Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293572

I: Salgın hastalıklarla mücadele kapsamındaki hizmetler ile karantina izolasyon hizmetlerini yürütmek.

II: Hasta ve yaralıların tahliyesi ve tedavisini yapmak.

III: Afet bölgesinde triaj, ilkyardım, acil tıbbi yardımı yapmak.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 

TAMP kapsamında sağlık hizmet grubunun görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır?


I, II ve III

II ve III

I ve II

Yalnız II

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Sağlık hizmet grubunun görev ve sorumlulukla- rı TAMP kapsamında şu şekilde belirlenmiştir.

• Mobil ve sahra hastanelerini hazır bulun- durmak ve afet sonrası gerekebilecek acil durum ekipmanıyla donatmak.

• Afet bölgesine yeterli personel ile araçgereç ve malzemeyi göndermek, sevk ve idare etmek.

• Afet bölgesinde triaj, ilkyardım, acil tıbbiyardımı yapmak.

• Hasta ve yaralıların tahliyesi ve tedavisiniyapmak.

• Salgın hastalıklarla mücadele kapsamındakihizmetler ile karantina izolasyon hizmetle- rini yürütmek.

• Salgın hastalıklar açısından çevresel ve suyabağlı risk faktörlerinin önlenmesi hususunda ilgili kurumların koordinasyonunu sağlamak.

  • Referans bölge kan merkezlerini belirlemekve kapasitelerini geliştirmek.

  • C¸evre ve su sanitasyonu bakımından risk oluşturacak faktörler ile ilgili tüm tedbirle- rin alınmasını sağlamak.

  • U¨lkede referans hastaneleri ve referans labo- ratuarları belirlemek, kapasitelerini artırmak.

  • Hudut kapılarında tehlikeli madde ve salgınhastalıklara karşı önlem almak ve aldırmak.

  • Resmi yaralı sayısını belirlemek.

Yorumlar
  • 0 Yorum