Devlet Bütçesi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 12 Soru
1.Soru

Türkiye’de mali yıl hangi tarihten beri 1 Ocak’ta başlamıştır?


1944

1950

1983

1926

1923


2.Soru

  1. Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.
  2. Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.
  3. Bu süreç, mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. 

Yukarıdakilerden hangileri, Ön Mali Kontrol ile ilgili bilgilerdir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-III

II-III


3.Soru

Matematiksel yöntemlerin (nicel yöntemler) ölçemediği ve dolayısıyla bir tahmin üretemediği durumlarda, hangi yöntem sonuç alabilmektedir?


Basit yöntem

Birim maliyete dayalı tahmin yöntemi 

Delphi yöntemi

Yargıya dayalı tahmin yöntemi

Ekonometrik model yöntemi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belediye meclisinin görevlerinden değildir?


Borçlanmaya karar vermek.

Bütçe    ve           kesin     hesabı  kabul     etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Taşınmaz             mal         alımına,                satımına,             takasına,              tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.

Taşınmaz             mal         satımına,             trampasına         ve           tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

Belediye              tarafından           çıkarılacak           yönetmelikleri kabul etmek.


5.Soru

Seçeneklerden hangisi Hazine ve Maliye Bakanlığı görev ve yetkileri arasında sayılamayabilir?


Devlet hesaplarını tutmak

Her türlü gelir işlemlerine ait mevzuatı hazırlamak

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek

Kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri düzenlemek

Seçimleri Düzenlemek


6.Soru

Merkezi^ yönetim kapsamındaki kuruluşlar 5018 sayılı Yasa’nın kaçıncı maddesinde Genel Bütçeli İdareler, O¨zel Bütçeli İdareler ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar dan oluştuğu belirtilmiştir?


1

2

3

4

5


7.Soru

I. Harcama tahminleri yapılırken tahminciler genellikle kamusal ihtiyaçlar üzerinde bir kontrole sahip değildir.

II. Gelir tahminleri, genellikle denetlenemeyen ekonomik ve diğer faktörler tarafından
etkilenmektedir.

III. Vergi politikalarındaki değişiklikler genellikle yıl içerisinde çok fazla  değişmektedir.

Harcama ve gelir tahminleri süreçlerine ilişkin yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


8.Soru

I. Genellik ilkesi,

II. Açıklık ilkesi,

III. Alenilik ilkesi,

Yukarıdakilerden hangileri statik bütçe ilkeleri arasında yer almaktadır?


I ve III

I ve II

II ve III

Yalnız III

Yalnız II


9.Soru

İngiltere'de kaç yılına kadar toprak, kişisel mülkiyet veya gelir üzerine daimi vergiler koyulmadı?


1566

1650

1711

1839

1876


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir programda kullanılan girdi çıktı ilişkisini gösterir?


Etkenlik

Verimlilik

Eşitlik

Etkinlik

Objektiflik


11.Soru

İngiltere krallarının, toprak sahiplerinden orduya asker sağlamak yerine parasal olarak yardım toplamalarını öngören vergiler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır?


Kılıç vergisi

Kalkan vergisi

Zırh vergisi

Miğfer vergisi

Mızrak vergisi


12.Soru

Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan ve danışma organı olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


Mali Suçları Araştırma Kurulu

Vergi Konseyi

Vergi Denetim Kurulu

Sigorta Denetleme Kurulu

Hazine Kontrolörleri Kurulu