Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293547

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, sağlık afet ve acil durum planlarının sahip olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


Tüm olayları içeren yaklaşım

Siyasi politikaları da göz önünde bulunduran yaklaşım

Sistemin ve Yerelin Tüm Basamaklarını İçeren Yaklaşım

Çok Sektörlü ve Kesişen Sektörleri Göz Önüne Alan Yaklaşım

Bütünsel Yaklaşım


Yanıt Açıklaması:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık afet ve acil durum planlarının dört temel yaklaşıma sahip olması gerektiğini belirtmektedir:

  • Bütünsel yaklaşım: Afet döngüsünün tüm aşamalarını (Önleme, Zarar Azaltma, Hazırlıklı Olma, Müdahale ve Rehabilitasyon) kapsamalıdır. Yani planlar bütün bu aşamalarda yapılacak hazırlıkları ve yerine getirilecek eylemleri içermelidir.
  • Tüm olayları içeren yaklaşım: Tek bir olaya yönelik hazırlanacak planlar yerine karşı karşıya olunan farklı riskleri içeren planlar daha etkin olacaktır. Buradaki temel yaklaşım; yapılan planın, planın hazırlandığı kurum veya ilin yaşayabileceği farklı olaylara uygulanabilecek ortak noktalar üzerine oturmasıdır. Ancak kurumun, ilin yakın zamanda beklediği veya sık sık yaşadığı bir olay varsa bu olay referans afet olarak işlenebilir. Yine de diğer riskler göz ardı edilmemelidir.
  • Çok Sektörlü ve Kesişen Sektörleri Göz Önüne Alan Yaklaşım: Afet yönetimi multidisipliner bir yapıya sahiptir. Her bir sektörün çalışmaları ve dolayısı ile başarısı sadece kendi kapasitesine ve hazırlığına değil, kendisi ile birlikte çalışması gereken sektörlerin sahip olduğu kapasiteye ve onlarla kurduğu işbirliğine de bağlıdır. Afet yönetiminin başarılı olabilmesi için bu işbirliği sadece müdahale aşamasında veya afet sonrasında değil, afet öncesinde ve planlama aşamasından itibaren mevcut olmalıdır. Planlar hazırlanırken afet yönetiminin tüm aşamalarında destek alınması gereken konular, ilgili sektörler ve kurumlar ile birlikte hazırlanmalıdır.
  • Sistemin ve Yerelin Tüm Basamaklarını/Katmanlarını İçeren Yaklaşım: Afetler ile baş edebilme tek bir basmakta çözülebilecek bir durum değildir. Etkin bir müdahale için sağlık sisteminde yer alan tüm basamaklar planlamaya dahil edilmelidir. Örneğin il düzeyinde birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri; il sağlık müdürlükleri bünyesindeki tüm birimler planlama kapsamında olmalıdır. Hazırlanacak planlar çok sektörlü planların (örneğin ilde valilikler bünyesinde hazırlanan İl Afet Planlarının) bir parçası olmalıdır.

Doğru cevap B'dir çünkü bu maddeler arasında yer almayan bilgi içermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum