Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #831319

(A), 1990 yılında gerekli ruhsatları almadan bir yapı inşa etmiştir. 2004 yılında, söz konusu yapılardan dolayı çevre kirliliğine neden olma suçu Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Türk Ceza Kanununda suç sayılan her fiil nedeniyle (A) cezalandırılabilir. 

Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamayacağından (kanunilik ilkesi) (A)'ya ceza verilemez. 

Suç ağır cezayı gerektiren bir fiilden oluşuyorsa (A) cezalandırılır. 

(A); kusursuz dahi olsa cezalandırılır. 

(A)'nın fiili nedeniyle cezalandırılabilmesi için kötüniyetli olduğunun ispat edilmesi gerekir. 


Yanıt Açıklaması:

Ceza hukukuna ilişkin bazı temel prensiplere Anayasa’da da yer verilmiştir. Sözgelimi Anayasa’nın 38. maddesinde “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” başlığı altında, kanunilik ilkesi, geriye yürüme yasağı, masumiyet karinesi, ceza sorumluluğunun şahsiliği gibi ilkelere yer verilmiştir. (A); kanunilik ilkesi gereği yani "...Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.." hükmü gereği cezalandırılamayacaktır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum