Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 30. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bağımsız yaşam becerilerinin öğretimi sürecinde yapılacak düzenlemelerde kimler görev almaz?


Fizyoterapistler

Psikologlar

Sosyal hizmet uzmanları

Psikiyatristler

Çocuk gelişim uzmanları


2.Soru

I. Okul öncesinde yetersizlikleri fark edilir.

II. İlköğretime başladıklarında fark edilirler.

III. Özel eğitim okullarında eğitim alabilirler.

IV. Doğumla birlikte fark edilirler.

Yukarıdakilerden hangileri orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin genel özelliklerindendir?


I-II

I-III

II-III

II-IV

III-IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerin gereksinimlerinden değildir?


Bilgi-eğitim gereksinimi

Duygusal destek gereksinimi

Bakım gereksinimi

Maddi gereksinim

Kişisel bakım hizmetleri


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan bireylerin bakımında yapılmaması gereken bir davranıştır?


Gelişimsel yetersizliği olan bireye ve bireyin ailesine karşı güler yüzlü olunmalı, hoşgö­rülü ve saygılı davranılmalıdır.

Gelişimsel yetersizliği olan bireyler içten ve oldukça samimi bir şekilde dinlenilmelidir.

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere karşı empatik davranılmalıdır.

Bakım hizmetinin sağlanacağı ortamın fiziksel açıdan uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin kendi yetersizlik durumlarına ilişkin  açıklamalar yapılması gerekiyorsa, tıbbi ve teknik terimler kullanılarak anlatılmalıdır.


5.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisi fiziksel yetersizliğin nedenleri arasında yer almaz?


Doğum öncesi nedenler

Travmatik nedenler

Doğum sırası nedenler

Doğum sonrası nedenler

Ailenin düşük sosyo ekonomik düzeyde olması


6.Soru

Aşağıdaki yetersizlik türlerinden hangisine sahip bir çocuk için beslenmenin iyileştirilmesi için pankreas enzim desteği
sağlanmalıdır?


Down sendromu

Rett sendromu

Otizm spektrum bozukluğu

Kistik Fibrozis

Tip 1 Diyabet


7.Soru

"Çoğunlukla kızlarda görülen, genetik temelli ağır zihinsel gerilik ve otistik özelliklerin görüldüğü ilerleyici sinir sistemi ile ilgili bir bozukluktur". Sözü edilen yetersizlik hangisidir?


Kas Hastalığı

Doğuştan Şekil Bozukluğu

Omurilik Zedelenmesi

Multiple Skleroz

Rett Sendromu


8.Soru

I. Dokunulmazlık ve izin alma-izin verme öğretiminden sonra kişisel alanı koruma çalışmaları yapılmalıdır.

II. Kişisel alanı koruma öğretimine ergenlik dönemi ile birlikte başlanır. 

III. Kişisel alanını koruma, saldırganca davranmadan kendi güvenliğini sağlama davranışının öğretimidir.

IV. Çocuğa tanımadığı ya da öfkeli görünen çocuklardan bir kol mesafesi kadar uzakta durması öğretilmelidir. 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri gelişimsel yetersizliği olan çocuğa mahremiyetini koruma eğitimi kapsamında öğretilen "kişisel alanını koruma" öğretimi için söylenebilir? 


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I , II ve III

I, III ve IV


9.Soru

Merkezî sinir sisteminin hasar görmesi sonucunda fiziksel yetersizlikler arasında en sık ortaya çıkan yetersizlik türleri aşağıdakilerden hangisi değildir?


Serebral Palsi

Dizartri

Çocuk Felci

Travmatik beyin hasarı

Multiple Skleroris


10.Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmet politikası otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik aşağıdaki hangi bakım modelini benimsemiştir?


Aile yanında

Hastanede

Yatılı okulda

Kaynaştırmada

Rehabilitasyon merkezinde


11.Soru

Ana sınıfına giden beş yaşındaki Ayşe’nin öğretmeni, Ayşe’de bazı gelişimsel yetersizliklerin olduğunu gözlemlemiştir. Bunun üzerine annesi Ayşe’yi çocuk psikiyatri servisine götürmüştür. Anneye uzmanlar tarafından Ayşe’nin dil, ince ve kaba motor becerileri ile sosyal ve öz bakım becerileri hakkında bazı sorular sorulmuştur. Ayşe’nin gelişimsel yetersizliğini test etmek için uygulanan test aşağıdakilerden hangisidir?


Peabody Resim Kelime Testi

WISC-R Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Vineland Uyum Davranış Ölçeği

Denver II Gelişimsel Tarama Testi


12.Soru

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere öz bakım becerilerini öğretirken kullanılabilecek stratejiler vardır. Hem tek basamaklı hem de öz bakım becerileri gibi zincirleme becerilerin öğretimde yaygın olarak kullanılan öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


İpucu sunma

Ayrık denemelerle öğretim

Doğal öğretim yöntemi

Etkinlik çizelgesi

Video modelle öğretim


13.Soru

Ailelerle iş birliği kurulması konusu dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Ailenin sürece nasıl ve ne şekilde katılabileceğine ilişkin birbirinden farklı görüşler ve modeller bulunmaktadır. Bakım ve rehabilitasyon imkânlarının ve programlarının çeşitlendirilip, içeriği daha da ileri taşımak amacıyla yapılan bir farklılaşma stratejisi hangi modelde yer almaktadır?


Uzman Modeli

Zenginleştirilmiş Model

Müşteri Model

Geçiş Modeli

Eşli model


14.Soru

  1. Etkinlik temelli öğretim
  2. Gömülü öğretim
  3. Fırsat öğretimi

Yukarıda verilen uygulamalı davranış analizi ilkelerine dayalı olarak geliştirilmiş yöntemleri içeren, otizm spektrum bozukluğu olan bireylere öz bakım becerilerini öğretirken kullanılabilecek strateji aşağıdakilerden hangisidir?


İpucu Sunma

Ayrık Denemelerle Öğretim

Doğal Öğretim Yöntemleri

Etkinlik Çizelgesi

Video Modelle Öğretim


15.Soru

Değişen derecelerde fiziksel yetersizliğe neden olan ilerleyici bir sinir sistemi hastalığıdır. Bu hastalık sinir sistemini koruyan, çevreleyen ve aynı zamanda nöral mesajların daha hızlı iletilmesini sağlayan miyelin tabakasına zarar vermektedir. Hastalık ilerledikçe yayılma artmaktadır. Hastalık beyin ve omurilikte birçok farklı alanı etkiler. 

Yukarıda açıklaması bulunan sinir sistemi yetersizliği ile ilişkili olan fiziksel yetersizlik aşağıdakilerden hangisidir?


Multiple Skleroz

Spina Bifida

Çocuk Felci

Travmatik beyin yaralanmaları

Ateşli romatizma


16.Soru

I. Örtülülük

II. Gizlilik

III. Dokunulmazlık

IV. Tarafsızlık

Yukarıda verilenlerden hangileri mahremiyet kavramları ile birlikte ele alınmalıdır ?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II, III

II,III, IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Serebral palsinin doğum öncesi en önemli nedenlerden biridir?


Annenin hamilelik döneminde geçirdiği beyin iltihabı

Annenin emzirme döneminde geçirdiği kızamıkçık 

Annenin hamilelik döneminde geçirdiği menenjit

Annenin hamilelik döneminde geçirdiği kızamıkçık 

Annenin emzirme döneminde geçirdiği kan hastalığı


18.Soru

Yetersizliği olan bireyin günlük yaşamını sürdürmede az da olsa desteğe gereksinim duyması, bazen bağımsız olabilmesi, işlevsel baş kontrolüne sahip olması, eklemlerinde işlevlerini sınırlayan ve ağrıya neden olan şekil bozukluklarının olması, bireysel gereksinimlerinde yardımcı aletleri (yürüme cihazı, koltuk değneği, uyarlanmış aletler) kullanması, okul başarısını ya da yaşına uygun motor becerilerin kazanılmasını engelleyen duyu-algı bozukluklarının olması durumudur. 

Yetersizliğin yoğunluğuna göre sınıflandırılmasına göre yukarıdaki açıklamalar hangi sınıflama kapsamında yer almaktadır?


Hafif derecede yetersizlik

Orta derecede yetersizlik

Ağır derecede yetersizlik

Çoklu yetersizlik

İşitme-görme yetersizliği


19.Soru

Hırıltılı solunum, nefes alıp-vermede zorluk, öksürme gibi belirtilerle ve ataklarla kendini gösteren süreğen bir akciğer rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir?


Epilepsi

Astım

Kistik fibrozis

Orak Hücre Anemisi

Hemofili


20.Soru

OSB’li bireylere tuvalet yapma becerisinin kazandırılmasında kullanılan son aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Pekiştireçleri azaltma

Uyarlamaları kaldırılma          

Beceriyi genelleme                

Boşaltım örüntüsünü değiştirme

Altına kaçırmaları görmezden gelme