Hücre Kimyası Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ökaryotik hücrelerde oksijenli solunum yapan organel aşağıdakilerden hangisidir?


Ribozom

Mitokondri

Lizozom

Kloroplast

Golgi Kompleksi


2.Soru

Çok elektronlu atomlarda, perdeleme ve girginliğin etkilerinden dolayı aynı kabuktaki orbitallerin enerji sıralaması farklıdır. Aşağıdakilerin hangisinde bu enerji sıralaması doğru olarak verilmiştir?


s<p<f<d

s<p<d<f

f<p<d<s

s<d<p<f

d<p<s<f


3.Soru

Hangisi bitki ve alglerde fotosentezin yapıldığı ve yeşil bitkilerin yapraklarında çok sayıda bulunan organeldir?


Lizozom

Kloroplast 

Endoplazmik retikulum

Mitokondri

Golgi kompleksi


4.Soru

Hücrelerin içerisinde bulunan aşağıdaki yapılardan hangisinini işlevi protein sentezinin yapılmasıdır?


Lizozom

Ribozom

Vakuol

Sitoplazma

Koful


5.Soru

Hangisi en basit yapıdaki lipitlerdir?


Yağ asitleri

Triasilgliseroller

Fosfolipitler

Glikolipitler

Steroidler


6.Soru

'.....: Verilen bir çözücü veya çözeltideki çözünen madde miktarının bir
ölçüsüdür.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Doymuş çözelti

Derişim

Aşırı doymuş çözelti

Çözünme

Solvatasyon


7.Soru

'Bir gezegenin kendi ekseni etrafında dönüşüne benzer şekilde elektronun da
kendi etrafında döndüğü şeklinde açıklanarak, hareketi ......olarak adlandırılır.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Orbital

Atom

spin

değişim düzlemi

proton


8.Soru

I. Hücreye şekil verir.
II. Hücrelerin birbirlerini tanımalarını sağlar.
III. Uyarı iletiminde etkilidir.
IV. Hücre böünmesinde rol oynar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hücre zarının görevleridir?


I ve II

I ve III

III ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


9.Soru

1 ppm aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?


1 μg/L

10 μg/L

1 mg/L

10 mg/L

100 mg/L


10.Soru

Bir amino asitin karboksil (C-) ucu ile diğer bir amino asitin amino (N-) ucu arasında meydana gelen bir dehidrasyon reaksiyonu sonucu karbon ile azotun kovalent olarak bağlanması ile oluşan bağ aşağıdakilerden hangisidir?


Peptit bağı

Fosfodiester bağı

Hidrojen bağı

Amid bağı

İyonik bağ


11.Soru

Çözeltilerin Kolligatif özellikleri aşağıdakilerin hangisine bağlıdır?


Çözünen maddelerin iyonlaşma özelliklerine

Çözünen maddelerin yapısal özelliklerine

Çözünen maddelerin fiziksel özelliklerine

Çözünen maddelerin kimyasal özelliklerine

Çözünen maddelerin sayılarına


12.Soru

Aşağıda verilen şıklardan hangisi nükleik asitler için söylenebilir?


Şeker molekülü RNA’ da deoksiriboz ve DNA’ da ribozdur.

Yapılarında bir fosfat grubu bulundururlar.

RNA’da sitozin=C, adenin=A, guanin=G ve timin=T bazları bulunur.

DNA’da urasil=U, sitozin=C, adenin=A ve guanin=G bazları bulunur.

Adenin =A ve Guanin=G pirimidin bazlarıdır.


13.Soru

10 g protein ile hazırlanan 1 L çözeltinin 25oC de belirlenen osmotik basıncı 2×10–3 atm ise proteinin mol kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?


125 x 10g /mol

1.25 x 10g /mol

12.5 x 10g /mol

12 x 10g /mol

125 x 10g /mol


14.Soru

Hücrelerin bazal laminaya tutunmasında köprü molekülü olarak iş gören Hücre-Dışı Matriks Yapısı Elemanı aşağıdakilerden hangisidir?


Elastin

Laminin

Entaktin

Proteoglikan

Fibronektin


15.Soru

Aşağıdaki bazlardan hangisi sadece RNA'da bulunur?


Adenin

Timin

Urasil

Guanin

Sitozin


16.Soru

0.001 molar derişiminde bir NaOH çözeltisinin derişimi ppm (milyonda bir kısım) olarak aşağıdakilerden hangisidir?


4

0.4

400

40

0.04


17.Soru

Hangisi işlevi bakımından enzimlerin yer aldığı protein grubudur?


Yapısal proteinler

Hareket proteinleri

Taşıma proteinleri

Katalizör proteinler

Haberleşme proteinler


18.Soru

Aşağıdaki organellerden hnagisi oksijenli solunumun gerçekleştiği hücrenin enerji santralleridir?


Lizozom

Mitokondri

Golgi Kompleksi

Endoplazmik Retikulum

Kloroplast


19.Soru

I Sadece tek hücreli canlı hücrelerinde çekirdek bulunur.

II Çok hücreli canlı hücreleri mutlaka çekirdek içerir.

III Tek ve çok hücreli canlı hücreleri mutlaka çekirdek içermektedir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

Sadece III

Sadece I

Sadece II


20.Soru

Omurgalı hayvanlarda, kemik dokunun tek ve en çok bulunan,kıkırdak ve tendonların yapısında önemli miktarlarda ve gözün korneasında bulunan HDM yapısal proteini hangisidir?


Kollajenler

Fibronektinler

Entaktinler

Lamininler

Elastinler