Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #3877

Aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için aranan özel şartlardan biridir?


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak

Yanıt Açıklaması: 5786 sayılı Meslek Yasası’nda serbest muhasebeci mali müşavir olabilmenin genel ve özel şartları ile ilgili düzenlemeler de yer almaktadır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmek için aranan genel şartlar şunlardır: 1. T.C. vatandaşı olmak (Yabancı serbest muhasebeci mali müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır.), 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak, 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli işas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5. Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak, 6. Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak. Genel şartlar ile birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmek için aşağıda belirtilen özel şartlar da aranmaktadır. Bunlar da; 1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumu’nca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak, 2. En az üç yıl staj yapmış olmak, 3. Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz ve 4. Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak gereklidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum