Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1183884

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi zarar azaltma çalışmalarının yönetsel ve hukuksal bileşenleri arasında yer almaktadır?


Sosyal dayanışma

Binaların imar durumu

Sosyokültürel değişme

Yerleşmedeki binaların fiziksel durumu

Zarar azaltma faaliyetlerine yaygın katılım


Yanıt Açıklaması:

Zarar azaltma çalışmalarının yönetsel ve hukuksal bileşenleri genel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Yönetsel yapılanma (merkezi ve yerel yöneticilerin takip etmesi ve bilmesi gerekli hiyerarşik ve eşgüdüm içerisinde çalışan sistem ve bu sisteme ait tüm alt sistemler, birimler ve gruplar)
  • Kanunlar ve yönetmelikler (hem yöneticileri hem özel sektörü hem de sivil toplumu yönlendiren, uyulması gereken mevzuat)
  • Olay komuta sistemi ve sorumluluklar (acil durum ve müdahale operasyonlarını yürütecek yönetici ve gruplar ile uymaları gerekli mevzuat)
  • Zarar azaltma faaliyetlerine yaygın katılım(özellikle yerel toplulukların, toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını destekleyecek, yönlendirecek ve yürütecek teknik, idari ve hukuksal mekanizma ve araçlar)
  • Zarar azaltma faaliyetleri için yaygın eğitim(eğitimin toplum tabanlı olabilmesi ve yaygın bir biçimde eğitim, bilinçlendirme vb. faaliyetler yapılabilmesi için her türlü strateji ve yaklaşımın oluşturulması ve geliştirilmesi amaçlı yapılacak faaliyetler). Doğru cevap E'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum