Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre işverenin görevleri arasında değildir?


Acil durumları belirlemek ve bunların etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almak

Ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak ve acil durum planlarını hazırlamak

İlk yardım konusunda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirmek

Araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırmak

Çalışanların, bilgileri ve teknik donanımları olsa bile olaya müdahale etmelerini engellemek


2.Soru

  I. Sahiplenme, Katılımcılık

 II. Planlama kültürü, Bireysel ve toplumsal farkındalık 

III. Sistemden haberdar ve talepkâr olan yöneticiler

 IV. Planlardan uygulamaya geçebilme

Yukarıdakilerden hangisi Planlamayı destekleyen unsurlardan biridir? 


Yalnızca I

I, III

I, II, III, IV

III, IV

II, IV


3.Soru

İl Afet Müdahale Planı kapsamında, “Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı” hangi kurum tarafından hazırlanmaktadır? 


Sağlık Bakanlığı

İl Sağlık Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Afet Bölge Komutanlığı

Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezi


4.Soru

I: Salgın hastalıklarla mücadele kapsamındaki hizmetler ile karantina izolasyon hizmetlerini yürütmek.

II: Hasta ve yaralıların tahliyesi ve tedavisini yapmak.

III: Afet bölgesinde triaj, ilkyardım, acil tıbbi yardımı yapmak.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 

TAMP kapsamında sağlık hizmet grubunun görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır?


I, II ve III

II ve III

I ve II

Yalnız II

Yalnız III


5.Soru

Hangi sayılı kanun uyarınca tüm iş yerleri iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır?


6331

6332

6333

6334

6335


6.Soru

Binaların içinde bulunan mobilya, araç gereçle birlikte; çatı, pencere, merdiven, ısıtma ve soğutma sistemleri, su depoları, tesisat boruları ve çıkış güzergâhları gibi binaya ilişkin unsurlarınoluşturduğu tehditleri azaltmaya yönelik faaliyetlerle ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?


Yapısal olmayan riskler

Altyapısal riskler

Çevresel riskler

Yapısal riskler

İnşaatla ilgili riskler


7.Soru

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, sağlık afet ve acil durum planlarının sahip olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


Tüm olayları içeren yaklaşım

Siyasi politikaları da göz önünde bulunduran yaklaşım

Sistemin ve Yerelin Tüm Basamaklarını İçeren Yaklaşım

Çok Sektörlü ve Kesişen Sektörleri Göz Önüne Alan Yaklaşım

Bütünsel Yaklaşım


8.Soru

Okul afet ve acil durum yönetimi planlamasının ana hedefi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


 Okulların güvenliğinin sağlanarak refah ve eğitim sürekliliğinin hızlı, koordine edilmiş ve etkili şekilde korunmasının sağlanması

Afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya olası etkilerinin azaltılması

Okulun normal faaliyetlerine en kısa zamanda dönebilmesi için gereken kurumsal yapılanmanın sağlanması.

Eğitim ve tatbikatlarla farkındalığın ve becerinin artırılması

Olay anında kazanılmış doğru davranış biçimlerinin sergilenmesi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum karşısında çalışanlar tarafından yapılması gerekenlerden biridir?


Heyecana kapılmak

Emniyetli ya da emniyetsiz en hızlı kaçış yönünü seçmeye çalışmak

Kaçmak her zaman en iyi çözümdür düşüncesinde olmak

Ortamda dumanı ya da gazı derin derin soluyarak test etmek

Acil durum planında belirtilen önlemleri alıp o yerin güvenliğini sağlayarak terk etmek


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık O¨rgütü (DSO¨) de sağlık afet ve acil durum planlarının hazırlanmasında benimsediği yaklaşımlardan değildir?


Fenomolojik Yaklaşım

Bütünsel Yaklaşım

Tüm Olayları İçeren Yaklaşım

Sistemin ve Yerelin Tüm Basamaklarını/Katmanlarını İçeren Yaklaşım

C¸ok Sektörlü ve Kesişen Sektörleri Göz O¨nüne Alan Yaklaşım


11.Soru

Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) uygulama yönetmeliğinde, hastanelerin afet durumunda ne kadar süre boyunca kendi kendine yeterli olmalarını sağlamayı hedeflenmektedir?


İlk 12 saat

İlk 24 saat

İlk 32 saat

İlk 48 saat 

İlk 72 saat


12.Soru

Afet döngüsünün tüm aşamalarını kapsaması gereken yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Tüm Olayları İçeren Yaklaşım

Çok Sektörlü ve Kesişen Sektörleri Göz Önüne Alan Yaklaşım

Bütünsel Yaklaşım

Çok Sektörlü Yaklaşım

Sistemin ve Yerelin Tüm Basamaklarını/Katmanlarını İçeren Yaklaşım


13.Soru

Acil durum planının yenilenmesi İşyerlerinde acil durum planlarının hangi aşamasında yapılıyordur?


Acil durumların belirlenmesi aşamasına

Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi aşamasında

Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması aşamasında

Dokümantasyon aşamasında

Planlama aşamasında 


14.Soru

"afet ve acil durum " kısaltması nedir?


AFAD

AFET

AFED

ACİLFED

AFETACİL


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Olay Eylem Planı (OEP) ile ilgili doğru bir bilgi değildir? 


Mevcut durumu yansıtır. 

Müdahale operasyon hedeflerini belirler. 

Süre sınırsız olarak hazırlanır. 

Yerine getiriliecek faaliyetleri belirler. 

Uygulamaların her aşamada gidişata göre geliştirilmesini planlar. 


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastane afet ve acil durum planının çerçevesinde yer alan temel başlıklarla ilgili doğru bir ifade değildir?


Tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve sürece aktif katılımının sağlanması 

Mevcut risklerin azaltılması ve yeni risklerin önlenmesi

Afet risk değerlendirmesinin ihtiyaç halinde yapılması

Afet sonrası ön-iyileştirme ve sürekli önlem ve uygulamaların önceden planlanması

Müdahale planlarının afet türünü, ortamın ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alması


17.Soru

Özel bir hastanede HAP çalışmaları başlatılmıştır. Bu konu ile ilgilenen ekip düzenli olarak afetlerin o bölgede olma olasılıklarını araştırıp, ve bir afet olduğunda hangi işlevlerin aksayacağını hesaplamaktadırlar.  

Yukarıdaki durum HAP yaklaşımı hastanelerdeki hangi temel yaklaşımıdır?


Afet ve acil durum yönetiminin hastanenin olağan işleyiş ve faaliyetleriyle olabildiğince bütünleştirilmesi

Hastanenin kurulu bulunduğu ve hizmet vermekle yükümlü olduğu yerleşim, nüfus, bölge ile bir bütün olarak ele alınması

Hastane afet risk değerlendirmesinin yapılması

Müdahale planlarının afet türünü, ortamın ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alması

İyileştirme amaçlı geçici süreli ve sürekli önlem ve uygulamaların önceden planlanması


18.Soru

Okul afet ve acil durum yönetim kurulu kaç gruptan oluşmaktadır?


2

3

4

5

6


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası yapılan çalışmalardandır?


Zarar azaltma çalışmaları

Hazırlık çalışmaları

İyileştirme çalışmaları

Müdahale çalışmaları

Hiçbiri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP'ın afete müdahaleye hazırlık aşamasındaki temel uygulama aşamalarından biridir?


Özellikle yüksek risk grubundaki olaylara karşı ve afet türüne göre spesifik (özellikli) müdahalenin geliştirilmesi

Önceden belirlenen işleyiş, prosedür ve mekanizmaları uygulamaya koyarak, zamanında, hızlı, uygun ve etkili müdahalenin gerçekleştirilmesi

Bulunduğu coğrafi, fiziksel, çevresel, sosyal ortamda hastanenin güvenliğini, afet ve acil durum yönetimindeki rolünü etkileyebilecek tehlikelerin belirlenmesi

Her aşamada görev alacak birim ve kişilerin belirlenmesi, işbölümü ve görevlerin açık ve net olarak tanımlanması ve ilgili personele önceden bildirilmesi

Hastane binası/binalarını ve çevresini oluşturan yapısal elemanların güvenliği bakımından yapım ve kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken koşulların uygulanması ve denetimi,