Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depremin kendisi ile ilgili faktörlerden birisidir?


Fay hattında yerleşimin olup olmaması

Yerleşim bölgesindeki nüfus yoğunluğu

Yasal düzenlemelerinin olup olmadığı

Epi-center’ının konumu

Toplumun hazırlık düzeyi


2.Soru

Kalbi ve solunumu durmuş bir kişiye yapay solunum ve kalp masajı şekinde yapılan ilaçsız uygulamayı doğru tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


İlk müdahale

Triyaj

Acil servis hizmeti

Temel yaşam desteği

İnsanlık görevi


3.Soru

I. Aşı programları zorluğuı
II. Gebe izlemleri problemleri
III. Kronik hastalıkların takibi zorluğu
IV. Alt yapı tahribatları
Yukarıdakilerden hangi veya hangileri Afetlerin toplum sağlığına dolaylı etkilerindendir?


Yalnız IV

IIve IV

III ve IV

I,II ve III

I,II,III ve IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanının Görevleri arasındadır?


Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun toplanması amacıyla kurul baş­kanına öneride bulunmak.

Kritik tesislerin oluşturduğu riskleri önleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak

Eğitimler düzenlemek ve planların uygula­nabilirliğinin tatbikatlarla denetlenmesini sağlamak.

Hizmet grubu planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek.

Yerel düzey olay türü planı hazırlanmasına karar vermek ve hazırlamak veya hazırlat­mak.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangileri hastanelerin Fonksiyon Engelleyici Risklerin Azaltılması ile ilişkilidir?

I- Afetin etki, kayıp ve zararlarını azaltmak üzere sonuç alıcı müdahale için tüm birimlerde, birim özellikleri göz önünde tutularak hazırlık yapılması

II- Afet ve acil durum yönetiminin hastanenin olağan işleyiş, görev ve faaliyetleriyle olabildiğince bütünleştirilmesi

III- Hastanenin sorunlarının, yetersizliklerinin belirlenmesi ve giderilmesi için çalışma yapılması


I; II

II,III

Yalnız I

Yalnız II

I, II, III


6.Soru

Defibrilatör hangi tıbbi ekipman seti içerisinde yer almaktadır?


İlaçlar

Kanama ve dolaşım desteği

Kitler

Majör ekipman ve malzemeler

Hava yolu ve solunum desteği


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?


Solunum sesleri duyulmaz

Göz bebeklerinde büyüme

Ağızdan alınıp verilen hava hissedilmez

Göğüs ve karın üzerinde hareket görülmez

Önce uzuvlarda sonra tüm vücutta morarma


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin psikolojik etkileri arasında yer alır?


Duygusal Belirtiler

Fiziksel Belirtiler

Bilişsel Belirtiler

Davranışsal ve Sosyal Belirtiler

Hepsi


9.Soru

‘Olayın oluşturduğu hasarın üstesinden gelinebilmesi için 1. ve 2. Grup Destek İllerin ve ulusal kapasitenin takviyesine ihtiyaç duyulur.’ tanımı hangi müdahale seviyesini tanımlamaktadır? 


S1

S2

S3

S4

S5


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal müdahalenin temel prensiplerinden biri değildir?


Zarar Vermemek

Toplum Katılımı

Güçlendirme

İnsan Haklarına Saygı Duymak

Sevk, Yönlendirme ve Takip


11.Soru

Afetzedelerin duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan psikososyal müdahale yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Psikolojik İlkyardım

Sosyal Psikoloji

Psikolojik triyaj

Psikoeğitim

Güçlendirme


12.Soru

Olay yerine profesyonel ekip ulaştığında onların yönlendirmelerine uyarak onlara yardımcı olmak kimin sorumluluk alanına girmektedir?


Acil çağrı hizmetlerinin

İlkyardımcı

Güvenlik unsurlarının

Hasta yakınlarının

Görgü tanıklarının


13.Soru

Operasyonlar için gereken tüm tedarik, materyal yönetimi ve dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirmesi görevi hangi bölümün sorumluluğu kapsamındadır?


Planlama Bölümü

Operasyon Bölümü

Lojistik Bölümü

Finans Bölümü

Risk analiz Bölümü


14.Soru

Bir insanın günlük ortalama temel su ihtiyacı litre bazında aralığı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


15-30

3,5-5

5-7

7,5-15

30-45


15.Soru

Kişiler afetin hemen ardından şok, öfke, suçluluk, çaresizlik, dehşete kapılma, korku, hissizlik, panik vb durumları yaşaması afetlerin hangi belirtilerindendir?


Duygusal

Bilişsel

Fiziksel

Davranışsal

Fiziksel


16.Soru

I. Afet ortamında uzun süre çalışmak

II. Duygusal yükün ağır olması

III. Zaman baskısı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yardım çalışanlarının afet gibi zorlayıcı ortamlarda karşılaştıkları stres kaynaklarından biridir?


Yalnız I

Yalnız II

I – II

I – III

I – II – III


17.Soru

İl sağlık müdürü hangi birimler adına afet durumlarında planın yürürlüğe girmesinden ve yürütülmesinden sorumludur?


Güvenlik,Basın,halkla ilişkiler,Finansman

Operasyon, Sağlık denetleme merkezi, Planlama, Güvenlik

Operasyon, Planlama, Lojistik, Finansman

Lojistik, Basın,halkla ilişkiler, Tıbbi hizmetler birimi,Mali hizmetler birimi

Sağlık denetleme merkezi, Planlama, Finansman,Güvenlik


18.Soru

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı-2023 (UDSEP-2023) hangi tarihte yürürlülüğe girmiştir?


18 Ağustos 2011

17 Mart 2000

11 Eylül 2001

19 Ekim 2010

22 Temmuz 2002


19.Soru

Havayolunda yabancı bir cisme bağlı olduğu düşünülen tam tıkanma olması durumunda erişkin hastalara uygulanan Hemlich manevrası nasıl uygulanır?


3 sırta vuru ve 5 karına bası

4 sırta vuru ve 4 karına bası

5 sırta vuru ve 3 karına bası

5 sırta vuru ve 5 karına bası

10 sırta vuru ve 10 karına bası


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin sağlık sistemine doğrudan etkilerindendir?


Fiziksel alt yapının tahrip olması

Yaralanmalar ve ölümler

Bulaşıcı hastalıklar

Sağlık hizmetlerinin ihtiyaç gereği aşırı kullanılması

Genel alt yapıda oluşan tahribat