Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Özgün risklerden korunma ilkeleri ve kuralları  kapsamında aşağıdakilerden hangisi sözleşme ve tavsiye kararından biri değildir?


Radyasyondan Korunma Sözleşlmesi  ve Tavsiye Kararı.

Mesleki Kanserler Sözleşmesi  ve Tavsiye Kararı

Asbest Sözleşmesi ve Tavsiye Karar

Kimyasallar Sözleşmesi  ve Tavsiye Kararı

İnşaat işlerinde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi  ve Tavsiye Kararı


2.Soru

Kazaya uğrayan işçinin olay anında almakta olduğu ücretin tespitinde zorluk yaşanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


İşverenin evrakları gizlemiş olması

İşverene ulaşacak numaranın olmaması

Sigorta prim bordrolarının bulunmaması

Sigorta prim bordrolarının yanlış olması

Sigortasının hiç olmaması


3.Soru

 Sözleşme ile eş zamanlı çıkarılan, onaylanması gerekmeyen, bağlayıcı olmayan, ilke ve kuralların nasıl uygulanacağını açıklayan ayrıntılı hükümleriyle sözleşmeyi tamamlayan araca ne ad verilir?


Tavsiye kararı

Protokol

Bildirge

Program

Mevzuat


4.Soru

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgli aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde geçirdiği süreler, çalışma süresinden sayılır.

Çalışanlar, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun toplantılarında geçecek süreler, günlük çalışma süresinden sayılır.

İş güvenliği uzmanlarının, birden fazla işyerleriyle kısmi süreli iş sözleşmesi yapması durumunda bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılır.

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içerisinde başka görev verilemez.


5.Soru

Türkiye, AB’nin 29 temel direktifinin 24’ünü kaç yıl içinde ulusal mevzuata uyarlayıp uygulamaya sokmuştur?


2

8

3

1

5


6.Soru

490 çalışanı bulunan bir işyerinde en az kaç adet çalışan temsilcisi bulunmalıdır?


1

2

3

4

5


7.Soru

I. Meslekten kazanma gücü kaybı

II. İşgörebilme çağı ve yaşam süresi

III. Ücret

IV. Tarafların kusuru

Maddi tazminatın belirlenmesinde yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dikkate alınır?


I, II ve IV

I,II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV

Yalnız III


8.Soru

İşyerlerinde bulundurulmakla yükümlü iş güvenliği uzmanının meslek alanı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Mimarlık ve mühendislik

Tıp 

Eğitim Bilimleri

Sosyal Bilimler

Siyasal Bilimler


9.Soru

Seçeneklerden hangisi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesiyle ilgili olarak İSGK'ya dayalı yürürlüğe konan düzenlemelerden biri değildir?


İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği

İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik 

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik 

İşyerinde kullanılan araç, gereç, alet, makine vb. hakkında yönetmelik


10.Soru

İş kazaları ve meslek hastalıklarının her yıl dünya gayri safi hasılasına maliyeti ne kadardır?


% 2

%3

%4

%5

%6


11.Soru

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun çalışması ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kurul haftada en az bir kere toplanır.

Kurulun toplantıları ne şekilde yapacağı İSGKY’de düzenlenmiştir.

Kurulunun toplantılarında geçecek süreler, günlük çalışma süresinden sayılır.

Kurul tarafından işyerinde ilan edilen kararlar, işverenleri ve çalışlanları bağlar.

Her toplantıda, görüflülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş yeri sağlık ve güvenlik biriminin fiziki koşullarına uygun değildir?


Giriş katta bulunması

Muayene odasının olması

İlk yardım ve acil müdahale odasının olması

Birim iş yeri yakınında ayrı bir yerde olmalı

İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının bulunması


13.Soru

İş sağlığı ve güvenliği kurullarına katılan aşağıdaki kişilerden hangisi seçimle belirlenir?


iş güvenliği uzmanı

işyeri hekimi

ustabaşı

insan kaynakları uzmanı

sivil savunma uzmanı


14.Soru

Türkiye'de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?


30.06.2012

27.02.2010

14.05.1998

21.03.1982

10.07.1978


15.Soru

Üretim araçlarının tasarımı,denenmesi,seçimi,düzenlenmesi,bakım ve onarımı aşağıdaki hangi ILO düzenlemeleri işlevinde yer almaktadır?


Özgün risklerden korunma ilkeleri ve kuralları

İş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri ve kuralları

Özgün iş kollarındaki korunma ilkeleri ve kuralları

Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemleri

Önleme odaklı sağlık ve güvenlik kültürü


16.Soru

İş sağlığı ve güvenliği sözleşmesi ve tavsiye kararı, ILO'nun hangi işlevsel düzenlemeleri sınıfında yer alır?


İş sağlığı ve güvenliğinin ikincil ilke ve kuralları 

İş sağlığı ve güvenliğinin temel ilke ve kuralları 

Özgün işkollarından korunma ilkeleri ve kuralları

Özgün risklerden korunma ilkeleri ve kuralları

İş sağlığı ve güvenliğinin temel ilke ve kuralları 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Özgün Risklerden korunma İlkeleri ve Kurallarından" biridir?


Hijyen Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı

İnşaat işlerinde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı

Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı

Tarımda Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı

Radyasyondan Korunma Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı


18.Soru

Seçeneklerden hangisinde ILO'nun temel uygulama araçları doğru olarak verilmiştir?


Sözleşme, protokol, tavsiye kararı

Sözleşme, kanun, taahhüt

Sözleşme, tüzük, yönetmelik

Kanun, protokol, Tavsiye kararı

Tüzük, protokol, kanun


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilke ve kurallarından birisi değildir?


İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi (No.155) ve Tavsiye Kararı (No.164) (1981)

İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi Protokolü (No.155) (2002)

İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi için Destekleyici Çerçeve (No.187) 

İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi (No.161) ve Tavsiye Kararı (No.171) (1992)

İş Sağlığı ve Güvenliği Tavsiye Kararı için Destekleyici Çerçeve (No.197) (2006)


20.Soru

2000 üzerinde çalışanı bulunan işyerlerinde çalışan temsilcisi sayısı kaç olmalıdır?


2

3

4

5

6