Ceza Hukukuna Giriş Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I- Kişinin üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunabileceği bir hakkın varlığı

II- Kişinin rızaya ehil olması

III- Rızanın Açıklanması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri TCK’nin 26. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen ilgilinin rızasının geçerlilik şartları arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


2.Soru

Kişinin suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


Doğrudan kast

Olası kast

Taksir

Soyut tehlike suçu

Somut tehlike suçu


3.Soru

 1. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilebilmesi için kişinin kusurlu olması gerekir.
 2. Kusuru olmayan kişi hakkında cezaya hükmedilemez.
 3. Faile verilecek ceza kusuru ile orantılı olmak zorundadır.
 4. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Kusur ilkesine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I, II, III ve IV

II, III ve IV

I, II ve IV

III ve IV

II ve III


4.Soru

Kişi, kusur yeteneğine fiili işlediği sırada sahip olmalıdır. Suç işlendikten sonra failin kusur yeteneği ortadan kalksa bile, sorumluluk açısından herhangi bir etkisi olmaz. Ancak bazen kişi kasten veya taksirle kusur yeteneğini ortadan kaldırdığı bir hâlde iken haksızlık teşkil eden bir fiil işleyebilir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen geçici nedenlerdendir?


Sağır ve dilsizlik

Kumar bağımlılığı

Akıl hastalığı

Yaş küçüklüğü

Uyuşturucu madde etkisi


5.Soru

 1. Suça iştirake ilişkin hükümler, ancak taksirle işlenen suçlar bakımından uygulanabilir.
 2. Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes kendi kusuruna göre cezalandırılır.
 3. Taksirle işlenmiş bir fiilin cezalandırılabilir olabilmesi için, suça ilişkin kanuni tarifte bunun açıkça belirtilmesi gerekir.

Yukarıda taksirle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Ceza yargılaması sonunda hükmedilen yaptırımların yerine getirilmesiyle ilgilenen ceza hukuku alt disiplini hangisidir? 


Maddi ceza hukuku 

Ceza genel hukuku

Ceza özel hukuku

Ceza muhakemesi hukuku 

İnfaz hukuku


7.Soru

Kusurluluğu etkileyen nedenlerden olan zorunluluk hali dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesine ilişkin aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?


Zorunluluk hâli ağır ve muhakkak bir tehlikeden korunmak amacıyla kabul edilmiştir.

Tehlikeye bilerek sebebiyet verilmemiş olmalıdır.

Zorunluluk hâli kusurluluğu kaldıran bir mazeret sebebidir.

Kanuna göre zorunluluk hâli özel hüküm niteliğindedir.

Tehlike, kişinin kendisinin veya üçüncü bir şahsın hakkına yönelik olmalıdır.


8.Soru

A silahını B'ye doğrulttuğu esnada, B silahı düşürmek amacıyla A'yı kolundan yaralamıştır. B'nin fiiline ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


Meşru savunma kapsamındadır. 

Hakkın kullanılması kapsamındadır. 

Zorunluluk hali vardır. 

Görevin ifası kapsamındadır. 

Karşılıklılık kapsamındadır. 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılabilir?


Okullarda

Hastanelerde

Bankalarda

İçkili yerlerde

Talih oyunları işletmelerinde


10.Soru

 1. Kanunilik ilkesi güvenlik tedbirleri bakımından geçerli değildir.
 2. Kanunilik ilkesi Anayasal bir ilkedir.
 3. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulabilir.
 4. Ceza kanunu, suç teşkil eden fiilleri ve bunun sonuçlarını yeterli belirlilikte tarif etmelidir.

Kanunilik ilkesine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


II, III ve IV

I, II ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


11.Soru

Norm ile korunan hukuki menfaatin ihlali niteliği taşıyan, haksızlık teşkil eden fiilleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ceza Hukuku

Hukuki Sorumluluk

Suç

Ceza

Kamu Hukuku


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu Genel Hükümlerde düzenlenen hukuka uygunluk nedenlerinden değildir


Zorunluluk hali 

Meşru savunma 

Hakkın kullanılması

Görevin ifası

İlgilinin rızası 


13.Soru

I. Türk Medeni Kanunu’nun 981. maddesi,

II. Borçlar Kanunu’nun 52. maddesi,


III. Türk Ceza Kanunu’nun 24 ve 25. maddeleri

Zor kullanma yukarıdaki maddelerden hangilerine göre düzenlenir?


I,II ve III

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

II ve III


14.Soru

Türk Ceza Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenlerinden biri değildir?


Görevin ifası

Meşru savunma

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası

Tahrik


15.Soru

Bir kişinin kendini mahkeme huzurunda savunurken bir başkasına somut dayanak notlarını da göstererek bir fiil isnat etmesinin hakaret suçunu oluşturmaması hukuka uygunluk nedenlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?


İlgilinin rızası

Hakkın kullanılması

Meşru savunma

Zorunluluk hali

Görevin ifası


16.Soru

TCK’nin 24. maddesinin birinci fıkrasında “Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez” şeklinde düzenlen hukuka uygunluk nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Meşru savunma

Görevin ifası

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası

Yetkinin devri


17.Soru

HAksızlık bilinci ile ilgili hangi ifade yanlıştır?


Kişinin işlemiş olduğu fiilden dolayı kusurlu sayılabilmesi için işlediği bu fiilin haksızlık teşkil ettiğinin, yani içinde yaşamış olduğu toplumda geçerli olan kurallar çerçevesinde onaylanmadığının bilincinde olması gerekmektedir.

Haksızlık bilinci, işlenen fiilin suç teşkil ettiğinin bilinip bilinmemesini ifade eder.

Önemli olan failin, işlediği fiilin içinde yaşadığı toplumda geçerli kurallar çerçevesinde onaylanmadığını bilmesidir.

Onaylanmadığını bildiği fiili işleyen kişi işlediği fiilin suç teşkil ettiğini bilmese bile haksızlık bilincine sahiptir ve dolayısıyla işlemiş olduğu fiilden dolayı kusurlu sayılıp cezalandırılabilecektir.

somut olayda işlediği fiilin haksızlık teşkil ettiğini bilmeyen kişi, bu bilgisizliğinin kaçınılmaz olması hâlinde algılama yeteneğinin yokluğundan dolayı kusurlu sayılamayacak ve cezalandırılamayacaktır.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun dolaylı kaynaklarındandır?


Türk Ceza Kanunu

Ceza Muhakemesi Kanunu

Anayasa

Yüksek mahkeme kararları

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi


19.Soru

 1. Kanun açıkça suç saymasa da bazı fiiller için cezaya hükmedilebilir.
 2. İdare, düzenleyici işlemlerle suç ve ceza koyabilir. 
 3. Anayasa'daki temel hak ve özgürlükler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenemez.

Yukarıda belirlilik ilkesi ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


20.Soru

Kanunun, karsılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördügü haksızlığı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Cürüm

Suç

Ceza

Kabahat

Norm