 ay

4 ay

5 ay

6 ay


5.Soru

Ulusal politikayı uygulamak için görev yapan hukuki, yönetsel, örgütsel, bilimsel ve teknik alt yapılar ve aralarındaki ilişkiler bütününü aşağıdakilerden hangisi açıklar?


Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi

Önleme odaklı ulusal sağlık ve güvenlik kültürü

Ulusal iş sağlığı ve güvenliği programı

İş sağlığı hizmetleri sözleşmesi

Çalışma çevresi gözetimi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda yer almaz?


Hukuk İşleri Yöneticisi / Avukat

İş yeri hekimi

İş Güvenliği Uzmanı

İşveren vekili

İnsan Kaynakları Uzmanı


7.Soru

AB'nin İş sağlığı ve güvenliği alanındaki mevzuatının temel ilkeleri ve kurallarını düzenleyen araçlar nelerdir?


Hedefler

Gerekler

Direktifler

Uygulamalar

Hükümler


8.Soru

C sınıfı belgeye sahip olan iş sağlığı uzmanları hangi tehlike sınıfında yer alan iş yerlerinde çalışabilirler?


Tehlikesiz sınıfta

Bütün tehlike sınıflarında

Tehlikeli sınıfta

Az tehlikeli sınıfta

Çok tehlikeli sınıfta


9.Soru

B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının A sınıfı uzmanlığa geçmesi için gerekli olan en az fiili görev süresi kaç yıldır?

 

 


3

4

5

7

10


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdi?


Sosyal Güvenlik Kurulu

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB)

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Birimi


11.Soru

İşçileri korumak için çalışılacak bir uluslararası örgüt kurulmasına hukuki dayanak oluşturan “Emek” başlıklı XIII. Bölüm  1. Dünya savaşı sonunda hangi anlaşmayla eklenmiştir?


Lozan

St. Germen – Traionon

Sevr

Nöyyi

Versay 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi zararın belirlenmesinde dikkate alınan unsurlardan birisi değildir?


Müterafık kusur oranı

Kaza anındaki yaşı

Yaşam süresinin sonu

İşgörebilme çağının uzunluğu

İşçinin meslekte kazanma gücündeki kayıp oranı


13.Soru

Oy çoğunluğu ile seçilen çalışan temsilcisinin süresi kaç yıldır?


6

5

4

3

2


14.Soru

AB’de, iş sağlığı ve güvenliği alanında ortak mevzuat oluşturma amacı başlangıçta ILO ile aynıdır. Bu amaca eklenen son amaç aşağıdakilerden hangisidir? 


Eğitim

Ekonomi

Sağlık

Politika

Güvenlik


15.Soru

I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Versay Barış Antlaşması’na işçileri korumak için çalışacak bir uluslararası örgüt kurulmasına hukuki dayanak oluşturan hangi başlık ve bölümdür?


Hukuk

Barış

Emek

Dernek

Destek


16.Soru

İSGK m.16 uyarınca çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirmeyen işverenlere bilgilendirilmeyen her bir çalışan için verilen para cezası ne kadardır?


2.240 TL

1.120 TL

1.680 TL

5.601 TL

3.361 TL


17.Soru

İşe girişte yapılan sağlık kontrolü hangi iş sağlığı hizmetine ait bir uygulamadır?


Çalışma çevresi gözetimi

İşçilerin sağlık gözetimi

Radyasyondan korunma gözetimi

Mesleki kanserden korunma önlemi

Kimyasallardan korunma gözetimi


18.Soru

Seçeneklerden hangisi çalışan temsilcisi belirleme yollarından biri değildir?


Sendika işyeri temsilcisinin çalışan temsilcisi olması

Temsilcilerin seçimle belirlenmesi

Çalışan temsilcisinin kısmen atama yoluyla belirlenmesi

Çalışan temsilcisinin tamamen atama yoluyla belirlenmesi

Çalışan temsilcisinin tecrübeye göre belirlenmesi


19.Soru

Türkiye, ILO'nun iş sağlığı ve güvenliği başlığı altında sınıflandırdığı 19 sözleşmeden 9unu onaylamış ve 1 protokolü onaylamamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin onaylamadığı maddedir?


155 sayılı iş sağlığı ve güvenliği sözleşmesi

161 sayılı iş sağlığı hizmetleri sözleşmesi

176 sayılı Madenlerde Sağlık ve güvenlik sözleşmesi

155 sayılı sözleşmeyi tamamlayan 155 sayılı protokol

167 sayılı inşaat işlerinde sağlık ve güvenlik sözleşmesi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin eğitim alacakları konular arasında yer almaz?


Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri,

Sık rastlanan iş kazaları ve tehlikeli olayların nedenleri, 

İşletmenin idari yapısı

İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,

Kurulun görev ve yetkileri,