Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1257444

Özürlü bireyleri tanımaya yönelik ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak, Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan hangi personelin görevidir?


Eğitim odyoloğu

Fizyoterapist

Psikolog

Özel eğitimci

Yönetici


Yanıt Açıklaması:

Kurumda görevli rehber öğretmen veya psiko­loğun görevleri şu şekildedir:

 • BEP’te alanıyla ilgili gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırla­nıp uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapmak
 • BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlen­dirme yapmak
 • Özürlü bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak eğitim­leri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgi­li gerekli materyalleri hazırlamak
 • Kurum rehberlik ve psikolojik danışma  hiz­metleri programını merkezde uygulanan destek eğitim programına göre hazırlamak, uygulamak ve bu programın uygulanmasın­da özel eğitim ve rehabilitasyon personeline rehberlik etmek
 • Özürlü bireylerin ilgi alanları, yetenekleri, yeterlilikleri ve iletişim becerileri gibi özellik­lerini tanımalarına, kendileri ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmalarına, temel prob­lem çözme stratejilerini geliştirmelerine, çev­releriyle olumlu ilişkiler kurmalarına, daha verimli çalışma alışkanlıkları geliştirebilme­lerine, ders dışı etkinliklere katılıma             özen­dirilmelerine, kendileri, çevreleri ve eğitimle ilgili sorunlarını ve güçlüklerini çözebilmele­rine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek
 • Özürlü bireyleri tanımaya yönelik,   rehber­lik ve psikolojik danışma biriminde kullanı­lacak ölçme araçları, doküman ve kaynakla­rı hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak
 • Özürlü bireylerin yaşadıkları problem ve güçlüklerin çözümünde diğer eğitim     per­soneli, bireyin anne ve babasıyla iş birliği içinde çalışmalar geliştirmek ve yürütmek
 • Öğrencilerinin devam ettikleri okul  rehber­lik servisleri ve sınıf öğretmenleriyle iş birli­ği yapmak ve çalışmaları planlamak
 • Özürlü bireylerin bireyselleştirilmiş eğitim programları hakkında alanına uygun değer­lendirme ve önerilerde bulunmak
 • Eğitim alan özürlü bireylerin anne, baba veya kardeşlerine yönelik psikolojik  danış­ma ve rehberlik hizmetlerini yürütmek veya psikolojik yardım alabilecekleri kurum ya da kuruluşlara yönlendirmek
 • Kurum personeline yönelik psikolojik     da­nışma, rehberlik ve destek çalışmalarını planlamak ve yürütmek
 • Aile eğitimi ve danışmanlığı   programların­da alanı ile ilgili konularda yer almak ve uy­gulamaya katılmak. Ailelere, özürlü birey­lere, sınıf öğretmenlerine ve diğer kurum personeline yönelik hizmet alanına uygun, toplantı, konferans ve seminer gibi hizmet içi eğitim planı hazırlamak ve uygulamak
 • Görev tanımında belirtilen görevlere benzer diğer görevleri yapmak
 • Kurumda psikoloğun görevlendirilememesi halinde rehber öğretmen psikoloğun yürüt­tüğü görevleri yapar. Doğru yanıt C’dir.
Yorumlar
 • 0 Yorum