Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #1050707

Aşağıdakilerden hangisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanının Görevleri arasındadır?


Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun toplanması amacıyla kurul baş­kanına öneride bulunmak.

Kritik tesislerin oluşturduğu riskleri önleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak

Eğitimler düzenlemek ve planların uygula­nabilirliğinin tatbikatlarla denetlenmesini sağlamak.

Hizmet grubu planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek.

Yerel düzey olay türü planı hazırlanmasına karar vermek ve hazırlamak veya hazırlat­mak.


Yanıt Açıklaması:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanının Görevleri

  • Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun toplanması amacıyla kurul baş­kanına öneride bulunmak,
  • Hizmetleri afet yönetimi ilkesine uygun olarak yürütmek;
  • Afet sırasında müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları bilgilendirmek,
  • Sivil savunma arama ve kurtarma birlik mü­dürlüklerinin görev yerlerini ilgili kuruluş­larla koordine ederek belirlemek,
  • İç denetçi atamak,
  • Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilişki­leri yürütmek,
  • Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planla­mak ve yürütmek,
  • Yıllık çalışma raporu ve eylem planını hazır­lamak ve Başbakan veya ilgili bakan tarafından veri­lecek görevleri yapmaktır.
Yorumlar
  • 0 Yorum