Afet Yönetimi 1 Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"...doğal kaynakların aşırı tüketimi, risk kontrolü yapabilen ekosistem hizmetlerinin zayıflaması, iklim değişimi."

Yukarıdaki maddeler aşağıdaki başlıkların hangisi altında verilebilir?


Fiziksel dirençsizlik

Sosyal dirençsizlik

Çevresel dirençsizlik

Ekonomik dirençsizlik

Kurumsal dirençsizlik


2.Soru

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylara ne ad verilir?


Acil durum

Afet

Kriz

Karmaşa

Stres


3.Soru

Doğa (deprem gibi) ya da insan kaynaklı (çatışma gibi) olaylar aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına temel etmen olmaktadır.


Çatışma

Afet

Sosyal bozulma

Ekonomik kriz

Kültürsüzleşme


4.Soru

Afet yönetiminin kriz ve acil durum yönetiminden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?


Afet yönetiminin sürekliliği

Afet yönetiminin imkan ve kaynakları

Afet yönetiminin kapsadığı yerleşim birimleri

Afet yönetiminin sınırlılığı

Afet yönetiminin baş etme kapasitesi


5.Soru

Yara Sarma Yaklaşımı daha çok afet olayı meydana geldikten sonra afetten etkilenen bölgeye yapılan müdahale ve yardımları anlatmak amacı ile kullanılmaktadır.

Yukarıdaki tanımdan yola çıkarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi kavrama örnek olarak sayılabilir?


Deprem sonrası toplanma alanlarının belirlenmesi

Sağlık, barınma gibi ihtiyaçlar için yardım çalışmaları

Tsunami erken uyarı sistemi yerleştirilmesi

Erozyonla mücadele yöntemlerinin benimsenmesi

İlk yardım eğitiminin verilmesi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi döngüsü içinde yer almaz?
Zarar azaltma

Hazırlık

Müdahale


İyileştirme

Afete ilişkin sosyal etkinlikler


7.Soru

 1. Tehlike
 2. Kaçakçılık
 3. Maruziyet
 4. Dirençsizlik

Yukarıda verilen etmenlerden hangisi ya da hangileri afet riskini arttıran etmenler arasında yer almaktadır.


I ve II

II, III ve IV

I, III ve IV

Yalnız II

III ve IV 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltmanın yönetsel ve hukuksal bileşenleridendir?


Olay komuta sistemi ve sorumluluklar

Sosyal kurumlar

Binaların yaşı ve yıpranmışlığı,

Arazi ve bina mülkiyeti

Davranışsal özellikler


9.Soru

Herhangi bir bölgede meydana gelebilecek bir deprem neticesinde o bölgenin sanayi tesisi ciddi anlamda zarar görürse bundan en çok etkilenebilecek kim olur ?


Bakkal

Otomotiv Üreticisi 

Muhasebeci 

Şoför 

Nakliyeci


10.Soru

Afet yönetimi çalışmalarının odak noktası aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


Acil durum ya da afetin zararlarını azaltma

Acil durum ya da afet durumunda müdahele etmek

Acil durum ya da afet için hazırlık yapma

Acil durum ya da afetten zarar görme riskini azaltma

Acil durum ya da afet sonrası iyileştirme


11.Soru

Dirençsizliği ortadan kaldıracak çalışmalar aşağıdaki seçeneklerden hangisini kapsamaktadır?


Afet öncesi zarar azaltma çalışmaları

Afet önleme çalışmaları

Afet eğitimi çalışmaları

Afet sonrası zarar azaltma çalışmaları

Risk azaltma çalışmaları


12.Soru

 • Sigorta
 • Mevzuat
 • Veri tabanı oluşturmak

Aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?


Zarar azaltma çalışmaları

Zarar azaltma planları

Zarar azaltmayı başarmak

Zarar azaltma yaklaşımları

Zarar azaltma araçları


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet istatistiğine dahil değildir?


Can kaybı

Hasar durumu

Altyapı hasarları

Sigortalı ev sayısı

Çevresel etkiler


14.Soru

Hangisi afetlerin yol açtığı kayıplardan değildir?


Can kayıpları

Fiziksel hasarlar

Ekonomik kayıplar

Trafik kazaları

Sosyal kayıplar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel planlamanın faydalarından biridir?


Afetlerin etkilerini sınırlamak

Alternatif tahliye alanlarını belirlemek

Veri tabanı oluşturmak

Arazi ve bina mülkiyeti

Sosyal dayanışma


16.Soru

Aşağıdaki ifade hangi kavramı tanımlamaktadır?

Bir toplumun sahip olduğu fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin durumundan ortaya çıkmakta ve tehlikelerin etkileri karşısında toplumun kırılganlığını arttıran süreç olarak görülmektedir


Zarar Azaltma

Risk Yönetimi

Kriz Yönetimi

Dirençsizlik

Yara Sarma


17.Soru

Hangisi afet gerçekleşmeden önce yapılmalıdır?


Risk yönetimi planlaması

Zarar tespit

Yardım ulaştırma

Arama 

Kurtarma


18.Soru

Türkiye'de 1900 ile 2016 yılları arasında meydana gelen doğa kaynaklı afetlerin sayısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


77 deprem, 41 sel

87 deprem, 51 sel

67 deprem, 31 sel

47 deprem, 21 sel

97 deprem, 51 sel


19.Soru

Afet yönetiminin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?


İnsanları tehlikeden korumak ve mevcut riskleri afetler olmadan önce azaltmak

İnsanları enkaz altından kurtarmak

Yaralıları hastaneye yetiştirmek

Yangını söndürmek

Yiyecek ve giyecek dağıtmak


20.Soru

 1. Zarar Azaltma Planı İçin Kapasite Oluşturma
 2. Zarar Azaltma Planı Katılımcıları ve Paydaşları Sağlama
 3. Zarar Azaltma Planı İçin Misyon ve Vizyon Oluşturma
 4. Zarar Azaltma Planı İçin Kaynak Oluşturulması

Yukarıdakilerden hangileri zarar azaltma planı için yerine getirilmesi gereken kriterlerdendir?


I, III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV

I ve III

II ve IV