Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan ve  bireyin dış salgı bezlerinin yer aldığı organları (pankreas, ince bağırsak, akciğer gibi) tuttuğu için organların salgılarında değişiklikler görülen hastalık hangisidir?


Spina bifida

Serebral Palsi

Tip 1 Diyabet

Epilepsi

Kistik Fibrozis


2.Soru

Zihinsel yetersizliğe sahip bireylerde kronik sağlık sorunları görülme sıklığı normal gelişim gösteren bireylerin ortalama kaç katıdır?


2

3

4

5

6


3.Soru

...... yönteminde ipuçları, en az düzeydeki ipucundan, en yüksek düzeydeki ipucuna doğru sıralanmaktadır. Örneğin, öğretime başlarken önce sözel ipucu, ardından model ipucu ve en son olarak fiziksel ipucu verilir.                      Cümledeki boşluğa gelmesi gereken öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim

İpucunun giderek azaltılmasıyla öğretim

Eş zamanlı ipucuyla öğretim

Sabit bekleme süreli öğretim

Aşamalı yardımla öğretim


4.Soru

Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?


10 Mart 2005 tarihinde 25751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Evde Bakım Hizmetlerinin Sunumu Yönetmeliği, 2017 yılında iptal edilmiş ve kanundan çıkarılmıştır. 

U¨lkemizde engelli bireylere ilişkin sunulan bakım hizmetlerinin 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve C¸ocuk Esirgeme Kurumu Kanunu (SHC¸EK) ile ilgisi yoktur. 

Özürlüler kanunu 1997 yılında çıkarılmıştır. 

Kamuda ve özel sektörde %3 oranında engelli işçi çalıştırma zorunluluğu bulun- maktadır.

Engelli personel kadrosunda çalışmak için, kişinin %10 ve üzerinde özür durumuna sahip olduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekir. 


5.Soru

Bakım sunan kişi, zihinsel yetersizliği olan bireye yemeğini yedirirken;  elini bireyin elinin tam üzerine koyarak kaşığı tutmasını ve kaşığı ağzına götürmesini sağlamıştır. Buna göre bakım veren kişi, hangi ipucunu kullanmıştır?


Sözel ipucu

Model ipucu

Görsel ipucu

Tam fiziksel ipucu

Kısmi fiziksel ipucu


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan bireylere öncelikli olarak öğretilmesi gereken becerilerden biridir?


Tuvalet becerisi

Bulaşık yıkama becerisi

Ayakkabı giyme becerisi

Soyunma becerisi

Mendil katlama becerisi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi OSB olan bireylerin bakımlarından sorumlu olan kişilerin sorumlulukları arasında yer almamaktadır?


OSB olan bireylerin ailelerine duygusal ve sosyal destek sağlamak.

Gerektiğinde normal gelişim gösteren yetişkin ve bireylerin çocuklarındaki yetersizlik durumunu kabullenmeleri için çaba göstermek.

Gerektiğinde aileye ya da bireye cihaz, para, ilaç vb. elle tutulabilir desteklerin sağlanması için yönlendirmeler yapmak.

Ailelere okula devam eden çocuklarının yetersizlikleri üzerinde odaklanmalarını sağlayarak aile yapısını ve organizasyonunu güçlendirmek.

Bakım hizmetleri konusunda bakıcı aile fertlerine yönelik rehberlik, danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek.


8.Soru

Freud’a göre psikoseksüel gelişim dönemlerinden  fallik dönem hangi aralığı kapsamaktadır ?


0-18 ay

18-36 ay

36- 60 ay

7-11 yaş

11- 18 yaş


9.Soru

Bakım hizmeti planlama sürecinde bakım gereksinimlerinin tanımlanması aşamasından sonra hangi aşama gelir?


Değerlendirme

Uygulama

Bakım planı hazırlama

Gözden geçirme

Ekip oluşturma


10.Soru

  1. Gelişimde gerileme göstermek
  2. Rutinlere aşırı bağlılık göstermek
  3. Altı ayı geçtiği hâlde başkalarına gülümsememek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


11.Soru

Özürlü bireyleri tanımaya yönelik ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak, Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan hangi personelin görevidir?


Eğitim odyoloğu

Fizyoterapist

Psikolog

Özel eğitimci

Yönetici


12.Soru

I- 6 ayı geçtiği hâlde başkalarına gülümsememek 

II- 16 ayı geçtiği hâlde tek bir sözcük bile söylememek 

III- Fazlaca didaktik ifadeler kullanmak 

IV- Fazla kuralcı olma ya da olayları anlamlandırmak için kurallar yaratma gereksinimi göstermek 

Yukarıdakilerden hangileri Otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri arasındadır? 


I ve II

I ve III

II ve III

I ve IV

III ve IV


13.Soru

  1. Gelişimsel yetersizliği olan bireyi ve normal gelişim gösteren bireyleri destekleme
  2. Gelişimsel yetersizliği olan bireyin gelişimini desteklemek için uzmanlar, aile, bakım veren diğer kişileri planlama, uygulama ve değerlendirme

Verilen maddelerde açıklanan iş birlikli hizmet modeli aşağıdakilerden hangisidir?


İş Birliği ile Öğretim/Bakım/Rehabilitasyon

Ailelerle İş Birliği Kurma

Akran Destekleme Modeli

Doğrudan ve Dolaylı İşbirliği Modelleri

İş Birliği ile Danışmanlık


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mahremiyet, gizlilik, örtülülük, dokunulmazlık gibi becerilerin kazanıldığı gelişim alanıdır?


Bilişsel gelişim

Duygusal gelişim

Bedensel gelişim

Cinsel gelişim

Sosyal gelişim


15.Soru

Hangisi Otistik Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklarda beslenme durumunun iyileştirilmesi adına verilebilecek bazı önerilerden birisidir?


Beslenmeye ilişkin altta yatan ağız, diş problemleri gibi sorunlar durumu etkilemeyecektir.

Besinlere alışma sürecinde anksiyeteyi azaltmak için çok hızlı ilerlemek gerekir.

Çeşitli sembol ve fotoğraflardan yararlanılarak yemek listeleri, öğün saatleri ve öğünlerin nerede yeneceği planlanmalıdır.

Çocukların belirli bir öğün düzeni bulunmasına gerek yoktur.

Sağlıklı beslenmeye ilişkin sosyal aktiviteler beslenmeyi etkilemeyecektir.


16.Soru

Taşdelen ve Ateş (2012) tarafından yapılan bir çalışmada evde ya da bir merkezde bakıma muhtaç hastaların yaşadıkları sorunlar ve gereksinimlerin incelendiği çalışmada en sık karşılaşılan sorun türü aşağıdakilerden hangisidir? 


Hijyenik bakıma ilişkin sorunlar

Sözel iletişim kuramama

Hastalığa ilişkin bilgi gereksinimi

Psiko-sosyal sorunlar

Ağrı


17.Soru

  1. Banyo yaptırılması

  2. Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edil- mesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması

  3. Eşleme becerisi öğretimi

  4. Saçlarının taranması

Yukarıda verilenlerden hangileri bireyin kişisel bakımı ile ilgili olarak yapılan uygulamalardandır.


I, II ve III

II ve III

I, II ve IV

Yalnız III

III ve IV


18.Soru

26244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” hangi tarihte yayınlanmıştır?


2005

2006

2007

2008

2010


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık yetersizlikleri arasında yer almaz?


Kalp yetmezliği

Orak hücre anemisi

Lösemi

Hemofili

Ortopedik yetersizlikler


20.Soru

Bu durum, genellikle yüksekten düşme, trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları, derin olmayan sulara dalma ya da doğal afetler sonucunda oluşur. Tümörler, enfeksiyon hastalıkları, bel fıtığı ve bazı sinir hastalıkları sonucunda da bu durum oluşabilir. En görünür kayıp hareket ve duyu kaybı şeklinde olmaktadır. Bunlara ek olarak, idrar ve gaita kontrolü kaybı, cinsel işlev kaybı ve solunum güçlüğü de yaşanan problemler arasındadır. 

Yukarıdaki açıklamalar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkidir?


Serebral palsi

Spina Bifida

Çocuk Felci

Omurilik Zedelenmesi

Rett Sendromu