Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İş sağlığı ve güvenliği bakımından işyeri örgütlenmesinde etkili olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


İşyeri sahibinin kendisi

İş sağlığı ve güvenliği temsilcisi

İşyerinde çalışan idari müdür

İşyerinde çalışan personel amiri

İşyerindeki sağlık ekibi


2.Soru

 AB'nin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının hukuki araçlarından biri olan ve "Düzenlediği konuda hedef tarafı bağlayan bir metindir" şeklinde tanımlanan düzenleme hangisidir?


Birincil mevzuat

İkincil mevzuat

Tüzük

Tavsiye ve görüşler

Karar


3.Soru

I- Evli olmadan birlikte yaşanılan partner
II- Yıllardır görüşülmeyen çocuk
III- Uzakta yaşayan eş
Yukarıda verildiği kadar yakınlık düzeyine sahip bireylerden hangisi tazminat hakkına sahip olabilir?


Yalnız II

Yalnız I

Yalnız III

II ve III

I ve II


4.Soru

İşçilerin iyonlaştırıcı ışına maruz kalmanın neden olduğu risklere karşı korunmasını sağlayacak temel gerekleri belirlemek amacında olan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir.


Özgün Risklerden Korunma ilkeleri ve kuralları

Mesleki Kanserler Sözleşmesi

Çalışma Çevresi Sözleşmesi

Kimyasallar Sözleşmesi

Radyasyondan Korunma Sözleşmesi


5.Soru

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma yükümünün koşulları hangisidir?


İSGKY'ya göre belirli bir süreyi bulmayan geçici nitelikte işleri yapan işyeri olmalıdır

İşveren- alt iişveren ilişkisi bulunmamamlıdır.

İşletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyerinin bulunmamamsı gerekir.

İş yerinde 6 aydan fazla sürekli işlerin yapılması ve en az 50 çalışanının bulunması gereklidir.

İşyerinde, birden fazla temsilcinin olması gereklidir.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunda yer almaz?


İşveren

İnsan kaynakları

Hemşire

işyeri hekimi

ustabaşı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun uluslararası antlaşma niteliği taşıyan, ulusal politikaya yol gösteren ve
onaylayan ülkeyi bağlayan temel uygulama aracıdır?


Uygulama Kuralı

Tavsiye Kararı

Protokol

Direktif

Sözleşme


8.Soru

Az tehlikeli sınıfta yer alan 10000 çalışanın olduğu bir işyerinde işveren en az kaç adet iş güvenliği uzmanı görevlendirmelidir?


5

10

15

20

40


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları sonrasında yapılan soruşturmalar için kullanılan yasal düzenlemelerden birisi değildir?


Ceza Muhakemesi Kanunu

Türk Ceza Kanunu

İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Kanunu

Türk Ticaret Kanunu


10.Soru

2 ile 50 arasında çalışanı bulunan bir işletmede görevlendirilecek çalışan temsilci  sayısı kaç olmalıdır?


1

Yasal bir zorunluluk yoktur.

2

5

4


11.Soru

2500 çalışanı olan bir iş yeri kaç tane çalışan temsilcisi bulundurmak zorundadır?


6

5

4

3

2


12.Soru

 Belirlenen ilke ve kurallara, ulusal mevzuata yansıtılmadan uyulması istendiğinde çıkarılan üyeler için bağlayıcı olan ve doğrudan uygulanan bir düzenlemelere ne ad verilir?


Direktif

Tüzük

Karar

Tavsiye ve görüşler

Mevzuat


13.Soru

Çalışan temsilcisi seçimi sonuçları kaç yıl geçerlidir?


3

4

5

6

7


14.Soru

"Üretim amacına uygun ve bütün unsurlarıyla sağlıklı ve güvenli bir bina kurmak veya var olanı bu niteliğe kavuşturmak" gerekliliği aşağıdaki işyeri ve iş teçhizatı hakkındaki direktiflerden hangisine aittir?


İşçilerin İşte İş Teçhizatı Kullanmalarında Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif

İşyerlerindeki Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif

İşçilerin İşyerinde Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmalarında Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif

İşte Sağlık ve/veya Güvenlik İşaretleri Kullanılırken Uyulacak Asgari Gerekler Hakkında Direktif

Üye Ülkelerde Patlama Potansiyeli Olan Ortamlarda Kullanılacak Koruyucu Araç ve Sistemler ile İlgili Mevzuat Hazırlanması Hakkında Direktif


15.Soru

Maddi zararın belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?


Müterafik kusur oranı

Bedensel zararın boyutu

Kaza anındaki ücreti

İş görebilme yaşının uzunluğu

Yaşam süresinin uzunluğu


16.Soru

ILO düzenlemeleri işlevsel olarak kaç grupta sınıflandırılmıştır?


6

3

2

8

9


17.Soru

Türkiye'de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir.


30.06.2012

27.02.2010

14.05.1998

21.03.1982

10.07.1978


18.Soru

Türkiye, ILO nun iş sağlığı ve güvenliği başlığı altında sınıflandırdığı sözleşmeden kaçını onaylamıştır?


9

7

5

3

1


19.Soru

I. Ücret,
II. Cinsiyet,
III. Yaş,
IV. Tarafların kusuru,
V. İşçinin tedavi giderleri,
Yukarıda verilenlerden hangisi maddi zararın tespit edilmesi için kullanılan öğe/öğelerdir?


Yalnız II

Yalnız V

I ve III

I, III ve IV

I, III, IV ve V


20.Soru

Seçeneklerden hangisi ILO'nun sözleşmeyle aynı numarayı taşıyıp aynı nitelikte olup onu tamamlayıp onaylayan uygulama aracıdır?


Sözleşme

Direktif

Tavsiye kararı

Protokol

Uygulama kuralı