Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1281686

Nükleik asitlerin yapısıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- Nükleotit birimlerinin ardı ardına eklenmesiyle sentezlenen polimer zincirlerdir.

II- Bir nükleotit üç ana bileşenden meydana gelir: Azot içeren heterosiklik bir baz, beş karbonlu bir şeker ve bir fosfat grubu.

III- Bazlar bir pürin (adenin =A ve  guanin=G) ya da bir pirimidin (sitozin=C, timin=T ve urasil=U) olabilir.

IV-Timin yalnızca DNA’ da, urasil ise yalnızca RNA’ da bulunur.

V- Şeker molekülü DNA’ da deoksiriboz ve RNA’ da ribozdur.


I ve II

I,II ve III

I, IV ve V

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Nükleik asitler nükleotit birimlerinin ardı ardına eklenmesiyle sentezlenen polimer zincirlerdir. Bir

nükleotit üç ana bileşenden meydana gelir. Bunlar:

  1. Azot içeren heterosiklik bir baz. Beş farklı baz nükleotitlerin yapısında bulunur ve nükleotitlerin kombinasyonlarıyla DNA ve RNA molekülleri sentezlenir. Bazlar bir pürin (adenin =A ve

guanin=G) ya da bir pirimidin (sitozin=C, timin=T ve urasil=U) olabilir. Timin yalnızca DNA’ da,

urasil ise yalnızca RNA’ da bulunur.

  1. Beş karbonlu bir şeker (pentoz). Şeker molekülü DNA’ da deoksiriboz ve RNA’ da ribozdur. Bunlar

birbirine çok benzer olmasına rağmen ribozun 2. karbon atomuna bağlı olan hidroksil (OH) grubu

deoksiribozda bulunmaz.

  1. Bir fosfat grubu. Doğru cevap E’dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum