Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere gerekli donanım ve personele sahip olan ve C¸SGB tarafından yetkilendirilen birimler aşağıdakilerden hangisidir?


Özel iş sağlığı ve güvenliği birimi

Yetkili iş sağlığı ve güvenliği birimi

Ortak iş sağlık ve güvenlik birimi

Kamu iş sağlık ve güvenlik birimi

Yetkilendirilmiş iş sağlık ve güvenlik birimi


2.Soru

İSGK m.30 uyarınca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerden 3 tanesini bir yıl boyunca yerine getirmeyen işverenlere ne kadar idari para cezası verilir?


1.120 TL

56.018 TL

11.203 TL

40.320 TL

5.601 TL


3.Soru

İşçileri korumak için çalışacak bir uluslararası örgüt kurulmasına aşağıdakilerden hangisi önayak olmuştur?


ILO Anayasası

Filadelfiya Bildirgesi

Lahey Barış Antlaşması

Versay Barış Antlaşması

Paris Barış Antlaşması


4.Soru

  1. Tüzük
  2. Kanun
  3. Direktif
  4. Karar
  5. Tavsiye ve görüşler

Yukarıda verilenlerden hangileri AB'nin iş sağlığı ve güvenliği ikincil mevzuat araçlarındandır.


I, II, III ve IV

I, III, IV ve V

II, III, IV ve V

I, II, III ve V

I, II, IV ve V


5.Soru

ILO düzenlemeleri işlevsel olarak kaç grupda sınıflandırılır?


2

3

4

5

6


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özgün risklerden  korunma ilkeleri ve kurallarından biridir?


Hijyen sözleşmesi ve tavsiye kararı

Mesleki kanserler sözleşmesi

Madenlerden sağlık ve güvenlik sözleşmesi

Tarımda sağlık ve güvenlik sözleşmesi

İnşaat işlerinde sağlık ve güvenlik


7.Soru

Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işverenler, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri hangi kurum tarafından incelenmektedir?


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


8.Soru

"Mevzuattan sayılmayan, bağlayıcı olmayan ama politika hazırlanırken yol gösteren araçlardır" şeklinde tanımlanan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının hukuki aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Mevzuat

Direktif

Tavsiye

Karar

Tüzük


9.Soru

Diğer sağlık personeli olarak adlandırılan, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyenleri, İHY'de görevlerini yerine getirmek için çok tehlikeli sınıfta yer alan ve  10-49 çalışanı olan iş yerinde çalışan başına en az kaç dakika görev yapar?


15 dakika

20 dakika

10 dakika

60 dakika

30 dakika


10.Soru

İş sağlığı ve güvenliği kurulu ne sıklıkla toplanır?


Haftada bir kere

15 günde 1 kere

10 günde 1 kere

Ayda 1 kere

Haftada 2 kere


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kısaltmasıdır?


WHO

ILO

IC

GBO

GLO


12.Soru

  1. Doğrudan iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olur
  2. Uygun gördüğü kişiyi iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olarak görevlendirir
  3. Belirlediği üç kişiyi işyeri sahibinin birini ataması için iş yeri sahibine yazılı olarak önerir.

Sendika işyeri temsilcisinin olduğu bir işyerinde sendika temsilcisi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi doğrudur?


Yalnız I

I, II

I, III

II, III

Hepsi


13.Soru

İş hukuku uygulamasında yargıyı en çok meşgul eden olaylardan biri aşağıdakilerden hangisidir?


İş kazasından doğan tazminat

İş kazasına sebep olan kişi

İş kazasına sebep olan işveren

İş kazasına sebep olan alet

İş kazasından doğan yaralanma


14.Soru

750 çalışanı olan bir iş yerinde çalışan temsilcisi sayısı ne olmalıdır?


1

2

3

4

5


15.Soru

Destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İşçinin kazancından kendi ihtiyaçlarını karşılayıp hayatın olağan akışına uygun bir tasarruf yaptıktan sonra diğer kişilere yardımda bulunması farazi destektir.

Tazminat taleplerinde destek ilişkisindeki devamlılık dikkate alınmaz.

İşçinin ölümü nedeniyle talep sahibinin sosyal seviyesine uygun bir yaşam seviyesini yakalamayacak olmasına bakım gücü denir.

Destekten yoksun kalma tazminatının talep edilebilmesi için destekle hukuki ilişkinin olması gerekmez.

Destekten yoksun kalanların mutlaka mirasçı olması gerekir.


16.Soru

I. Cenaze giderleri

II. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri

III. Çalışma gücünün azalmasından doğan kayıplar

IV. Ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişilerin uğradıkları kayıplar

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ölüm halinde uğranılan zararlar arasında yer almaktadır?


Yanlız IV

I ve II

III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düzenlediği konuda hedefe tarafı bağlayan metnin tanımıdır?


Direktif

Karar

Tüzük

Mevzuat

Tavsiye


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışan temsilcisinin yetkileri arasındadır?


İş yerinde üretimin durdurulmasında yetkilidir.

Tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınması isteme

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalışmaları resmi kurum ve kuruluşlara bildirme

Varsa iş kazası tutanaklarının kayıtlarını tutma

Periyodik kontrol testlerinin planlarını hazırlama.


19.Soru

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) kurulabilmesi ve sunulabilmesi için gereken fiziki koşullardan aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?


En az 10 m2 bir muayene odası  ve acil yardım odaları

Bir tuvalet ve lavobo

10m2 iş güvenliği uzman odaları

12 m2 bekleme yeri ve arşiv odası

Mutfak


20.Soru

Tam süreli işlerde çalışan temsilcisi olabilmek için en az kaç yıllık iş deneyiminin olması gerekir?


2

3

4

5

6