Afet Yönetimi 1 Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Genel olarak, afetin hemen ardından, mümkün olan en kısa sürede hayat kurtarmak, yaralıların tedavisini sağlamak, afetten doğrudan etkilenen nüfusun sağlık ve güvenlik başta olmak üzere, beslenme, barınma, haberleşme, ulaşım, psikososyal destek ve diğer temel ihtiyaçlarını en uygun yöntemlerle karşılamak üzere gerçekleştirilen süreç ve faaliyetleri tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurtarma

Afet

Acil durum

Kriz

Müdahale


2.Soru

Sosyal yaşamı, yerleşim ve yaşam alanlarını alt üst edecek herhangi bir afet olayı olmadan önce olası can ve mal kayıplarına karşı korunma ve afetin olumsuz etkilerini en az seviyede tutabilmek amacıyla çeşitli önlemler almak suretiyle afet yönetimi sürecinin ilk aşaması aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?


“afet zamanı” 

“afet öncesi” 

“afet sonrası” 

“afet analizi” 

“afet sonucu” 


3.Soru

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylara ne ad verilmektedir?


Afet

Acil durum

Toplumsal kriz

Olağanüstü hal

Doğal yıkım


4.Soru

İnsanların ve yaşam çevrelerinin maruz kaldıkları tehlikeyle baş edebilme kapasitesinin yeterli olmaması; fiziksel, sosyal, ekonomik,çevresel kayıp ve zarara uğrayabilecekleri korunmasızlık durumuna ne ad verilir?


Afet yönetimi

Kriz

Afete müdahale

Afete Dayanıklılık

Zarar Görebilirlik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu deprem sigortasının hedeflerinden değildir?


Bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması

Yurt içinde risk paylaşımının sağlanması

Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi

Devletin, depremlerden kaynaklanan mali yükünün azaltılması

Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması


6.Soru

Afet olayının genel yaşamı etkileyip etkilemediğinin ve kimlerin zarar gördüğünün saptanmasına ne ad verilir?


İyileştirme

Hasar Tespiti Çalışmaları

Genel Hayata Etkililik

Afet Etüt Raporu

Ön Hasar Tespit Çalışmaları


7.Soru

Tüm hizmet grubu planlarının bütünleştirilmesi hangi plan hazırlama sürecinde yer alır?


Organizasyon süreci

Analiz Süreci

İnceleme Süreci

Kapasite süreci

Entegrasyon süreci


8.Soru

Aşağıdaki çalışma örnekleri afet yönetim aşamalarından hangisine ait olabilir? - Kentsel dönüşüm - Afet Bilgi Sisteminin kurulması - Mikro bölgeleme haritalarının hazırlanması


Zarar azaltma aşaması

Hazırlık aşaması

Müdahale aşaması

İyileştirme aşaması

Erken uyarı aşaması


9.Soru

  1. Ülkedeki tüm afet müdahale planlarının uyum içerisinde hazırlanması ve düzenli güncellenmesi
  2. Afete müdahale planlarının sadece büyük ölçekli tehlikeleri kapsaması
  3. Kamu kurumlarının özel ve sivil kuruluşlarla sonuç odaklı ve etkili işbirliği yapması
  4. Arama kurtarma çalışmalarında görev alacak tüm ekiplerin bu alandaki uluslararası standartlara uygun eğitim programlarını tamamlaması

Yukarıdakilerden hangileri afete hazırlık aşamasında, önceden gerçekleştirilmesi gereken başlıca hazırlıklar arasında sayılabilir?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


10.Soru

Tüm HG planlarının bütünleştirilmesi ve HG personel, haberleşme, mesaj, bilgi aktarımı, raporlara ve envanterlere erişim sağlayacak ortak bilgi işlem portalının hazırlanması vb. işler hangi sürecin içinde yer almaktadır? 


Kapasite geliştirme süreci 

Entegrasyon süreci 

Araştırma süreci

Analiz süreci 

Organizasyon süreci 


11.Soru

Afetten etkilenen nüfusun hayatta kalabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için gereken öncelikli adımların ve önlemlerin gerçekleştirildiği acil müdahale (acil yardım, insani yardım) aşamasından sonra hangi aşama gündeme gelir?


Kurtarma

Rehabilitasyon

Onarım

Erken (ön) iyileştirme

Normalleştirme


12.Soru

Aşağıda verilen bilgilerin hangisi / hangileri doğrudur?

I- Afete müdahale süreçleri ve uygulamaları standart bir prosedüre sahiptir.

II-Afete müdahalenin etkili olmasında, yerel fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel verilerin varlığı belirleyici öneme sahiptir.

III- Afete müdahalenin organizasyonu, afete müdahale planlarında belirtilen amaç, yöntem ve araçların somutlaştırılmasıdır.


I-II

I-III

II-III

I

III


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, ulusal düzey Hizmet Grubu (HG) planlarında yer alan entegrasyon süreci aşamalarından biridir?


HG ekiplerinin oluşturulması

HG Dakika Sıfır (afet anı) planlaması

Tüm HG planlarının bütünleştirilmesi

Senaryo çalışması

Kapasite artırımı için finansman temini


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hasar durumları belirlenip, gerekirse kullanımları durdurulabilen tesislerden biri değildir?


Petrol rafineleri

Doğalgaz rafineleri

Köprüler

Sanayi ve üretim alanları

Kimyasal ürün fabrikaları


15.Soru

Afete müdahalenin dar kapsamlı tanımı yapılırken, aşağıdakilerden hangisine bu tanım kapsamında değinilmemektedir?


İnsani yardım

Acil yardım

Yıkılan veya kullanılmaz hale gelen binaların tekrar temelden inşaası

Geçici barınma ihtiyacının karşılanması

Afet sonrası kısa süreli destek faaliyetleri


16.Soru

İl düzeyi afete müdahale hizmetlerine baktığımızda aşağıdakilerden hangisi “Lojistik ve Bakım Servisi” arasında yer alır?


Yangın Hizmet Grubu

Haberleşme Hizmet Grubu

Ulaşım Alt Yapı Hizmet Grubu

Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu

Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu


17.Soru

Afete müdahale amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda öncelikli hedeflerden biri değildir?


Mülkiyetin korunması, mal varlıklarının kullanılabilmesine destek sağlanması

Afetin oluşmasında veya doğal afet zararının artmasında kusuru bulananların cezalandırılması yönünde hukuk sürecinin başlatılması

Afet bölgesinde müdahale uygulamalarının, kaynak kullanımının düzenli değerlendirilmesi, eksiklerin sektörler ve kurumlar arası işbirliğiyle yerinde giderilmesi

Afetten etkilenen nüfusun sosyal ilişkilerinin ve toplum dayanışmasının korunması, sosyal destek ağlarının güçlendirilmesi, psikolojik destek ve bilgilendirilmenin sağlanması

Afetten etkilenen nüfusun ve müdahale ile görevli kişilerin afet ile ilgili tam bilgi sahibi olmalarının sağlanması, ikincil ve diğer afet risklerine, yapısal ve yapısal olmayan hasarlara karşı korunması


18.Soru

I. Ulusal afetler

II. Bölgesel afetler

III. Yerel afetler

Yukarıdakilerden hangisi TAMP'ın kapsamı içinde yer alır?


I ve II

Yalnız I

II ve III

Yalnız III

I, II ve III


19.Soru

Afet zamanında, hızlı, etkili ve sonuç alıcı müdahalenin yapılabilmesi için hazırlanan plana ne ad verilir?


Deprem yönetmeliği

Afete Müdahale Planı

ÇED Raporu

AFAD

Acil Toplanma Bölgesi


20.Soru

Afet bölgesinde altyapı (su, kanalizasyon, arıtma vb.) ve yapı stokunda meydana gelen yaklaşık ön hasar boyutunu ivedilikle belirlemek ve üst makamları bilgilendirmek gibi görevler aşağıda verilen hizmet gruplarından hangisinin görevleri arasındadır?


Hasar Tespit HG

Beslenme HG

Psikososyal Destek HG

Nakliye HG

Tahliye ve Yerleştirme Planlama HG