Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Versay Barış antlaşmasına hangi başlık eklenerek XIII. bölüm ILO nın kurulmasında kanuni dayanak oluşturmuştur?


Emek

Talep

Arz

Sermaye

Sosyal adalet


2.Soru

İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışanların sağlığının korunmasıdır.

Sosyal bir devlet kurulmasıdır.

Çalışan temsilcisinin temsil yeteneğini artırmaktır.

Çalışan temsilcilerinin belirli bir düzeye ve kıdeme sahip olmasıdır.

İş yeri sendika temsilcilerini üstün kılmaktır.


3.Soru

Çalışan temsilcisi adaylarının belirlenmesi sürecinde, adayların başvuru yapabilmesi için işveren en az kaç günlük süre tanımalıdır? 


3

4

5

6

7


4.Soru

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kanuni dayanağı hangi antlaşma ile oluşturulmuştur?


Bükreş Antlaşması

Kuzey Atlantik Antlaşması

Versay Barış Antlaşması

Roma Antlaşması

Brüksel Antlaşması


5.Soru

İş sağlığı güvenliği kurulu ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


İş sağlığı ve güvenliği kurulunda, iş yeri hekimi yer alır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunda, varsa bir sivil savunma uzmanı yer alır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunda, insan kaynakları personeli yer alır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunda, iş veren veya işveren vekili bulunur.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunda, bir kişi birden fazla sıfatla yer alabilir.


6.Soru

İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmakla yükümlü işyerlerinde en az kaç çalışan olmalıdır?


20

30

40

50

60


7.Soru

Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhi müesseselere, yetkili idarenin gerekli görmesi veya iş yeri sahibinin müracaatı halinde inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi 1 yılı geçmemek üzere verilebilen izin türü hangisidir?


Açılma ruhsatı

Tesisi kurma izni

Yer seçimi izni

Muafiyet izni

Deneme izni


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi destekten yoksun kalma tazminatında, zararın belirlenmesinde başvurulan unsurdur?


Farazi destek

Gerçek destek

Bakım ihtiyacı

Destek

Zorunlu destek


9.Soru

501 -1000 arasında çalışanı bulunan iş yerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı kaçtır?


2

3

4

5

6


10.Soru

AB iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının temel düzenleme araçları seçeneklerden hangisidir?


Sözleşmeler

Tavsiye kararlar

Protokoller

Mevzuatlar

Direktifler


11.Soru

İşyerinin bağlı olduğu C¸alışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü’ne veya notere her sayfası mühürlenerek onaylattırılan, aslı işveren, suretleriyse işyeri hekimi ve/veya iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?


Kayıt defteri

Kayıt fişi

Onaylı defter

Onaylı belge

İş güvenliği defteri


12.Soru

AB’nin iş sağlığı ve güvenliği alanında temel düzenleme araçları olarak tanımlanan işçilerin güvenliğini korumak için uyulacak asgari gerekleri belirleyen aşağıdakilerden hangisidir?


Tavsiye ve görüş 

Kurucu Antlaşmalar

Direktif

Tüzük

Karar


13.Soru

"Sözleşmeyle aynı numarayı taşır, aynı niteliktedir, sözleşmeyi tamamlar ve onaylayan ülkeyi bağlar." tanımı aşağıdaki ILO uygulama araçlarından hangisine aittir?


Antlaşma

Sözleşme

Protokol

Tavsiye kararı

Yönerge


14.Soru

İşyeri hekimi çok tehlikeli sınıflarda çalışan başına ayda en az kaç dakika çalışmalıdır?


5

10

15

20

25


15.Soru

Özgün risklerden korunma ilkelerinden olan,işçilerin iyonlaştırıcı ışına maruz kalması aşağıdakilerden hangi korunma sözleşmesinin kapsamında yer almaktadır?


Radyasyondan korunma sözleşmesi

Mesleki kanserler sözleşmesi

Asbest sözleşmesi

Kimyasallar sözleşmesi

Çalışma çevresi sözleşmesi


16.Soru

İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılacak muayene odası en az kaç metrekare olmalıdır?


6

8

10

12

14


17.Soru

İş kazaları ve ve meslek hastalıklarının ekonomik maliyeti, her yıl dünya gayrisafi hasılasının % kaçını oluşturmaktadır?


10

5

23

4

7


18.Soru

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ortaya çıkan meslekte kazanma gücü kaybı oran aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?


Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu


19.Soru

1500 Çalışanı olan çok tehlikeli sınıfına giren iş yerlerinde en az kaç iş yeri hekimi bulundurulmalıdır?


En az 1

En az 3

En az 2

En az 4

En az 5


20.Soru

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki direktiflerde aşağıdakilerden hangileri belirlenmiştir?
I- İşçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için uyulacak temel ilke ve kurallar
II- İşçilerin, sağlık ve güvenliğini bir iş kolunda veya işte ya da bir tehlike veya riskten korumak için
uyulacak asgari gerekler

III- Demografik özellikleri veya iş ilişkileri nedeniyle risk grubu oluşturan işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için uyulacak asgari gerekler
IV-İşçileri, tehlike ve risklerden korumak için kullanılan teçhizat ile ilgili asgari gerekler belirlenmesi


I-II-III

I-II-IV

I-II-III-IV

II-III-IV

I-III-IV