Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #835389

  1. Kanunilik ilkesi güvenlik tedbirleri bakımından geçerli değildir.
  2. Kanunilik ilkesi Anayasal bir ilkedir.
  3. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulabilir.
  4. Ceza kanunu, suç teşkil eden fiilleri ve bunun sonuçlarını yeterli belirlilikte tarif etmelidir.

Kanunilik ilkesine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


II, III ve IV

I, II ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Suç ve ceza içeren hükümlerin kanunla düzenlenmiş olması yetmez; aynı zamanda ilgili suç tanımının suçun unsurları itibarı ile açık ve seçik olması; hangi davranışın suç oluşturduğunun ve bunlar için öngörülen yaptırımların nelerden ibaret olduğunun herkesin anlayabileceği açıklıkta olması gerekir. Birçok milletlerarası sözleşmede de düzenlenen suçta ve cezada kanunilik ilkesi, ceza hukukunun güvence fonksiyonu açısından son derece önemlidir. Bu evrensel ilke Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlediğinden aynı zamanda anayasal bir ilkedir. Buradaki “kanun” ibaresi teknik anlamda kullanılmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve diğer genel düzenleyici işlemlerle suç ve ceza ihdas edilemez. İdarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza ihdas edilemez. Kanunilik ilkesi güvenlik tedbirleri bakımından da geçerlidir. Bu husus TCK'nın 2. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum