Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1251922

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltmanın yönetsel ve hukuksal bileşenleridendir?


Olay komuta sistemi ve sorumluluklar

Sosyal kurumlar

Binaların yaşı ve yıpranmışlığı,

Arazi ve bina mülkiyeti

Davranışsal özellikler


Yanıt Açıklaması:

Zarar azaltmanın önemli bir başka bileşeni de yönetsel ve hukuksal bileşenlerdir. Bu bileşenleri genel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür:
• yönetsel yapılanma (merkezi ve yerel yöneticilerin takip etmesi ve bilmesi gerekli
hiyerarşik ve eşgüdüm içerisinde çalışan
sistem ve bu sisteme ait tüm alt sistemler,
birimler ve gruplar)
• kanunlar ve yönetmelikler (hem yöneticileri hem özel sektörü hem de sivil toplumu
yönlendiren, uyulması gereken mevzuat)
• olay komuta sistemi ve sorumluluklar (acil
durum ve müdahale operasyonlarını yürütecek yönetici ve gruplar ile uymaları gerekli mevzuat)
• zarar azaltma faaliyetlerine yaygın katılım
(özellikle yerel toplulukların, toplumun
ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını
destekleyecek, yönlendirecek ve yürütecek
teknik, idari ve hukuksal mekanizma ve
araçlar)
• zarar azaltma faaliyetleri için yaygın eğitim
(eğitimin toplum tabanlı olabilmesi ve yaygın bir biçimde eğitim, bilinçlendirme vb.
faaliyetler yapılabilmesi için her türlü strateji ve yaklaşımın oluşturulması ve geliştirilmesi amaçlı yapılacak faaliyetler). Doğru cevap A şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum