Devlet Bütçesi Deneme Sınavı Sorusu #1237141

Aşağıdakilerden hangisi belediye meclisinin görevlerinden değildir?


Borçlanmaya karar vermek.

Bütçe    ve           kesin     hesabı  kabul     etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Taşınmaz             mal         alımına,                satımına,             takasına,              tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.

Taşınmaz             mal         satımına,             trampasına         ve           tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

Belediye              tarafından           çıkarılacak           yönetmelikleri kabul etmek.


Yanıt Açıklaması:

Belediye meclisinin görev ve yetkilerinin belli başlıları şunlardır:

 • Stratejik               plan       ile           yatırım  ve           çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
 • Bütçe    ve           kesin     hesabı  kabul     etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 • Belediyenin imar       planlarını             görüşmek           ve           onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır.
 • Borçlanmaya      karar     vermek.
 • Taşınmaz mal        alımına,                satımına,             takasına,             tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.
 • Kanunlarda vergi,    resim,   harç       ve           katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
 • Şartlı      bağışları               kabul     etmek.
 • Belediye              adına     imtiyaz verilmesine        ve           belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
 • Meclis başkanlık             divanını ve           encümen            üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
 • Belediye tarafından          çıkarılacak           yönetmelikleri kabul etmek.
 • Meydan,             cadde,  sokak,   park,     tesis      ve           benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar

vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, şama ve benzerlerini kabul etmek.

 • Diğer     mahallî  idarelerle            birlik      kurulmasına,      kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
 • Belediye başkanıyla          encümen            arasındaki           anlaşmazlıkları karara bağlamak.
 • Mücavir               alanlara                belediye              hizmetlerinin     götürülmesine karar vermek. • İmar                planlarına            uygun   şekilde hazırlanmış         belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek belli başlı görevlerini içermektedir.
Yorumlar
 • 0 Yorum