Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumlar içinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulma yükümlülüğüne ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


İşyeri yönetimi karar alırken iş sağlığı ve güvenliği kuruluna danışmalıdır.

İşyeri yönetimi iş sağlığı ve güvenliği kurulunun aldığı kararlara uymakla yükümlüdür.

İşyeri yönetiminde olan kişiler iş sağlığı ve güvenliği kurulunda yer almalıdırlar.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunda işyeri yönetiminden kişiler bulunmamalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun işyeri içerisinde odası bulunmalıdır.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hijyen sözleşmesinin ilgilendiği iş koludur?


İnşaat işçileri

Maden işçileri

Büro işçileri

Tarım işçileri

Hayvancılık işçileri


3.Soru

"Az tehlikeli sınıfta yer alan işlyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından ÇSGB taraf›ndan ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler (İSGK m.6/1)."

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yukarıda verilen maddeye uygun işyerlerinde aranan çalışan sayısı şartı aşağıdakilerden hangisidir?


En az 10 kişi

En az 15 kişi

15 kişiden az

10 kişiden az

20 kişiden az


4.Soru

 1. Çalışan temsilcisi
 2. İşveren
 3. İşyeri hekimi
 4. İnsan kaynakları görevlisi

Yukarıda belirtilenlerden hangileri iş sağlığı ve güvenliği kurulunda yer alabilir?


I, II

I, IV

II, III

I, II, III, IV

Hepsi


5.Soru

I-Etkili iletişim teknikleri

II- İş sağlığı ve güvenliği standartları

III- Meslek hastalıkları

IV- İşyerinin işletim süreci

V- Endüstriyel hijyen

Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun görevleri doğru olarak verilmiştir?


I-II-III ve V

II-III-IV ve V

I-III ve V

I-II-IV ve V

I-II-III-IV ve V


6.Soru

2-50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde görevlendirilecek çalışan temsilci sayısı sayısı kaç olmalıdır?


1

2

3

4

5


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimlerinin görevleri arasında yer almaz?


Rehberlik ve danışmanlık,

Sağlık gözetimi,

Eğitim ve bilgilendirme,

İşyerine yönetsel denetim hizmetleri

İlgili birimlerle işbirliği.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özgün işkollarındaki korunma ilkeleri ve kuralları olarak nitelenen 4 sözleşme ve tavsiye kararından biri değildir?


Hijyen (Ticaret ve Büro) Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı

İnşaat İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi

Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi

Asbest Sözleşmesi

Tarımda Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi


9.Soru

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç hangi süre içinde müracaat edilmesi zorunludur?


15 Gün

3 Ay

6 Ay

45 Gün

1 Ay


10.Soru

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?


2012

1998

2016

2000

2010


11.Soru

Hangisi açılma ruhsatı gerekli belgelerden değildir?


Başvuru formu

Lisans diploması

Sorumlu müdür sözleşmesi

Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi

Açılma izni raporu


12.Soru

Bir işyeri için "umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmamış olması" aşağıdakilerden hangisine neden olur?


İşyerine müşterilerin gelmemesi

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının alınamaması

İşyerinde çalışacak işçinin bulunamaması

İşyerinin vergi kaçırması

İşyerinin değişmesi


13.Soru

Seçeneklerden hangisi, ticaret ve büro işlerinde işçilerin sağlığını ve iyilik halini korumak için alınacak önlemleri belirleyen sözleşme ve tavsiye kararıdır?


Hijyen sözleşmesi ve tavsiye kararı

İnşaat işlerinde sağlık ve güvenlik sözleşmesi

Madenlerde sağlık ve güvenlik sözleşmesi

Tarımda sağlık ve güvenlik sözleşmesi

Ofislerde sağlık ve güvenlik sözleşmesi


14.Soru

Üretim araçlarının tasarımı, denenmesi, seçimi, düzenlenmesi, bakım  ve onarımı aşağıdaki hangi ILO düzenlemeleri işlevinde yer almaktadır?


Özgün risklerden korunma ilkeleri ve kuralları

İş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri ve kuralları

Özgün iş kollarındaki korunma ilkeleri ve kuralları

Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemleri

Önleme odaklı sağlık ve güvenlik kültürü


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işyerinde bulunması halinde İSGÇTT 8.maddeye göre doğrudan iş sağlığı ve güvenliği temsilcisi olmaktadır?


İşyeri hemşiresi

İşyeri işletmecisi

İşyeri psikoloğu

İşyeri doktoru

Sendika temsilcisi


16.Soru

Uluslararası antlaşma niteliğinde olan,ilke ve kuralların belirlenmesindeki temel araç aşağıdakilerden hangisidir?


Sözleşme

Protokol

Tavsiye kararı

Bildirge

Çalıştay


17.Soru

 1. En az lise mezunu olmak
 2. En az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak
 3. İş yerinin tam süreli daimi çalışanı olmak

Yukarıda verilenlerden hangileri iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olabilmek için aranan nitelikler arasındadır?


Yalnız I

Yalnız III

I, II

II, III

Hepsi


18.Soru

Maddi zararların belirlenmesinde kullanılan üçüncü unsur aşağıdakilerden hangisidir?


İşçinin alacağı erzak yardımı

İşçinin alacağı ücret

İşçinin alacağı ikramiye

İşçinin alacağı mesai ücreti

İşçinin alacağı tatil


19.Soru

Sağlıklı ve güvenli bir iş yerinde ve iş teçhizatıyla çalışılıyor olsa bile sağlığı ve güvenliği korumak için tehlikeli ve riskli alanlarda ve faaliyetlerde çalışırken güvenlik önlemlerine uyulmalı ve tehlikeli tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Bu madde hangi iş yeri ve iş teçhizatı hakkındaki direktiflerde tanımlanmıştır?


İşyerlerindeki Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif (89/654/EEC)

İşçilerin İşte İş Teçhizatı Kullanmalarında Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif (89/655/EEC)

İşte Sağlık ve/veya Güvenlik İşaretleri Kullanılırken Uyulacak Asgari Gerekler Hakkında Direktif (92/58/EEC)

İşçilerin İşyerinde Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmalarında Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif (89/656/EEC)

Araç ve Sistemler ile İlgili Mevzuat Hazırlanması Hakkında Direktif (94/9/EC)


20.Soru

 1. Meslek hastalıkları
 2. Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri
 3. Acil durum önlemleri
 4. Etkili iletişim teknikleri

Yukarıda verilen konulardan hangileri iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin alacağı  eğitimler arasında yer alır? 


I, II

I, III

II, IV

I, II, III

Hepsi