Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1244791

  1. İki polinükleotid iplik çift-sarmal yapıdadır.
  2. Şeker grubu olarak riboz içerir.
  3. Adenin sayısı timine, guanin sayısı sitozin sayısına eşittir.
  4. Azot içeren bazlar, şeker-fosfat iskeletinden molekülün merkezine doğru çekilmişlerdir.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri DNA molekülüne aittir?


I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

I ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

I, III ve IV. öncüllerinde yazan özellikler DNA molekülüne aittir. DNA'da şeker olarak deoksiriboz şekeri bulunur. II.öncül yanlıştır.

Doğru cevap C seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum