Ceza Hukuku Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

A, aracıyla Ankara’dan otoban üzerinden İstanbul’a gitmek üzere yola çıkar. A, otobana girdikten sonra, otobanın yaya geçişine kapalı olması nedeniyle yasal hız sınırının üst limiti olan 120 km/h ile seyretmeye başlar. Bir müddet gittikten sonra sollamaya
başladığı kamyonun önünden bir yayanın koşarak karşıya geçmeye çalıştığını fark eder. Frene basar ise de mesafenin kısa olması nedeniyle aracı durduramaz ve kaçma imkânı olmadığı için yayaya çarparak ölümüne neden olur.

Olayla ilgili olarak A'nın sorumluluğuna dair aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A, kasten öldürme suçu nedeniyle sorumlu tutulur

A, olası kastla hareket etmiştir

A, bilinçli taksirle hareket etmiştir

A, bilinçsiz taksirle hareket etmiştir

A'nın kast veya taksiri bulunmamaktadır


2.Soru

(A), 1990 yılında gerekli ruhsatları almadan bir yapı inşa etmiştir. 2004 yılında, söz konusu yapılardan dolayı çevre kirliliğine neden olma suçu Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Türk Ceza Kanununda suç sayılan her fiil nedeniyle (A) cezalandırılabilir. 

Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamayacağından (kanunilik ilkesi) (A)'ya ceza verilemez. 

Suç ağır cezayı gerektiren bir fiilden oluşuyorsa (A) cezalandırılır. 

(A); kusursuz dahi olsa cezalandırılır. 

(A)'nın fiili nedeniyle cezalandırılabilmesi için kötüniyetli olduğunun ispat edilmesi gerekir. 


3.Soru

  1. Bir fiilin hukuka aykırı olması, onun bütün hukuk sistemine aykırı olması anlamına
    gelir.
  2. Bir fiilin diğerine nazaran daha az veya daha çok hukuka aykırı olduğunu söylemek mümkündür. 
  3. İşlenen fiille bir suç tipinin unsurlarının gerçekleştirilmesi, bu fiilin hukuka aykırılığına karine oluşturmaz.

Yukarıda hukuka aykırılık ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III 

II ve III

I, II ve III


4.Soru

Hukuka uygunluk sebeplerinden "görevin ifası" ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


Bu hukuka uygunluk nedeninin kaynağı doğrudan doğruya kanundur.

Bu hukuka uygunluk nedeninin gerekçesi, kişinin böyle bir davranışta bulunmak bakımından kanun tarafından yetkilendirilmiş olmasıdır. 

Zor kullanma ve silah kullanma yetkisi verilen kişilerin, bu yetkilerini kanundaki şartlara uygun olarak kullanmaları hâlinde, işlenen fiil hukuka uygun olacaktır

Kanun hükmünü yerine getirme görevi sadece kamu görevlilerine aittir, sivil kişiler bu hukuka uygunluk nedenine tabi değillerdir.

Kanunlara uygun bir şekilde yürürlüğe konulan yönetmelikler gibi düzenleyici işlemlerin
de “kanun” kapsamında olduğu kabul edilmeli ve şartları varsa görevin ifası kapsamında değerlendirilmelidir. 


5.Soru

Kişinin hukuka uygunluk sebebinden yararlanabilmesi için ".............................." olması gerekir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


hukuka uygunluk sebebinin şartlarının gerçekleştiğinin bilincinde

hukuka aykırılığın gerçekleştiğinin bilincinde

suç işlediğinin bilincinde

suç unsurlarının gerçekleştiğinin bilincinde

teşebbüsün gerçekleştiğinin bilincinde


6.Soru

TCK’ya göre aşağıdakilerden hangisi infaz hukuku müessesi olmasına rağmen, derhal uygulama ilkesine tabi değildir?


Eski hale getirme

Hükümlüyü ziyaret

Tutuklama

Dava zamanaşımı

Hapis cezasının ertelenmesi


7.Soru

Dikkat ve özen yükümlülüğünün kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


Müşterek tecrübe

Manevi unsur

Maddi unsur

Tipiklik

Nedensellik bağı


8.Soru

Sağlığı bozulan bir kişinin bedeni üzerinde tıbbi müdahaleye izin vermesinin, bu müdahaleyi hukuka uygun hâle getirmesi hangi hukuka uygunluk nedenine örnek olarak verilebilir?


İlgilinin rızası

Meşru savunma

Hakkın kullanılması

Görevin ifası

Tedavi hakkı


9.Soru

1- Bilme

2- Düşünme

3- İsteme

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tam olarak kastın kurucu unsurlarıdır?


1 ve 2

1,2 ve 3

2 ve 3 

1 ve 3

Yalnızca 3


10.Soru

Taksirli suçlarda da kasti suçlarda olduğu gibi kusur yargısında bulunulabilmesi bakımından aranan ilk unsur, aşağıdakilerden hangisidir?


Sağlığı ve Yaşı

Aklı ve Sağlığı

Yaşı ve Aklı

Aklı ve İsteği

İsteği ve Yaşı


11.Soru

Esasen haksızlık teşkil eden insan davranışlarından hangilerinin suç olarak tanımlanması gerektiğini, bu davranışların hangi koşullar altında işlenmesi hâlinde suç oluşturacağını ve suç teşkil eden bu davranışların işlenmesi hâlinde ne tür yaptırımların uygulanması gerektiğini belirleyen hukuk alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Ceza hukuku

Ceza muhakemesi hukuku

İnfaz hukuku

Kriminoloji

Suç siyaseti


12.Soru

  1. Basın Kanunu
  2. Sermaye Piyasası Kanunu
  3. Çocuk Koruma Kanunu

Yukarıda verilen Kanunlardan hangileri ceza hukukunun doğrudan kaynakları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


13.Soru

Bir kişi bir suçu taksirle işlemişse bu ne anlama gelmektedir?


Bilinçli bir şekilde işlediği

Yanlışlıkla işlediği

Suçu işlemiş olma olasılığı olduğu

Bilinçsiz bir şekilde işlediği

Suçu ortaklı işlemiş olduğu


14.Soru

Kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlıktan ne anlaşılmaktadır?


Suç

Ceza

Kabahat

Cürüm

Cünha


15.Soru

I. Yağma

II. Dolandırıcılık

III. Hırsızlık

IV. Kasten öldürme

V. Özel belgede sahtecilik

Yukarıdaki suçlardan hangisi çok hareketli suçlar arasında yer alır?


I, II ve III

I ve II

I, II ve IV

III, IV ve V

I, II ve V


16.Soru

Suçun yazılı olmayan maddi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


Nedensellik bağı

Sanık

Mağdur

Fiil

Netice


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ihmali suçlar bakımından söylenebilir?


Gerçek ihmali suçlarda kişinin sorumlu tutulabilmesi için garantör sıfatının olması gerekir.

Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme suçu gerçek olmayan ihmali suçtur.

Gerçek ihmali suçlar, ihmali hareketin bizzat suç tipinde gösterildiği suçlardır.

Gerçek ihmali suçlar neticeli suçlardandır.

İhmali suçlar, gerçek ihmali, görünüşte ihmali ve bileşik ihmali
şeklinde üçe ayrılmaktadır.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek hareketli suçlardan sayılabilir?


hakaret

yağma

dolandırıcılık

evrakta sahtecilik

görevi kötüye kullanma


19.Soru

Pazarda ateş eden fail, pazarın kalabalık olması nedeniyle öldürmek istediği kişi dışında başka kimselerin de zarar görebileceğini düşünmelidir. Tercih etmese, istemese bile başkalarının da zarar görmesi mümkün veya muhtemel olmasına rağmen, bunu göze alarak pazarda bir kişiyi öldürmeye çalışırken kurşunların sekmesi sonucu başkalarını da yaralayan fail hangi suçtan yargılanır?


Bilinçli taksir ile adam öldürme

Bilinçsiz taksir ile adam öldürme

Doğrudan kast ile adam öldürme

Olası kast ile adam öldürme

Kast taksir kombinasyonu ile adam öldürme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun dolaylı kaynakları arasında kabul edilir?


Türk Ceza Kanunu

Anayasa

İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

İçtihadı Birleştirme Kararı