Genel Muhasebe 1 Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal durum tablosunda işletmenin ortaklarından aldığı sermayenin gösterildiği bölümdür?


Özkaynaklar
Kısa vadeli borçlar
Uzun vadeli borçlar
Dönen varlıklar
Duran Varlıklar

2.Soru

Mali olay gerçekleştiği anda işletme kasası ile ilgisi yoksa bu tip mali olaylara ait bilgilerin toplandığı fişe ne denir?


Tahsil
Tediye
Mahsup
Açılış
Hiçbiri

3.Soru

I. Açılış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
II. Artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
III. Azalışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.
IV. Dönem sonunda borç kalanı veren aktif hesaplar, finansal durum tablosunun aktifini oluşturur.
V. Azalışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
Yukarıdakilerden hangileri varlık hesapları ile ilgili olarak yapılacak kayıtlarda, dikkate alınması gereken temel özelliklerdendir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarından birisidir?


Mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları

Sigorta şirketlerinin aldığı veya ödediği primler, tazminatlar, yıllık ödemeler ve poliçeyle ilgili diğer yükümlülükler nedeniyle oluşan nakit giriş ve çıkışları

Hisse senedi ve diğer öz sermaye araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri

Borçlanma araçları ihracı ve diğer uzun ve kısa vadeli krediler ile sağlanan nakit girişleri

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri


5.Soru

I. Vergi ile ilgili hesap durumunu tespit etmek,
II. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek,
III. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek,
IV. İşletmelerin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek
V. İşletmelerin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek.
Yukarıdakilerden hangileri Vergi Usul Kanunu’na göre işletmelerin defter tutma nedenlerindendir?


Yalnız II

I ve II

II, III ve V

I, II, III, IV ve V

II III, IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Varlıklar = Kaynaklar eşitliğini ifade etmektedir?


Varlıklar = Aktif
Varlıklar = Borçlar
Varlıklar = Alacaklar – Zarar
Varlıklar = Borçlar + Sermaye
Varlıklar = Kâr

7.Soru

-İşletmenin kasadaki parası-Alacakları-Demirbaşları-Borçları-SermayesiYukarıdaki bilgiler hangi finansal tablodan elde edilmektedir?


Bilanço
Gelir Tablosu
Net Akış Tablosu
Gider Tablosu
Öz Kaynak Değişim Tablosu

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Dönem başı bilanço ve dönem içi mali olayları dikkate alarak muhasebe sürecinin adımları sırası ile tam ve doğru olarak verilmiştir?


Açılış kaydı, Dönem içi işlemlerin kayıtları, Genel geçici mizan, Envanter işlemleri, Kesin mizan, Dönem sonu Bilanço ve Gelir Tablosu, Kapanış kayıtları

Açılış kaydı, Dönem içi işlemlerin kayıtları, Envanter işlemleri, Genel geçici mizan, Kesin mizan, Dönem sonu Bilanço ve Gelir Tablosu, Kapanış kayıtları

Açılış kaydı, Dönem içi işlemlerin kayıtları, Genel geçici mizan, Kesin mizan, Envanter işlemleri, Dönem sonu Bilanço ve Gelir Tablosu, Kapanış kayıtları

Açılış kaydı, Dönem içi işlemlerin kayıtları, Envanter işlemleri, Genel geçici mizan, Dönem sonu Bilanço ve Gelir Tablosu, Kesin mizan, Kapanış kayıtları

Dönem içi işlemlerin kayıtları, Genel geçici mizan, Kesin mizan, Dönem sonu Bilanço ve Gelir Tablosu, Kapanış kayıtları


9.Soru

I. Açılış kayıtları
II. Dönem içi mali işlemlerin kayıtları
III. Ara mizanlar
IV. Genel geçici mizan
V. Kesin mizan
Yukarıdakilerden hangileri işletmelerde muhasebe sürecinin aşamalarındandır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II III, IV ve V


10.Soru

İşletmenin ana faaliyetlerine ilişkin olarak nakdin mala, malın alacağa ve alacağın tekrar nakde dönüşme sürecinin mali yılda en az bir kez tekrarlanması sürecine ne ad verilir?


Dönen varlıklar

Duran Varlıklar

Faaliyet döngüsü

Stok devir hızı

Alacak devir hızı


11.Soru

I. Borç - Alacak
II. Bağlantı numarası
III. Tarih
IV. Açıklama
V. Tutar
Yukarıdakilerden hangileri bir hesabın biçimsel yapısında yer alan bölümlerdendir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


12.Soru

Belirli bir dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerin sonucunu kâr veya zarar olarak gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Finansal durum tablosu
Fon akım tablosu
Nakit akış tablosu
Kapsamlı gelir tablosu
Öz kaynaklar değişim tablosu

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir borcun kısa vadeli olarak tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli olan kriterlerden birisi değildir?


Normal faaliyet döngüsü içinde ödenmesinin beklenmesi

Bir yıldan daha uzun bir vadede ödenmesinin beklenmesi

Öncelikle ticari amaçla elde tutulması

Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde ödenecek olması

İşletmenin borcun ödenmesini, raporlama döneminin (bilanço tarihinin) sonundan itibaren en az on iki ay süreyle erteleyebilmesine yönelik koşulsuz bir hakkının bulunmamasıdır.


14.Soru

1. Aktif=Pasif2. Varlıklar=Yabancı Kaynaklar+Öz Kaynaklar3. Varlıklar=Borçlar+SermayeYukarıdakilerden hangisi/hangileri temel bilanço eşitliğini ifade etmektedir?


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 3
1, 2 ve 3

15.Soru

İşletmenin borçlarındaki artışlar için alacaklandırılan ve azalışlar için borçlandırılan hesaplara ne ad verilir?


Pasif hesaplar
Aktif hesaplar
Finansal hesaplar
Gelir hesapları
Maliyet hesapları

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için aranan özel şartlardan biridir?


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak

17.Soru

Bedelsiz sermaye artışında hangi hesap borçlandırılırken, hangi hesap alacaklandırılır?


Kasa hesabı alacaklandırılırken, Sermaye hesabı borçlandırılır.

Geçmiş yıllar kârları hesabı borçlandırılırken, Sermaye hesabı alacaklandırılır.

Kasa hesabı borçlandırılırken, Sermaye hesabı alacaklandırılır.

Geçmiş yıllar kârları hesabı borçlandırılırken, Kasa hesabı alacaklandırılır.

Geçmiş yıllar kârları hesabı alacaklandırılırken, Sermaye hesabı borçlandırılır.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin performansı hakkında bilgi veren temel kaynaktır?


Bilanço

Nakit akış tablosu

Gelir tablosu

Öz kaynak değişim tablosu

Finansal durum tablosu


19.Soru

"Bir hesabın sol tarafına ................... tarafı denilir." Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


borç
alacak
aktif
pasif
kalan

20.Soru

I. Ödenmiş sermaye
II. Sermaye yedekleri
III. Kâr yedekleri
IV. Geçmiş yıl kârları (zararları)
V. Dönem net kârı (zararı)
Yukarıdakilerden hangileri bilançonun özkaynaklar grubunda yer alan kalemlerdendir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V