Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1223859

Aşağıda verilen şıklardan hangisi nükleik asitler için söylenebilir?


Şeker molekülü RNA’ da deoksiriboz ve DNA’ da ribozdur.

Yapılarında bir fosfat grubu bulundururlar.

RNA’da sitozin=C, adenin=A, guanin=G ve timin=T bazları bulunur.

DNA’da urasil=U, sitozin=C, adenin=A ve guanin=G bazları bulunur.

Adenin =A ve Guanin=G pirimidin bazlarıdır.


Yanıt Açıklaması:

Nükleik asitler nükleotit birimlerinin ardı ardına eklenmesiyle sentezlenen polimer zincirlerdir. Bir nükleotit üç ana bileşenden meydana gelir. Bunlar: 1. Azot içeren heterosiklik bir baz. Beş farklı baz nükleotitlerin yapısında bulunur ve nükleotitlerin kombinasyonlarıyla DNA ve RNA molekülleri sentezlenir. Bazlar bir pürin (adenin =A ve guanin=G) ya da bir pirimidin (sitozin=C, timin=T ve urasil=U) olabilir. Timin yalnızca DNA’ da, urasil ise yalnızca RNA’ da bulunur. 2. Beş karbonlu bir şeker (pentoz). Şeker molekülü DNA’ da deoksiriboz ve RNA’ da ribozdur. Bunlar birbirine çok benzer olmasına rağmen ribozun 2. karbon atomuna bağlı olan hidroksil (OH) grubu deoksiribozda bulunmaz. 3. Bir fosfat grubu.

Yorumlar
  • 0 Yorum