Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1259110

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmet politikası otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik aşağıdaki hangi bakım modelini benimsemiştir?


Aile yanında

Hastanede

Yatılı okulda

Kaynaştırmada

Rehabilitasyon merkezinde


Yanıt Açıklaması:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmet      po­litikası incelendiğinde öncelikle “aile yanında  ba­kım” temel alınarak kuruluş bakımı son aşamada ve zaruri durumlarda uygulanacak bakım modeline dönüşmüştür. Koruyucu önleyici hizmet model­lerine ağırlık verilerek birey ve aileler kendi doğal ortamlarından koparılmadan desteklenmekte ve toplumsal hayattan soyutlanma riskleri en aza in­dirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 633 sayılı KHK’nın ilgili bölümünde “Engel gruplarına yönelik bakım,  re­habilitasyon, toplumsal hayata katılmalarına ilişkin sosyal hizmet programları oluşturmak, geliştirmek ve uygulamakla yükümlüdür hükmü yer almakta­dır. Mevzuata bakım hizmetlerinin kapsamı ile ilgili bakıldığında ise “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tes­piti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin üçüncü bölümünde bakım hizmetlerinin kapsamına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Bu bölümde özellikle bakım hizmet­lerinin yetersizliği olan çocuğun bakımına yönelik olarak özellikle kişisel bakım hizmetlerini ve  psi­ko-sosyal destek hizmetlerini kapsaması gerekliliği vurgulanmaktadır. Doğru yanıt A’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum