Afet Yönetimi 1 Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afet yönetiminin toplum tabanlı olması ne anlama gelmektedir?


Afet yönetimi toplumun sosyo-ekonomik durumunu korumayı amaçlar

Afet yönetimi toplumsal kalkınmayı amaçlar

Afet yönetiminde  sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin katılımını sağlanır

Afet yönetimi topluma gerekli eğitimleri sağlamalıdır.

Afet yönetimi kamudan çok toplum kuruluşları ve gönüllülerin sorumluluğudur.


2.Soru

I. Afetzedelerin hayat kalitesini koruyabilmek, mümkünse daha iyi hale getirmek.

II. Sosyal eşitliği korumak.

III. Afete dayanıklılığı arttırmak ve afet risklerini azaltmaya katkıda bulunmak.

Yukarıdakilerden hangileri bir toplumun, sürdürülebilir bir iyileştirmede izlemesi gereken prensiplerdendir?


Yalnız II.

I. ve II.

I. ve III.

II. ve III.

I. II. ve III.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında çözüm ortağı konumunda olan bakanlıklardan biri değildir?


Mili Savunma Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı


4.Soru

5902 sayılı kanunda yapılan değişiklikler ile AFAD aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlanmıştır?


Valilik

Belediye

Kaymakamlık 

İçişleri Bakanlığı

Çevre Bakanlığı


5.Soru

Modern afet yönetimi kavramında, aşağıdakilerden hangisi, Kriz Yönetimi içerisinde değerlendirilir?


Kayıp ve Zararların Azaltılması.

Etki Analizi.

Hazırlık.

Tahmin ve Erken Uyarı.

Afetlerin Etkilerini Anlamak.


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi zarar azaltma çalışmalarının yönetsel ve hukuksal bileşenleri arasında yer almaktadır?


Sosyal dayanışma

Binaların imar durumu

Sosyokültürel değişme

Yerleşmedeki binaların fiziksel durumu

Zarar azaltma faaliyetlerine yaygın katılım


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) nın, analiz süreci içerisinde yer alan adımlardan biridir?


Hizmet grubu ekiplerinin kurulması

Hizmet grubunun kaynak-envanter tespiti

Hizmet grubunun kendi içinde süreç analizi çerçevesinde iş bölümü yapması

Hizmet grubunun oluşturulması

Hizmet grubunun süreç analizinin yapılması


8.Soru

  1. Tahliye, nakliye ve toplu acil beslenme ve barındırmanın sağlanması
  2. Kayıp aile bireylerinin bulunması, ailelerin birleştirilmesi
  3. Mülkiyetin korunması, mal varlıklarının kullanılabilmesine destek sağlanması
  4. İnsan hayatının kurtarılması ve korunması, tıbbi ve psikolojik ilk yardım sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri afete müdahale amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda öncelikli hedefler arasında sayılabilir?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

Aşağıdaki doğa kaynaklı afet türlerinden hangisi ''yer kabuğunun hareketleri neticesinde “fay” olarak nitelenen yüzey kırıklarında meydana gelen enerji boşalması'' olarak açıklanmaktadır? 


Sel 

Toprak kayması 

Deprem 

Tsunami 

Kaya düşmesi 


10.Soru

Aşağıdaki ifade hangi kavramı tanımlamaktadır?

Büyük, fakat genellikle yerel imka^nlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve ha^ller şeklinde tanımlanır. 


Acil Drum

Afet

Kriz

Risk

Zara azaltma


11.Soru

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca, illerde afet ve acil durumların yönetiminden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?


Kaymakam

Vali

Bakan

Müsteşar

Muhtar


12.Soru

Hangisi ülkeleri afetlerle ilgili önlemler almaya yönelten sebeplerden değildir?


Eğitim düzeyinin artması

Nüfusun  artması

Ekonomik varlıkların artması

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri

Hızlı kentleşme


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında, afete müdahalede yer alan destek birimlerden biri değildir?


Basın sözcüsü

Hukuk sorumlusu

İrtibat sorumlusu

Vali 

Güvenlik sorumlusu 


14.Soru

Aşağıdakilerin hangisi/ hangileri İyileştirme sürecinde karşılaşılan yönetsel ve yasal sorunlar arasındadır?

I- Afetzedeleri etkin kılacak bir sistemin düşünülmemiş olması

II- Tasarım sorunları

III-Organizasyon eksikliği

IV-Yapılacak konutların sayısındaki anlaşmazlık


I-II

II-III

III-IV

II-IV

I-III


15.Soru

Afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin yaşanan sorun başlıklarından birisi de Yer Seçimi, Yerleşim Sorunları'dır. Aşağıdakilerden hangisi bu başlık altındaki sorunlardan biridir?


Uygulama ve işçilik sorunları

Tasarım için kısıtlı zaman ayrılması

Eski yerleşimlerin analiz edilmemiş olması

Yerel beceri ve yapı ürünü dışlanmasından kaynaklanan kullanım maliyeti sorunları

Eski konut tiplerinin analiz edilmemiş olması


16.Soru

Afet sonrası müdahale ve iyileştirme adına yürütülen faaliyetlerin ana hedefi aşağıdakilerden hangisi değildir?


Afete uğramış toplulukların hayati önem arz eden kritik yapılarının hayata dönmesini sağlamak gerekmektedir. 

Öncelikli olarak afetten kaynaklı ekonomik zararın bilançosunu hesaplamak gerekmektedir. 

En kısa zamanda normale dönme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Afet sonrası ekonomik ve sosyal özellikler göz önünde bulundurularak çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Çalışmaların düzenlenmesi dışında düzenlenmesi ve denetlenmesi de gerekmektedir. 


17.Soru

Aşağıda İyileştirme çalışmaları hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


İyileştirme süreci, afetten önce var olan sosyo- politik durumlardan bağımsızdır

Yeniden yapılanma sürecini ekonomi ve siyasetten ziyade teknik ve mühendislik bilgi birikimi belirler

Geçici barınma her zaman geçici olmayabilir

Yerleşim birimleri, büyük bir afetten sonra sıkça yer değiştirirler

İstenmeyen iş ve işlemlerle başa çıkma kapasitesini arttırmakla uğraşmak, iyileştirme çalışmalarını zaman kaybettirir


18.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) olayın etki derecesine göre, 4 müdahale seviyesi tanımlamaktadır: S1, S2, S3, S4. Aşağıdakilerden hangisi “Olay Türü ve Ölçeğine Göre Destek Durumu”nu gösterir?


Yerel imkânlar yeterlidir

Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır

Ulusal desteğe ihtiyaç vardır

Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır

1. ve 2. Grup destek iller + Ulusal kapasite


19.Soru

Afet durumunda nelerin yapılacağı, ihtiyaçların neler olduğu ve kimlerin neleri yapacağı ve ihtiyaçların sayısı ve nitelikleri, aşağıda verilen afete hazırlık stratejisi unsurlarından hangisinin içeriğinde yer almalıdır?


Bilgi yönetimi

Eğitim ve tatbikatlar

Hazırlık planları

Koordinasyon

Müdahale yöntem ve stratejileri


20.Soru

  1. İnsani zorunluluklar önceliklidir
  2. Yardımlar, bu yardımı alanların ırkı, dini ya da uyruklarına bakılmaksızın ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin sağlanır.
  3. Yardımlar belli bir siyasal ya da dini görüşü desteklemek için kullanılmayacaktır
  4. İnsani yardım, temel ihtiyaçları karşılamaya olduğu kadar, gelecekteki zarar görebilirlikleri de azaltmaya yönelik olmalıdır

Yukarıdakilerden hangileri tüm sektörler için afete müdahalede etik çerçeve oluşturan, Afet Yardımında Kızılhaç, Kızılay Hareketi ve Sivil Toplum Kuruluşları için Davranış Kurallarındandır?


I, II, III, IV

I, II, IV

II, III, IV

I, II, III

II ve III