Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1198500

 1. Ülkedeki tüm afet müdahale planlarının uyum içerisinde hazırlanması ve düzenli güncellenmesi
 2. Afete müdahale planlarının sadece büyük ölçekli tehlikeleri kapsaması
 3. Kamu kurumlarının özel ve sivil kuruluşlarla sonuç odaklı ve etkili işbirliği yapması
 4. Arama kurtarma çalışmalarında görev alacak tüm ekiplerin bu alandaki uluslararası standartlara uygun eğitim programlarını tamamlaması

Yukarıdakilerden hangileri afete hazırlık aşamasında, önceden gerçekleştirilmesi gereken başlıca hazırlıklar arasında sayılabilir?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Kamu yönetimi afet yönetiminde düzenleyici ve yönlendirici konumuyla müdahale planlamasını önceden yapmakla görevlidir. Bu çerçevede afete hazırlık aşamasında, önceden gerçekleştirilmesi gereken başlıca hazırlıklar şunlardır:

 • Afete müdahale faaliyetlerinde etkinlik ve uygulama bütünlüğü sağlamak üzere ülke, il, ilçe, kurum afet müdahale planlarının uyum içerisinde hazırlanması ve düzenli güncellenmesi,
 • Afete müdahale planlarının her tür ve ölçekteki tehlikeleri kapsaması, afet türü ve etkilenebilecek ortamın özellikleri dikkate alınarak geliştirilmesi, düzenli tatbikatlarının yapılması,
 • Afete müdahaleye yönelik genel planlamanın yanı sıra afet türüne göre özel müdahale gerektiren durumlar (kitlesel yaralanmalı kaza, yangın, kimyasal olay, salgın hastalık vb.) için olaya özel planların (olay türü plan) önceden hazırlanması ve tatbikatının yapılması,
 • Afete müdahale planı kapsamındaki hizmetlerin koordinasyonu ve yürütülmesinden, merkezi ve yerel düzeyde yönlendirici, uygulayıcı ve destekçi olarak sorumlu tüm kurum ve kuruluşların görev, yetki, sorumluluk ve denetim esaslarının açık biçimde belirlenmesi, 
 • Afet müdahale planlarının ekiplerin ve alt ekiplerin görevlendirme, standart operasyon prosedürleri, iş akış talimatları, vardiya planlaması, haberleşme sistemi ve bilgileri, toplanma yerleri, intikal planlaması, rapor ve form örnekleri, araç, malzeme vb. kaynak envanterleri ve diğer ilgili başlıkları kapsaması,
 • Afete müdahalenin hızlı, etkili koordinasyonu için merkezi ve yerel Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin (AADYM) sabit ve seyyar hizmet verebilecek donanımlı mekanlara sahip olması; merkezi ve yerel bilgi paylaşım, karar destek ve koordinasyon sistemlerinin önceden geliştirilmesi, sürekli çalışır durumda bulundurulması,
 • Afete müdahale kapsamında, merkezi ve yerel düzeyde kamu hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşların kendi içlerinde ve birbirleriyle koordine faaliyet gerçekleştirmesi; koordinasyonun yasal, idari düzenleme ve standartlarla desteklenmesi,
 • Kamu hizmeti veren tüm kurumların olağan işleyişinde görevli personelin görev alanlarında afete müdahale faaliyetlerini yönetmeye ve uygulamaya hazırlıklı bulunması; kurum ve işletmelerin hazırlanması yasal olarak zorunlu iç ve dış acil durum planlarında yerleşimin afet müdahale planlarının dikkate alınması ve düzenli güncellenmesi,
 • Afete müdahale süreçlerinde kamu kurumlarının özel ve sivil kuruluşlarla, uzmanlık alanlarına göre, önceden imzalanacak protokollere dayalı sonuç odaklı ve etkili işbirliği yapması, ortak hareketin tatbikatlarla geliştirilmesi,
 • Afete müdahalede ayni, mali kaynaklara erişim ve tedarik için gereken merkezi, yerel ve sektörel sistem ve mekanizmaların, kamu, özel ve sivil tedarikçilerle işbirliğinin önceden planlanması ve tatbikatlarla geliştirilmesi,
 • Çok sektörlü afet lojistiği sisteminin kamu yönetiminin koordinasyonu ve ilgili tüm tarafların katılımıyla merkezi ve yerel düzeylerde geliştirilmesi; lojistik altyapı, iş süreçleri, sistem ve faaliyetlerinin afete müdahale bakımından tanımlanması, bütünleştirilmesi ve performans kriterlerinin kamu, özel, sivil sektör işbirliğiyle geliştirilmesi,
 • Arama kurtarma çalışmalarında görev alacak tüm ekiplerin bu alandaki uluslararası standartlara uygun eğitim programlarını tamamlaması; itfaiye teşkilatının afete müdahale görevleri dikkate alınarak yapılandırılması; afete müdahale hazırlıklarında hastane afet planlarının öneminin dikkate alınması ve her kademede bütünleştirilmesi,
 • Alana/olaya özel müdahale gerektiren (arşiv, akademik kütüphane, nadir eserlerle ilgili yangın, sel riskleri; maden kazaları, büyük endüstriyel kazalar, tehlikeli madde taşımacılığı, KBRN kazaları vd.) kurtarma faaliyetleri için ülke düzeyinde hareket yeteneği olan, bölgesel olarak yeterli sayıda, uzman ekiplerin kurulması, mevcut ekiplerin geliştirilmesi,
 • Afet sonrası afetzedelerin mağduriyetlerinin önlenmesi ve öncekinden daha dayanıklı iyileştirmenin sağlanması için gereken bilgi ve teyit verilerinin yedeklenmesi ve elektronik ortamda hızlı erişimin sağlanması; teknolojik altyapısı zayıf olan bölgelerde elle çalışan basit sistemlerle erişim dahil alternatif afet haberleşmesi için önceden hazırlık yapılması.

Doğru cevap C'dir çünkü madde II'nin doğrusu "Afete müdahale planlarının her tür ve ölçekteki tehlikeleri kapsaması,"dır.

Yorumlar
 • 0 Yorum