Hücre Kimyası Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Oniki elektron içeren magnezyum elementinin elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?


1s2 2s2 2p6 3s2

1s1 2s3 2p6 3s2

1s2 2s2 2p3 3s3 3p2

1s1 2s1 2p6 3s2 3p4

1s2 2s2 2p4 3s2 3p1 4s1


2.Soru

Temel işlevi yedek besin maddesi olarak enerji depolama olan ve bazı hayvanlarda düşük ısıya karşı izolasyon sağlayan nötral yağlara ne ad verilir? 


Fosfolipitler

Glikolipitler

Triaçilgliseroller

Steroitler

Sfingolipitler


3.Soru

1 L çözeltide çözünen maddenin mol sayısına ne denir?


Molarite

Molalite

Viskozite

Polarite

Normalite


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi protein yapımı için gerekli değildir?


Amino asitler

Ribozomlar

mRNA

Amino asit bağlı tRNA’lar

Terpenler


5.Soru

İyonik bileşiklerin çözünmesi sonucu oluşan ve elektrik akımının iletilmesini sağlayan çözeltilere ne ad verilir?


Elektrolit çözelti

Elektrolit olmayan çözelti

Seyreltik çözelti 

Doymuş çözelti

Aşırı doymuş çözelti


6.Soru

'..........: Çözünen taneciklerin etrafının su molekülleri ile çevrilmesine denir.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Hidratasyon

Solvatasyon

Derişim

Çözünme

Aşırı doymuş çözelti


7.Soru

Çok elektronlu atomlarda, perdeleme ve girginliğin etkilerinden dolayı aynı kabuktaki orbitallerin enerji sıralaması nasıldır?


p<s<d<f

s<p<d<f

s<p<f<d

s<d<p<f

p<s<f<d


8.Soru

Kütle numarası aşağıdakilerden hangisine eşittir?


Proton sayısı

Nötron sayısı

Elektron sayısı

Proton+nötron sayısı

Proton+elektron sayısı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücresinde yer alır?


 Hücre duvarı

Sentrozom

Merkezi vakuol

Plastid

Nişasta


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi canlı hücre yapısını oluşturan elementlerden değildir?


Karbon

Hidrojen

Azot

Nitrojen

Oksijen


11.Soru

Hangisi omurgalılarda 100’den fazla üyesi bulunan ve dokularda hücreler arası etkileşimden sorumlu kalsiyum bağımlı hücre-yapışma proteinleridir?


Kadherin

İntegrin

Selektin

İmmünoglobin

Kollajen


12.Soru

Nükleik asitlerin yapısıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- Nükleotit birimlerinin ardı ardına eklenmesiyle sentezlenen polimer zincirlerdir.

II- Bir nükleotit üç ana bileşenden meydana gelir: Azot içeren heterosiklik bir baz, beş karbonlu bir şeker ve bir fosfat grubu.

III- Bazlar bir pürin (adenin =A ve  guanin=G) ya da bir pirimidin (sitozin=C, timin=T ve urasil=U) olabilir.

IV-Timin yalnızca DNA’ da, urasil ise yalnızca RNA’ da bulunur.

V- Şeker molekülü DNA’ da deoksiriboz ve RNA’ da ribozdur.


I ve II

I,II ve III

I, IV ve V

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


13.Soru

  1. İki polinükleotid iplik çift-sarmal yapıdadır.
  2. Şeker grubu olarak riboz içerir.
  3. Adenin sayısı timine, guanin sayısı sitozin sayısına eşittir.
  4. Azot içeren bazlar, şeker-fosfat iskeletinden molekülün merkezine doğru çekilmişlerdir.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri DNA molekülüne aittir?


I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

I ve III

I, II, III ve IV


14.Soru

Hangi tip çözelti içerisinde alyuvar hücreleri su kaybeder?


İzotonik çözelti

Hipotonik çözelti

Hipertonik çözelti

Sulu çözelti

Yağlı çözelti


15.Soru

Gaz hâlindeki nötr bir atoma bir elektron eklenmesi sırasında açığa çıkan enerjiye ne denir?


Elektron İlgisi

Girginlik

Atom Yarıçapı

İyonlaşma Enerjisi

Elektronegatiflik


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi periyodik çizelgede elementlerin sıralanmasında kullanılan özelliklerden biri değildir?


Atom Sembolleri *

Atom Yarıçapı

İyonlaşma Enerjisi

Elektronegatiflik

Elektron ilgisi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makromoleküldür?


amino asit

nükleotit

şeker

gliserol

nükleik asit


18.Soru

Bir kabuktaki orbitallere ilişkin elektronların çekirdeğe girginliği nasıl sıralanmaktadır?


p>s>d>f

s>p>f>d

s>p>d>f

s>d>p>f

d>p>s>f


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi epitelyal hücrelerde keratin, bağ doku ve diğer hücrelerde vimentin, kas hücrelerinde desmin ve nöral kök hücrelerinde nestin proteini olarak bulunur?


İntermediyer filament

Mikrofilament

Mikrotübül

Fibroblast

Fibrinojen


20.Soru

Aşağıdaki organellerden hangisi  protein, karbonhidrat ve yağlar gibi biyomolekülleri parçalayan enzimleri içerir?


Ribozom

Lizozom

Vakuol

Endoplazmik Retikulum 

Çekirdek