Genel Muhasebe 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 13.Soru

13.Soru
Genel Muhasebe 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 13.Soru
transkript: 13-İşlelm51 14 Ocak 2014 'arihinde “B" Bankasmdan 250.000 Türk Lırası Iırnmı borçlu cari hesap şeklinde (açık kredi)kred1sağlamvş ve aym gün bu hesaptan 240.000 Turk Lırası para çekmışur Bu bilgilere göre 14 Ocak 2014 itibarıyla işletme tarafından aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır? A) m _ 240 000 300 BANKA KREDWLERW HS 240 000 300 02- Bankasw nem Hs "E“ Bankasından sağwanan nurçm can hesep şekhndekı aw kıem hesabmdan çekıwen 8) m _ 250 000 300 BANKA KREDWLERW HS 250 000 SDD DTB” Eankasw Krem HS "B“ Bankasından sagwanan boıçwu can hesap şekhnda açwk krem heszhmdsn çeknen C) m _ 240 000 730 FINANSMAN GLDERLERW HS 10 000 790 000 Kasa Vad Fınans Gad HS 300 BANKA KREDİLERİ HS 250 000 300 020" Bankası Krem Hs Bankasından sağwanan bordu can hesap şekhndekı açak krem hesabından çekHen D) 100 KASA HS 240 000 320 SATICILAR HS 10 000 300 BANKA KREDİLER) HS 250 000 300 020" Bankası Krem Hs "e“ Bankasından sağwanan norçwu cen hesap şekhndekı acak krem hesabından çeknen E) mıısnw 10 000 300 0213" Bankasw Kredı Hs 300 BANKA KREMLER! HS 10 000 300 025" Bankası Krem HS "a“ Bankasından sağlanan bord» can hesap şekhndekı açık kredı hesahmdan çekıien
Yorumlar
  • 0 Yorum